สัญญาจ้างทวงหนี้ต้องมีสาระสำคัญอะไรบ้าง|สัญญาจ้างทวงหนี้ต้องมีสาระสำคัญอะไรบ้าง

สัญญาจ้างทวงหนี้ต้องมีสาระสำคัญอะไรบ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สัญญาจ้างทวงหนี้ต้องมีสาระสำคัญอะไรบ้าง

ปัจจุบันสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าทั่วไป รวมทั้งเจ้าหนี้นอกระบบ พยายามที่จะติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเอง

บทความวันที่ 13 พ.ย. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 5681 ครั้ง


 สัญญาจ้างทวงหนี้ต้องมีสาระสำคัญอะไรบ้าง

 

ปัจจุบันสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าทั่วไป รวมทั้งเจ้าหนี้นอกระบบ พยายามที่จะติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเอง ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว การทวงหนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะการทวงหนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นศิลปะพิเศษที่ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน จึงจะสามารถทำให้ลูกหนี้เปลี่ยนใจมาชำระหนี้ได้ และการทวงหนี้ต้องทำแบบต่อเนื่องจึงจะประสบความสำเร็จได้ บริษัทรับจ้างทวงถามหนี้ปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก มีทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่  แยกออกเป็นบริษัทรับจ้างทวงหนี้ประเภทสถาบันการเงินและนันแบงก์โดยเฉพาะ และพวกที่รับจ้างทั่วไปที่เป็นหนี้ทางการค้าก็เป็นอีกพวกหนึ่ง นอกจากบริษัทรับจ้างทวงหนี้ที่รับจ้างทำงานให้กับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ ยังแยกออกเป็นหนี้ประเภทเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถแท็กเตอร์ รถที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และยังมีบริษัทรับจ้างทวงหนี้ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น บัตรกดเงินสด บัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ และยังมีรับจ้างทวงหนี้ประเภทหนี้เงินกู้ซื้อบ้าน เบิกเงินเกินบัญชี เป็นต้น 
การที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้การค้าจะว่าจ้างบริษัททวงหนี้ให้มารับจ้างทวงหนี้ของท่านนั้น ท่านจะต้องคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้เกี่ยวกับบริษัททวงหนี้
              1. บริษัทรับจ้างทวงหนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะถ้าไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย ผู้ทวงถามหนี้ก็จะถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมายทวงถามหนี้ มาตรา 39  มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจทวงถามหนี้” หมายความว่า การรับจ้างทวงถามหนี้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ แต่ไม่รวมถึงการทวงถามหนี้ของทนายความซึ่งกระทำแทนลูกความของตน
โดยก่อนว่าจ้างจะต้องขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ก่อนที่จะว่าจ้างให้ทวงถามหนี้
             2. การทำสัญญาว่าจ้างทวงถามหนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะได้ไม่ต้องไปโต้เถียงทะเลาะกันภายหลังเกี่ยวกับเงื่อนไข
การจ่ายค่าตอบแทน ถึงแม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเนื่องจากเป็นสัญญาจ้างทำของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3107/2538
           3. เนื้อหาสาระที่ควรต้องมีในสัญญาว่าจ้างติดตามทวงถามหนี้ เพื่อป้องกันคดีความหรือข้อพิพาทที่จะตามมาใน
ภายหลัง มีดังนี้
           - การว่าจ้างเป็นการรับจ้างระหว่างเจ้าหนี้กับบริษัทรับจ้างทวงหนี้เท่านั้น ห้ามบริษัทรับจ้างทวงหนี้ไปว่าจ้างช่วง 
หรือทำตัวเป็นนายหน้าเพราะอาจควบคุมไม่ได้ และสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหนี้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้
            - กำหนดหน้าที่ของผู้รับจ้างทวงหนี้ให้ชัดแจ้งว่ามีหน้าที่เฉพาะการทวงถามหนี้ ไม่มีหน้าที่ในการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ถ้าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายจะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากเจ้าหนี้
          - อัตราค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง ควรจะดูให้ชัดแจ้งว่าตกลงค่าจ้างกันอย่างไร การคิดค่าจ้างคิดจากอะไร และ
ต้องชำระกันเมื่อใด เนื่องจากได้เงินคืนจากการทวงหนี้และที่สำคัญผู้รับจ้างไม่มีสิทธิขอปรับสินจ้างเพิ่มเติม
          - ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้รับจ้างดำเนินการไปไม่มีสิทธิเรียกจากเจ้าหนี้ได้
          - การเบิกเงินค่าจ้างจะต้องกำหนดรูปแบบ วิธีการ จะต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง เช่น หลักฐานการรับชำระหนี้ เป็นต้น
         - ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการทวงหนี้ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
ชำระเพียงผู้เดียว
         - การยึดหน่วงค่าจ้างในกรณีผู้รับจ้างทำความเสียหายหรือผิดสัญญาในการทวงหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงได้
          - เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะตรวจสอบประวัติข้อมูลส่วนตัว ฐานะการเงินของผู้รับจ้างและมีสิทธิที่จะตรวจสอบจากบุคคล
ที่สามเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหนี้
          - ผู้รับจ้างต้องทวงหนี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เช่น ไม่ข่มขู่ คุกคาม หลอกลวงหรืออ้างตนเองเป็นบุคคลอื่น
          - การทวงหนี้ต้องใช้วิธีการแบบสากลตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามกฎหมายทวงหนี้
          - การรักษาความลับ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาความลับของเจ้าหนี้ไว้ ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของ
ลูกหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกหนี้และเจ้าหนี้
         - การทวงหนี้ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนเกินควรแก่ลูกหนี้
         - ไม่ทวงถามหนี้กับบุคคลในครอบครัว ซึ่งมิใช่ลูกหนี้
         - ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากลูกหนี้
         - ไม่กระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การรับเงินอามิสสินจ้างเพื่อที่จะไม่ทวงหนี้หรือ
ทุจริตอื่นๆ เช่น นำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือแนะนำให้ลูกหนี้หนีหนี้
           - อายุของสัญญาทวงถามหนี้จะต้องระบุให้ชัดแจ้งว่ามีระยะเวลาเท่าใด  โดยทั่วไปก็มีอายุประมาณ 1 ปี
หนี้ที่ให้บริษัทรับจ้างทวงหนี้ทวง ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานาน หมดความสามารถในการทวงหนี้แล้ว
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ลูกหนี้ทำงานโรงงานประมาณ 100 คน รวมๆกันแล้ว ติดหนี้เกือบ7 แสน   ขอคืนก็ไม่ยอมให้ โดยที่เราไม่เอาดอก ขอแค่ต้นคืน รวมตัวกันอ้างกฏหมายใหม่ มีทางใดมี่จะได้คืนบ้าง ไม่ได้ทำสัญญากันไว้  เพราะต่อคนยืมไม่มาก แต่หลายคนเข้าก็กลายเป็นเงินที่เยอะ 
โดยคุณ ติ๊ก 6 ก.ค. 2560, 04:48

ตอบความคิดเห็นที่ 2

กรณีตามปัญหา  การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาทขึ้นไปหากมิได้ทำเป็นหนังสือตามปพพ.มาตรา 653 ก็ไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ ดังนั้น แนะนำให้ท่านทำการเจรจากับลูกหนี้เพื่อทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อกันไว้ หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 14:09

ความคิดเห็นที่ 1

 ได้รับเงินกู้เร่งด่วนของคุณในวันนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับการรับประกันและความไว้วางใจของลูกค้าทั่วโลก เรามีทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 20,000 ถึง $ 10,000,000.00 คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวันนี้และยังชำระหนี้ของคุณทันที

อีเมล์: [email protected]

ชื่อ: -------
เพศ: -----------
ประเทศ: -------------
ที่อยู่ติดต่อ: ----------
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: -------------
รายได้ต่อเดือน: ------------
อาชีพ: ----------------
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ----------
โทรศัพท์บ้าน:--------------
โทรศัพท์: -----------------
ได้ที่คุณใช้ในการขอสินเชื่อมาก่อนหรือไม่

อีเมล์: liongateloanfirm452 @ gmail.com

กรุณาอย่ากรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ นี้และได้รับกลับมาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พระเจ้าอวยพรคุณเป็นคุณ


เรื่องที่ดีที่สุด
สิงโตประตูเงินกู้การลงทุน จำกัด

โดยคุณ Lawren 7 ธ.ค. 2559, 05:34

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก