การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ|การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

  • Decha Image Slide

วินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

บทความวันที่ 3 ก.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 21640 ครั้ง


การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วินัยตำรวจ

ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


ความหมายของวินัยตำรวจ
          บรรทัดฐานของสังคม เครื่องกำกับความประพฤติ ของบุคคลบางหมู่ บางคณะให้อยู่ในกรอบของความเป็นระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
          การที่ตำรวจต้องประพฤติตนให้เป็นผู้มีมรรยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่าวินัยตำรวจเป็นหลักการความประพฤติของข้าราชการตำรวจตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจนั่นเอง ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไว้ให้ถือปฏิบัติก็คือระเบียบของทางราชการ มติ ครม.และจรรยาบรรณตำรวจ
กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายมหาชน 
          แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับบุคคลากรของรัฐโดยอยู่ในลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐมีฐานะเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง คือข้าราชการตำรวจ เป็นนิติสัมพันธ์ที่องค์กรตำรวจมีฐานะใช้อำนาจเหนือปกครองข้าราชการตำรวจ
วินัย มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรตำรวจกับข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น จะต่อรองไม่ได้ ไม่เหมือกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายปกครอง
          เป็นการจัดระเบียบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจเป็นการกำหนดว่าพฤติกรรมใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำถ้ามีการฝ่าฝืนก็มีการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนั้น
          เป็นกฎหมายที่วางระเบียบการใช้อำนาจเพื่อปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กรตำรวจ และเป็นหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้บังคับกับข้าราชการตำรวจทุกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การดำเนินการทางวินัยเป็นการดำเนินการทางปกครอง
          เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
          ผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เช่นการลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ซึ่งทำให้สถานภาพข้าราชการตำรวจสิ้นสุดลง หรือการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือน ไม่ได้รับการเลื่อนยศ การสั่งลงโทษทางวินัย จะกระทำเป็นในรูปแบบของคำสั่งตามกฎหมายเพื่อสั่งการไปยังผู้รับโทษให้รับทราบและรับผลตามคำสั่งนั้นเป็นการใช้อำนาจเหนือกว่าทางกฎหมายสั่งการลงมา
ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางวินัย
ความยุติธรรม
          ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเปิดโอกาสให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานเข้าแก้ข้อกล่าวหา ดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายและสั่งการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
ความเป็นธรรม 
          เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่กลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัว
ความเสมอภาค
          ดำเนินการกับผู้กระทำผิดทุกกรณีไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือเลือกปฏิบัติ
ความฉับพลัน
          ต้องกระทำอย่างรวดเร็วไม่ให้เสียสิทธิ การดำเนินการล่าช้าจะกระทบสถานะของบุคคลนั้นหลายประการ 
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินการทางวินัย
         -สร้างความรู้สึกให้บุคคลอยากจะรักษาวินัย
         -สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและชี้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยให้เห็นคุณค่าของการรักษาวินัยเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียของตนเองหรือขององค์กรตำรวจ มิใช่เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติหน้าที่ 
          -เพื่อให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย 
          การดำเนินการทางวินัยที่มีลักษณะที่เป็นการข่มขู่ บังคับโดยลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยมีจุดมุ่งหมายและเจตนารมย์เพื่อให้บุคคลากรอยู่ในระเบียบวินัยด้วยความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ เป็นการมุ่งปราบปรามการกระทำผิดวินัยมากหว่าการป้องกันการกระทำผิดวินัย
วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย 
          -การใช้อำนาจปกครองและบังคับบัญชาตามลำดับการบังคับบัญชา
          -วินัยเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการการบังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรการทางวินัยจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความประพฤติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และใช้ในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 280

ดิฉันทำงานอยู่ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี และมีธุระกิจเล็กๆ ขายของที่เกาะเต่า โดยให้สามีเป็นคนจัดการแทน เพราะดิฉันมีงานประจำทำอยู่แล้ว ธุระกิจเล็กๆ สามารถมาจุนเจือรายได้ในครอบครัว ดิฉันเป็นคนไทย สามีเป็นคนสัญชาติพม่า มีบัตรสีชมพู และมีพาสปอร์ตเล่มสีเขียว ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ในแต่ละเดือน เจ้าหน้าตำรวจและหน่วยงานในเครื่องแบบที่เกาะเต่า จะมาขอเก็บเงิน โดยที่ดิฉันจำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือนรวม 3,500 บาท และมีคนอื่นๆอีก
ในส่วนของดิฉันจะแยกเป็นดังนี้
1.ตำรวจ ตม.(โดยการกล่าวอ้างว่าให้หัวหน้า) เดือนละ 2,000 บาท
2.ตำรวจท่องเที่ยว                              เดือนละ    500 บาท
3.ตำรวจกองปราบ(โดยการกล่าวอ้างชื่อ)      เดือนละ    500 บาท
4.เจ้าหน้าที่ อำเภอเกาะเต่า                    เดือนละ    500 บาท (จะขอเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท)
ดิฉันเป็นคนไทย ยังถูกรีดไถ แล้วจะเอาความยุติธรรมมาจากไหน ในเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐยังโกงกินกันเอง
ดิฉันจะขอความเป็นธรรมได้จากใคร จำนวนเงินที่จ่ายไป นำมาจุนเจื่อให้ลูกๆได้อิ่มกัน
     ขอฝากไปยังหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ ช่วยลงมาตรวจสอบในพื้นที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
ดิฉันขอเป็นเสียงแทนคนอื่นๆ ที่โดยถูกรีดไถเหมือนกัน
     จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ลงมาแก้ไข และปราบปรามการทุจริต ของเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยคุณ คุณภัควลัญชญ์ บุญเลิศ (182.52.xxx.xxx) 14 ก.ค. 2560, 10:57

ความคิดเห็นที่ 279

เจอตำรวจรวมแก๊งกับลิขสิทธิ์ปลอมเรียกเก็บเงินจากแม่ค้าขายของในอินเทอร์เน็ตเรียกเงินจำนวนเรียกเงินจำนวณ50000 ในเวลา19.00น.ไกล่เกลี่ยถึงเวลา23.20น.และเสียเงินไป15000 เรามีหลักฐานการโอนเงินสามารถแจ้งได้ที่ไหนค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

โดยคุณ Neeya Kao (182.232.xxx.xxx) 4 ก.ค. 2560, 22:05

ความคิดเห็นที่ 278

ดิฉันเปิดร้านขายของชำอยู่ที่จังหวัดลำปางอ.เมืองปานค่ะที่ร้านขายน้ำปั่นไก่ย่างรับเติมเงินมือถือและขายของชำ..วันหนึ่งมีเด็กๆเข้ามาขอเติมเงินดิฉันก็เติมให้ปกติเหมือนทุกครั้งอยู่ดีๆก็มีตำรวจคนหนึ่งที่ประจำการที่อ.เมืองปานจ.ลำปางแต่งกายนอกเครื่องแบบเข้ามาบอกว่า..รู้ไหมเขาไม่ให้ขายบุหรี่ให้เด็กผมเป็นตำรวจที่คุมที่นี่นะ..แล้วดิฉันพยายามบอกว่าเติมเงิน่คะทุกครั้งก็จะขายให้เด็กอายุ18ปีขึ้นไปทุกครั้ง...ดิฉันพยายามอธิบายแต่คุณตำรวจไม่ฟังเลยแล้วก็พูดตลอดว่าผมเป็นตำรวจคุมที่นี่ห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก...อย่านี้เขาเรียกว่ายัดเยียดข้อหาให้ประชาชนหรือเปล่าค่ะ..แล้วการพูดตักเตือนประชาชนสมควรแล้วหรือค่ะ..ความจริงการที่ตำรวจมาตักเตือนเราประชาชนก็รับฟังอยู่แล้วไม่ต้องต้องมาอวดความใหญ่โตพูดจาใช้อารมขนานนั้นก็ได้ไหมค่ะ.  ในฐานะประชาชนคนหนึ่งดิฉันมีสิทธิโต้แย้งอะไรบ้างค่ะ ..และดิฉันอยากให้ตำรวจคนนี้พูดจาสุภาพกับประชาชนมากกว่านี้ความทำอย่าไรค่ะ

โดยคุณ ยุ้ย (171.4.xxx.xxx) 25 มิ.ย. 2560, 13:09

ตอบความคิดเห็นที่ 278

กรณีตามปัญหา  หากเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ท่านสามารถร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานดังกล่าวได้ หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (183.89.xxx.xxx) 21 ก.ค. 2560, 10:52

ความคิดเห็นที่ 277ดต.นิคม  มณีรัตน์  กองสืบสวน4


ขนยาไอศ์  เสพและขายยาไอซ์  ตรวจสารเสพติด   ขอแบบโปร่งใสไม่เข้าข้างกันค่ะ

โดยคุณ ทอรุ้ง ระวังนาม (180.183.xxx.xxx) 20 มิ.ย. 2560, 10:40

ความคิดเห็นที่ 276

 อยากให้เอาเรื่อง ให้ถึง ที่สุด กับ นาย ตำหรวจ ท่านนี้ค่ะ เขาอยู่ โรงพัก บางละมุง เป็น รองสืบ อยู่ที่นั้นค่ะ  พ.ต.ท .ธนากร  เสาวโร   081-7611021 

บังคับ พาดิฉัน ไปทำแท้ง จนฉันทำงาน ยกของ หนักไม่ได้ มีอาการ ปวดหลัง มาเปนเวลา นาน 

ปกติฉัน เป็น พนักงาน ประจำ โรงงาน แห่งหนึ่ง ทำงานยกของไม่ได้ จนต้องลาออกจากงาน ตอนนี้ชีวิต  ต้องมา ลำบากมากค่ะ  ดิฉันอยากเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุด  ขอความเห็นใจ และ ความเป็นธรรม ด้วยนะค่ะ

โดยคุณ Nutchar chochan (1.46.xxx.xxx) 8 มี.ค. 2560, 09:23

ตอบความคิดเห็นที่ 276

ช่วยปิดข้อมูลนี้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ ธนากร เสาวโร (1.47.xxx.xxx) 17 พ.ค. 2560, 16:03

ตอบความคิดเห็นที่ 276

ยกเลิก และ ระงับข้อมูล นี้ค่ะ ปิดการโพส นี้ด้วยนะค่ะ

โดยคุณ ณัชชา ช่อชั้น (1.47.xxx.xxx) 17 พ.ค. 2560, 15:50

ความคิดเห็นที่ 275

จะขอความเป็นธรรม และ ร้องทุกข์ เรื่องมีอยุ่ว่า  ดิฉันคบกับ นายตำหรวจท่าน หนึ่ง มาเป็นเวลา 6 ปี แต่ในเวลาที่คบกันมา มีช่วงหนึ่ง เขาได้ทำ ดิฉันท้อง แล้วบังคับให้ดิฉัน ไปเอาออก เขาจึงหาวิธี พุดจาหว่านล้อมทุกอย่าง เขาพาดิฉันไปทำแท้ง ที่พัทยา สุขุมวิท ซอย 12 หลังจากที่ทำมา ก่อเกิดผลร้ายต่อ ตัวดิฉัน เพระทุกวัน ดิฉัน ต้องไปหาหมอเกือบทุกเดือน ผลที่ทำมา ดิฉันทำงานหนักไม่ได้เลย ปวดหลังแล้วปวดท้องน้อย อยุ่อย่างนี้มาเป็นเวลา นาน  อยุ่กินกันมา ก้อไม่ใช่ว่าสุขสบายโกหกดิฉัน ต่างๆนาๆ แล้วยังไปโกหก หลอกลวง พ่อ แม่ ดิฉัน ไม่ให้บอก เรื่องนี้  เขาจ้างเลิก 100000฿ แต่เงิน100000 ดิฉันต้องนำเงินจำนวนนี้ เก็บรักษาตัวเอง เพราะตัว ตำหรวจ คนนี้ เมื่อก่อนตกไปอยุ่สระแก้ว  พอวิ่งเต้นเลยได้ มาอยุ่ โรงพัก บางละมุง เขาเคยตบตี ดิฉัน แล้ว เขาบอกไม่ให้ไปบอก พ่อกับแม่ดิฉัน  อยุ่กินกับนายตำหนวจคนนี้ ไม่สุขสะบาย เหมือน เป็นทาส รับใช้ แล้ว อีกประเด็นหนึ่ง เมียตำหรวจคนนี้ เคยทำร้ายดิฉัน ตบตีแต่เขาไมาให้

โดยคุณ น.ส ณัชชา ช่อชั้น (1.46.xxx.xxx) 8 มี.ค. 2560, 08:46

ตอบความคิดเห็นที่ 275

ปิดข้อมูลนี้ด้วยนะค่ะ ลบออกจาก ด้วยได้ไหมค่ะ 

โดยคุณ ธนากร เสาวโร (1.47.xxx.xxx) 17 พ.ค. 2560, 16:04

ตอบความคิดเห็นที่ 275

ยกเลิก และ ปิดข้อความร้อง ทุกข์ นี้ค่ะ 

โดยคุณ ณัชชา ข่อชั้น (1.47.xxx.xxx) 17 พ.ค. 2560, 15:48

ความคิดเห็นที่ 274

สอบถามครับหาที่พึ่งที่ไหนได้บ้างครับ

เรืองมีอยู่ว่าเมื่อ 4 - 5 ปีก่อนแม่ผมโดนจับคดีเรื่องยาเสพจิดแต่แม่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องศาลตัดสินปล่อยคัวพร้อมคืนทรัพสินให้ แต่ทาง ปปส.เชียงรายไม่มีของมาคืนผมวิ่งเต้นทั้งธนายทั้งศูนย์ดำรงธรรมแต่เรื่องไม่ดีขึ้นเลยทาง ปปส.เชียงรายยังนิ้งอยู่ ขอดูรปถ่ายของการบอกไม่มีของการบอกตำรวจที่เก็บทรัพสินได้นำทรัพสินขายไปแล้วและคนที่ขายตายไปแล้ว ตอนนี้ทางบ้านผมแย่มากเอาบ้านเข้าธนาคารตอนนี้แย่มากครับขาส่งมาหลายเดือนแล้ว ราคาพระให้ทางเซียนดูหลายๆที่หลัก10ล้านรบกวนใครมีหนทางแนะนำผมหน่อยนะครับ

โดยคุณ นายพรพิษณุ (180.183.xxx.xxx) 28 ก.พ. 2560, 14:41

ความคิดเห็นที่ 273

 ร้องเรียนตร.สนทุ่งคุ ป้าพ.ต.ท ชสิมา ยิ่งสังฆ์  ร้อยเวร มีพฤติกรรมทางทางไม่เหมาะกับเป็นตร.นึกว่าเป็นแม่ค้าป้าอยู่แถวตลาดสำเพ็ง เสียภาพลักษณ์สถานีตร. ไปร้องเรียนไม่อุ่นใจภาพลักสถานีตร.ดูแย่ๆ

เวลาไปร้องเรียนไม่ค่อยใส่ใจหรือรับฟังเวลาเล่าเหตุการณ์หรือกริยาไม่มีมารยาทในการฟังไม่มี นั่งก็กางแขนขา แถมปากนิร้าย เข้าไปร้องเรียนไม่ประทับใจเลย เห็นเป็นคดีๆเล็กน้อยพยายามปัดไม่อยากทำงาน เล่าเหตุการให้ฟังก็ไม่ใส่ใจพูดกับคนนู้นคนนี้มารยาทในการรับฟังไม่มี  จิงๆควรให้เด็กรุ่นใหม่ที่เขายากทำงานมาทำแทนป้าเถอะ. ขี้เกียจขนาดนั้นแนะนำไปพักที่บ้านเถอะค่ะ เสียภาพลักษณ์สน.ที่อื่นเขาพัฒนาถึงไหนแล้วถ้ามีคนอย่างป้าอยู่ก็แย่นะค่ะอยู่นานอยู่เก๋าอันนี้รู้ แต่โลกมันพัฒนาไปถึงไหน ป้ามัวแต่มารยาทเถื่อนๆแบบนี้ก็พิจาณาแล้วละเพราะคนที่มาร้องทุกเห็นบ่นตามๆกันแย่ๆ

โดยคุณ ทิพย์นันทาการ (171.100.xxx.xxx) 22 ม.ค. 2560, 08:24

ความคิดเห็นที่ 272

เมื่อวาน(28ธค59) ผมดื่มเบียร์ไปแล้วเจอด่านตรงปรีดีพนมยงค์ เห็นเเล้วผมเองก็คิดว่าคงไม่รอดเลยขับเข้าด่านไปเลย เจอตำรวจสน.คลองตัน จับเเละพาไปที่โต๊ะเป่าเเฮลกอฮอล์ ผมเองก็รู้ตัวครับว่าทำผิดแต่พยายามพูดเเละยกมือไหว้คุยกับเขาดีๆ เขาก็ให้เป่าเเฮล ผมก็รู้ตัวครับว่าต้องโดนเเล้วเเละไม่ได้มีท่าทีต่อสู้หรือขัดขืนใดๆ เเต่สิ่งที่ได้รับคือตำรวจประมาณ5-6คนใช้กำลังล็อคตัว บีบคอ กดหัว เเละใส่กุญเเจมือผมอย่างกะผมทำผิดกฎหมายร้ายเเรง(ราวกับผมไปฆ่าคนตายมาหรือมียาเสพติด ซึ่งผมไม่มีเลย ) ผมเพียงบอกกับพี่ตำรวจตรงนั้นว่าขอโทรหาเเม่ก่อนนะครับ เเละผมก็ยกมือไหว้ขอโทษอ้อนว้อนสารพัด เเต่มีตำรวจคนนึงเข้ามาบีบคอจนผมหายใจไม่ออก ผมก็พบายามบอกว่า"พี่อย่าทำเเบบนี้ดิผมไม่ได้ทำอะไรผิดถึงขนาดต้องใช้กำลังขนาดนี้"พวกเขาทั้งหมดทั้งกดหัวทั้งบีบคอ ผมพยายามตะโกนให้คนเเถวนั้นช่วยเเลพถ่ายวิดีโอเเต่ก็ไม่มีใครกล้า ผมจึงโดนจับไปขังที่สน.คลองตัน เเละได้โทรให้ญาตินำจำเงินมาประกันตัวตอนตี4กว่า ผมเองรู้สึกเเย่มากกับการกระทำอันป่าเถื่อนของตำรวจเเย่ๆพวกนี้ นอนกลืนน้ำลายเเทบไม่ลงทั้งคืน มีหนทางไหนบ้างครับที่พอจะเอาผิดคนเหล่านี้ได้ ผมรู้ตัวว่าทำผิดเเละยอมรับผิด แต่การกระทำของผู้ที่เรียกตนว่าผู้พิทักษณ์สันติราฎร์มันใช่เรอครับ ประกัน

โดยคุณ Bankk (27.55.xxx.xxx) 29 ธ.ค. 2559, 01:55

ความคิดเห็นที่ 271

อยากร้องเรียนตำรวจ ที่ทำงานแบบไม่เป็นธรรม ว่าด้วยความรู้สึกตัวเอง ไม่เอาตามหลักกฏหมาย เหตุการณ์มีอยู่ว่า พอขับรถสิบล้อขนส่งสินค้า ผ่านเส้นทางประจวบ สามร้อยยอด ประมาณตีสี่ มีกระบะวัยรุ่นขับรถมาชนท้ายรถพ่อ แต่พ่อไม่รู้ตัวว่ารถชน เพราะรถพ่อท้ายยื่นมาแต่มีสัญญานไฟติดไว้ คนขับกระบะแจ้งว่ามองไม่เห็น ตำรวจลงบันทึกกล่าวหาพ่อประมาท ขับรถชนแล้วหนีมีเหตุทำให้คนตาย เรางงว่าประมาทร่วมแย้งตำรวจ เพราะรถพ่อขับมาข้างหน้า ตำรวจบอกเป็นความคิดของตำรวจห้ามถาม ตำรวจรถในใบบันทึกว่าเชี่ยวชน ซึ่งตามความเป็นจริง กระบะขับมาชนท้ายพ่อ เรารู้อยู่แล้วว่าตำรวจไม่เป็นกลาง เพราะฝ่ายคู่กรณีบอกตลอดว่าเรู้จักกับตำรวจที่ทำคดี เรารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย กระบะมาชนท้ายสิบล้อ แต่ตำรวยจะให้เราชดใช้ค่าเสียหายให้กรับะ

โดยคุณ วราภรณ์ อามีน (182.232.xxx.xxx) 18 ธ.ค. 2559, 19:11

ความคิดเห็นที่ 270

ตำรวจเป็นอาชีพใกล้ชิดประชาชน แต่ทำไมปฎิบัติตัวไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนผู้ทำงาน

สุจริตไม่ชอบการทำตัว เพราะชอบขูดรีดเงินประชาชนในยุคเศรษฐกิจไม่ดีอีก ประชาชน

ไม่ได้กระทำผิด ก็ใส่ความให้ผิด เพราะจะขอเงินประชาชนเพื่อให้เรื่องจบๆ ไม่สร้าง

ความศรัทราต่อประชาชนเอาเลย ขอฝากให้ ผบ.ตำรวจแห่งชาติช่วยดูแลหน่อย

จะเป็นพระคุณอย่างมาก ประชาชนจะไม่ต้องผวา และทำให้มีความศรัทราตำรวจไทยมากขื้น

โดยคุณ นายศรชัย (182.52.xxx.xxx) 12 ธ.ค. 2559, 00:41

ความคิดเห็นที่ 269

 มีนายตำรวจท่านหนึ่งได้เลิกกะแฟนและได้หย่ากันซึ่งแฟนตำรวจท่านนี้ก็ได้มาคบกับผมแต่เราก็ยังไม่เคยเจอหน้ากันนะครับแค่คุยทางโทรศัพท์เพราะว่าผมทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วตำรวจท่านนี้ก็หึงหวงโดยเข้ามาขู่จะฆ่าพ่อแม่ของผมซึ่งทางผมก็อยากจะร้องเรียนนะครับอีกอย่างท่านตำรวจท่านนี้ทำงานอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายรายชื่อคดีอาญชกรรมและขอให้ตรวจสอบเรื่องการรับเงินสินบ่นด้วยนะครับว่าตำรวจท่านนี้ได้เงินมาใช้จ่ายทุกอาทิตย์ยังกะราชาซึ่งเงินตำรวจอย่างเดีนวคงจะไม่พอใช้จ่ายหรอกครับมาใช้จ่ายทุกอาทิตย์ได้มาอาทิตย์ละหลายหมื่นบาทตำรวจไทยเงินดีจังดูแล้วตำรวจท่านนี้เงินเดือนน่าจะเป็นแสนนะครับ...... สุดท้ายผมไม่อยากร้องเรียนหรอกครับแต่สิ่งที่ทำมันไม่สมควรอีกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวเลยผมแค่เป็นประชาชนที่ยังรักกฎหมาย  ขอบคุณ​ครับกับการได้รับเรื่องร้องเรียน

โดยคุณ พรชัย​ อารมย์รื่น (14.33.xxx.xxx) 11 ธ.ค. 2559, 15:51

ความคิดเห็นที่ 268

รบกวนตรวจสอบการทำงานของผู้บังคับการ..สภอ.ห้วยปลิง..ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา.มีการรับส่วย..กินหัวคิว

ส่องแต่พระเครื่อง..ไม่ค่อยทำงาน..ไม่เป็นที่รักของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้น้อย

ใช้อำนาจมิชอบ

โดยคุณ เมย์ (58.8.xxx.xxx) 2 พ.ย. 2559, 20:17

ความคิดเห็นที่ 267

 ช่วยมาตรวจสอบแบบความลับ.ของ.ตชด.พัทลุง.ควนกุฎ

มีการทำร้ายผู้ต้องหาชายแบบรุนแรงเพื่อให้รับสารภาพ

ละเมิดสิทธิของผู้หญิงย่ำยีศักศีและใช้กำลังทำร้ายผู้หญิง

เรียกร้องทรัพย์สินเอาเก็บไว้เองขโมยของในบ้านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ต้องหาทั้ง2ไม่มีสิทธที่จะพูดอะไรข่มขู่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงผู้ชายแบบรุนแรงปิดกั้นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทั้งหมดให้รับสารภาพอย่างเดียวโดยที่ผู้หญิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิด

โดยคุณ (122.155.xxx.xxx) 16 ก.ย. 2559, 07:16

ความคิดเห็นที่ 266

อยากสอบถามเรื่องการเอาผิดทางวินัยของตำรวจค่ะ เรื่องราวคร่าว ๆ ดิฉันได้คบกับแฟนมา  6 ปี ซึ่งแฟนเป็นตำรวจ และได้แต่งานกัน เดือนเมษ ายน  2558 ที่ผ่านมา แล้ววันหนึ่ง จับได้ว่าแฟนไปมีกิ๊ก ซึ่งสองคน รูเห็นเป็นใจกัน ผญ อ้างตัวเป็นเมียนาย ซึ่งนายได้จ้างแฟนดิฉันไปดูและ และ ผญ เจรจาให้ดิแันหญ่ากับ แฟน ซึ่งตอนนั้น ดิฉันไม่หย่า แฟนกิฉันจึงเล่นละคร มาบีบบน้ำตา ว่าจะไม่อยากหย่า แต่ไปดูดวงมา อยากหย่าแก้เค้ด แลเจรากันอยู่นานพอสมควร จึงพูดคุยกันว่าเพือ่ความสบายใจดิฉันจะหย่า  1 อาทิตย์ แล้วมาจดหมาย เขาตกลง (ดิฉันมีคลิปเสียงการพูดคุยกับแฟนค่ะ ) พอที่จะเอาผิดได้หรือไม่ และส่วนเรื่งสมบัติ มีรถยน  2 คัน  มอไซื์  1 คัน และเงินเก็บ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ซื้อร่วมกัน  เขาได้เอาไปทั้งหมด และได้มีการโทรขู่พ่อ กับ แม่เรื่องให้หาเงินมาให้  2 แสน ไม่งั้นจะขายบ้าน ซึ่งบ้านเป็นบ้านของดิฉัน ซึ่งได้ให้เขาเป็นเจ้าบ้านแทนพ่อ ทำให้พ่อแม่ ดิฉันต้องอับอาย และเข้าข่ายการหลอกลวงหรือไม่คะ ทั้ง ผญ ผช  ซึ่งปัจจุบันเขาทั้งสองคบกันเป็นแฟน ทั้งที่ คำว่าเมียนายกับลูกน้อง เป็นการสร้างเรื่องขึ้น มา  ในกรณีนี้ ดิฉันยังไม่ได้เจรจาเรื่องสมบัติที่สร้างกันมา สามารถเอาผิดเข้ายังงัยค่ะ ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ 

โดยคุณ aun (203.144.xxx.xxx) 9 ก.ย. 2559, 12:40

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก