คู่มือพนักงานสินเชื่อ-กฎหมายสินเชื่อ-อบรมสัมมนาสินเชื่อ-คดีสินเชื่อ-การนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ |คู่มือพนักงานสินเชื่อ-กฎหมายสินเชื่อ-อบรมสัมมนาสินเชื่อ-คดีสินเชื่อ-การนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คู่มือพนักงานสินเชื่อ-กฎหมายสินเชื่อ-อบรมสัมมนาสินเชื่อ-คดีสินเชื่อ-การนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คู่มือพนักงานสินเชื่อ-กฎหมายสินเชื่อ-อบรมสัมมนาสินเชื่อ-คดีสินเชื่อ-การนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทนายคลายทุกข์ขอนำการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทความวันที่ 19 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 14980 ครั้ง


การนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ให้เป็นไปตาม มาตรา 193/1 – 193/8

มาตรา 193/1 การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย คำสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา 193/2 การคำนวณระยะเวลา ให้คำนวณเป็นวัน แต่ถ้ากำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน ก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่กำหนดนั้น
มาตรา 193/3 ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันให้เริ่มต้นนับในขณะที่เริ่มการนั้น
ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำการงานกันตามประเพณี
มาตรา 193/4 ในทางคดีความ ในทางราชการ หรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม วัน หมายความว่า เวลาทำการตามที่ได้กำหนดขึ้นโดยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือระเบียบข้อบังคับ หรือเวลาทำการตามปกติของกิจการนั้น แล้วแต่กรณี
มาตรา 193/5 ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี ให้คำนวณตามปีปฏิทิน
ถ้าระยะเวลามิได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้นแห่งเดือนหรือปี ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
มาตรา 193/6 ถ้าระยะเวลากำหนดเป็นเดือนและวัน หรือกำหนดเป็นเดือนและส่วนของเดือน ให้นับจำนวนเดือนเต็มก่อน แล้วจึงนับจำนวนวันหรือส่วนของเดือนเป็นวัน
ถ้าระยะเวลากำหนดเป็นส่วนของปี ให้คำนวณส่วนของปีเป็นเดือนก่อนหากมีส่วนของเดือน ให้นับส่วนของเดือนเป็นวัน
          การคำนวณส่วนของเดือนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน
มาตรา 193/7 ถ้ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้มีการกำหนดวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ขยายออกไป ให้นับวันที่ต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้น
มาตรา 193/8 ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
 

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย


          -เอกสารรับรองความเป็นนิติบุคคลของสหกรณ์
          -ทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน
          -สัญญากู้
          -สัญญาค้ำประกัน
          -ใบคำขอสินเชื่อและเอกสารประกอบ
          -รายละเอียดหรือประวัติการทวงหนี้ 
          -รายละเอียดการชำระหนี้ของลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน
          -ตารางคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาจนถึงวันฟ้อง
          -หนังสือทวงถาม 
          -ยอดหนี้ที่ถูกต้องจนถึงวันฟ้อง
          -หนังสือมอบอำนาจเป็นโจทก์แทน

 

การเตรียมตัวเพื่อเป็นพยานในชั้นศาล


           -ต้องประสานกับทนายความล่วงหน้าก่อนขึ้นศาลอย่างน้อย 15 วัน
          -ต้องมีสำเนาคำฟ้อง/คำเบิกความเพื่อซ้อมล่วงหน้า 
          -ตรวจสอบคำเบิกความให้สอดคล้องกับเอกสารสินเชื่อ
           -จดจำรายละเอียดเกี่ยวกับเงินต้นและดอกเบี้ย
          -จดจำรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระหนี้ครั้งสุดท้ายของลูกหนี้ 
           -ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้มีความสำคัญมากในการเบิกความ

 

การพิจารณาคดีในชั้นศาล
 

           -การสืบพยานโจทก์
           -การสืบพยานจำเลย
           -การนัดฟังคำพิพากษา
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย-วงเงิน-โปรโมชั่น สินเชื่อเงินสด-เงินกู้ส่วนบุคคล เงินด่วนทุกธนาคาร ข้อมูลสินเชื่อเงินสดกว่า 100 รายการ สมัครสินเชื่อออนไลน์ บัตรกดเงินสด สินเชื่อเบิกทั้งจำนวน สินเชื่ออเนกประสงค์ Refinance - โอนหนี้ สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อบ้านแลกเงิน อีซี่บาย (Easy Buy) ออมสิน (GSB) อิออน (AEON) สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อสุขภาพ สินเชื่อท่องเที่ยว
 

โดยคุณ สินเชื่อเงินสด 29 เม.ย. 2558, 10:36

ความคิดเห็นที่ 1

สนใจจะอบรมค่ะ มีอบรมระดับหัวหน้างานมั้ยค่ะ

โดยคุณ ผึ้ง 24 มี.ค. 2554, 17:08

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก