เป็นโจทก์อย่าลืมไปศาล|เป็นโจทก์อย่าลืมไปศาล

เป็นโจทก์อย่าลืมไปศาล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เป็นโจทก์อย่าลืมไปศาล

  • Defalut Image

คดีแพ่ง โจทก์ไม่มาศาล( โจทก์ขาดนัดพิจารณา) ขอพิจารณาใหม่ไม่ได้ต้อง

บทความวันที่ 29 มี.ค. 2562, 10:14

มีผู้อ่านทั้งหมด 266 ครั้ง


เป็นโจทก์อย่าลืมไปศาล

             คดีแพ่ง โจทก์ไม่มาศาล( โจทก์ขาดนัดพิจารณา) ขอพิจารณาใหม่ไม่ได้ต้อง ฟ้องใหม่ภายในอายุความเท่านั้น  เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 202 และมาตรา 203  เมื่อโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลถามจำเลยแถลงไม่ติดใจดำเนินคดี ศาลต้องจำหน่ายคดีตามมาตรา 202 ถึงแม้มาตรา 203 จะไม่ได้ห้ามให้โจทก์ขอพิจารณานาคดีใหม่   แต่การที่โจทก์จะขอพิจารณคดีใหม่ได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวเป็นสำคัญก่อน แต่คดีนี้ศาลจำหน่ายคดี ไปแล้ว จึงไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะขอพิจารณาคดีใหม่ได้ สิทธิของโจทก์มีทางเดียว คือต้องฟ้องใหม่ภายในอายุความตามมาตรา 203 เท่านั้น  อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 1645/2549 ฎีกาที่ 2509/2551  ทนายความและข้อความที่เป็นโจทก์ต้องระมัดระวัง อย่าลืมไปศาลในนัดสืบพยานของตัวเองนะครับ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดนัดพิจารณา ศาลต้องจำหน่ายคดีต้องเสียเวลา และเสียค่าวางศาลเป็นครั้งที่ 2 และถ้าขาดอายุความ จำเลยยกข้อต่อสู้คดีของโจทก์ที่ฟ้องใหม่ก็จะแพ้คดีนะครับเป็นเรื่องสำคัญมาก
#อย่าลืมไปศาลตามนัดนะครับ

1.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1645/2549
           โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 200 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยแถลงไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีต่อไป ศาลชั้นต้นต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามมาตรา 202 กรณีเช่นนี้แม้มาตรา 203 มิได้บัญญัติห้ามมิให้โจทก์มีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ แต่การที่โจทก์จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้จะต้องมีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวเป็นสำคัญ เมื่อโจทก์ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวอันจะทำให้โจทก์มีสิทธิที่จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ สิทธิของโจทก์มีอยู่ทางเดียวคือต้องฟ้องคดีใหม่ภายในอายุความตามาตรา 203 เท่านั้น

2.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2509/2551
          คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาโดยไม่จงใจ มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้เฉพาะใน 2 กรณี คือในระหว่างพิจารณาคดีฝ่ายเดียว ถ้าคู่ความที่ขาดนัดมาศาลภายหลังที่ศาลเริ่มต้นสืบพยานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไปบ้างแล้ว และศาลเห็นว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่จงใจขาดนัดหรือมีเหตุอันสมควร ศาลจึงจะสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 206 วรรคสาม แต่ถ้าคู่ความที่ขาดนัดพิจารณานั้นคงขาดนัดตลอดไปจนศาลพิจารณาคดีฝ่ายเดียวไปจนเสร็จสิ้นแล้ว และพิพากษาให้คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดีในประเด็นพิพาท คู่ความซึ่งแพ้คดีโดยไม่จงใจขาดนัดยังมีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้ เว้นแต่จะต้องด้วยข้อห้ามตามกฎหมายตาม ป.วิ.พ. มาตรา207 เมื่อโจทก์จำเลยขาดนัดพิจารณาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 201 เสร็จสิ้นไปแล้ว ย่อมไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวอันจะทำให้โจทก์มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ สิทธิของโจทก์มีอยู่ทางเดียวตาม ป.วิ.พ. มาตรา 203 คือ ฟ้องใหม่ภายในอายุความเท่านั้น

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก