WebBoard :กฎหมาย|สัญญาเช่าระยะยาว กับ ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แ่ละ ภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม

สัญญาเช่าระยะยาว กับ ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แ่ละ ภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สัญญาเช่าระยะยาว กับ ภาษี่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แ่ละ ภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม

  • 145
  • 3
  • post on 19 ต.ค. 2562, 18:45

คือ หลายปีก่อน (นานหลายปี) ผมให้บริษัท A เ่ช่าที่ดิน และเป็นสัญญาระยะยาว  (หลังจากปีนี้อีกหลายปีถึงสิ้นสุด) ทางบริษัทก็สร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่พอควรในพื้นที่ ซึ่งตอนนั้นทางบริษัทก็ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่ให้ เนื่องจากมีการระบุในสัญญาว่า ภาษีทั้งสองทางผู้เช่าต้องรับภาระ (ระบุชื่อภาษี ทั้ง 2 ในสัญญา )

ต่อมาประมาณ ต้นเดือน ตค นี้  ทาง บริษัท A แจ้งว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่ยกเลิก   และทางบริษัทจะไม่รับภาระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ให้เพราะไม่ได้ระบุชื่อในสัญญา 

ผมมีข้อสงสัยว่า ใน พรบ ภาษีทีดินและสิ่งปลุกสร้าง หน้าสุดท้าย ลงวันที่ 12 มีค 62  มีหมายเหตุระบุว่าใน พรบ ระบุชัดว่า ยกเลิกภาษีโรงเรือน... ภาษีบำรุงท้องที    และ ให้ใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน (ตามที่ขีดเส้นใต้) แล้วแบบนี้ที่ บริษัท A อ้างว่าไม่ได้ระบุชื่อ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าต้องรับภาระ ไว้ในสํญญา  ทางบริษัทจะปฏิเสธภาระนี้ได้หรือไม่ครับ                               

โดยคุณ คนภาษีี (172.68.xxx.xxx) 19 ต.ค. 2562, 18:45

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

การให้เช่าที่ดิน


  ในเมื่อในสัญญาการให้เช่า ระบุให้ผู้เช่า เป็นผู้รับผิดชอบในภาษีโรงเรือนฯ และที่ดิน  แม้จะมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ไม่น่าจะทำให้หน้าที่ตามสัญญาของผู้เช่ายุติลง  ประกอบกับมีบทเฉพาะกาล  มีเงื่อนไขยกเว้นไว้อีกหลายกรณี....อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย  ถ้าการเจรจาไม่เป็นผล ก็ควรร้อง สคบ. 1166  ให้ช่วยเหลือ หรือใช้สิทธิฟ้องศาล  แต่..ถ้าคิดคำนวณดูแล้ว  คุณในฐานะผู้ให้เช่า  ต้องรับภาะภาษีไม่มากมายจนเกินควร  ก็เฉยไว้ ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 ต.ค. 2562, 09:28

ความคิดเห็นที่ 2

ขออภัยครับข้อความในพรบ ผม copy มาด้านบนไม่ติด ขอลงใหม่ครับ


หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฏหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฏหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีทั้งสองฉบับ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฏหมายทั้งสองฉบับดัง่กล่าวและให้ใช้กฏหมายว่าด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

โดยคุณ คนภาษ๊ 19 ต.ค. 2562, 18:54

ความคิดเห็นที่ 1


จัดเก็บภาษีดังกล่าว   จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

โดยคุณ คนภาษี 19 ต.ค. 2562, 18:48

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด