ตัวอย่างการแก้ปัญหาการติดตามหนี้|ตัวอย่างการแก้ปัญหาการติดตามหนี้

ตัวอย่างการแก้ปัญหาการติดตามหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตัวอย่างการแก้ปัญหาการติดตามหนี้

การแก้ไขปัญหาการติดตามหนี้

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 16461 ครั้ง


ตัวอย่างการแก้ปัญหาการติดตามหนี้

     1.กรณีที่มีการเรียกผู้เช่ามาต่อสัญญาเช่าระหว่างมีการผ่อนชำระกับทางสำนักงานฯขอถามว่าจะมีผลต่อบันทึกรับสภาพหนี้ที่มีอยู่เดิม หรือไม่ อย่างไร ต้องเรียกให้ผู้เช่ามาทำบันทึกรับสภาพหนี้ใหม่อีกครั้ง หรือไม่
     คำตอบ  ถ้าสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุตามระยะเวลา แต่มีการทำบันทึกรับสภาพหนี้ไว้ ต่อมามีการเรียกผู้เช่ามาทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ ควรมีการระบุว่าหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ให้โอนมายังสัญญาเช่าฉบับใหม่ หรือให้ถือว่าหนี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ตามสัญญาเช่าฉบับใหม่ ไม่มีความจำเป็นต้องทำหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับใหม่ ควรระบุเกี่ยวกับหนี้ทุกรายการที่ค้างชำระก่อนทำสัญญาในครั้งหลังไว้ในสัญญาเช่าครั้งหลัง การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกรับสภาพหนี้หลายฉบับเป็นผลเสียกับผู้ให้เช่า ซึ่งผู้เช่าอาจยกเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลได้
    2.กรณีที่มีการเพิ่มยอดหนี้ ค่าภาษีและค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จากยอดที่ได้ประมาณการไว้แล้ว หรือยอดที่ต้องชำระในปีภาษีนั้น ๆ ไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยไม่มีหนังสือแจ้งล่วงหน้า สามารถทำได้หรือไม่ และจะมีผลกระทบประการใดบ้าง
     คำตอบ  การเพิ่มยอดหนี้ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้ให้เช่ามีสิทธิตามสัญญาเช่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิแจ้งให้ผู้เช่าชำระเงินดังกล่าวได้ตามสัญญา เพราถือว่าผู้เช่าทราบเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแล้วในขณะทำสัญญา
         3.ขบวนการติดตามหนี้สินกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดชำระก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนั้น มีขั้นตอนในการติดตามหนี้อย่างไร ที่ดูนุ่มนวล แต่ได้ผลดีในทางปฏิบัติในปัจจุบัน(ตามเอกสารตามที่ได้ให้ไว้แล้ว)สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ควรเพิ่มเติมหรือลดขั้นตอนไหนบ้าง
     คำตอบ  การติดตามหนี้ก่อนฟ้องศาล เป็นสิทธิของเจ้าหนี้โดยสุจริตที่จะทวงถามได้ ถ้าไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือมีลักษณะเป็นการประจานหรือมีลักษณะเป็นการทวงหนี้กับบุคคลที่สาม เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้ได้โดยสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5  เช่น การเจรจา  การส่งจดหมาย การเดินทางไปทวงหนี้ที่บ้านหรือภูมิลำเนาหรือสำนักงานของลูกหนี้โดยตรง โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ข่มขู่ลูกหนี้ และทวงหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 –20.00 น. ,วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.  สามารถกระทำได้ 
     4.อยากทราบคำพูดที่มาตรฐาน ในการทวงหนี้ว่าควรพูดแบบใดบ้าง และพูดอย่างไร ให้ผู้เช่ารู้สึกว่าผู้เช่าเป็นลูกหนี้เรา ต้องดำเนินการตามกฎของเรา
     คำตอบ  โดยหลักการนักทวงหนี้ไม่ควรทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเป็นลูกหนี้ เพราะจะทำให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน การทวงหนี้ควรทวงหนี้แบบสร้างสรรค์ และควรมองผู้เช่าเป็นลูกค้า ไม่ควรมองเป็นลุกหนี้ สภาพจิตใจของลูกหนี้จะเปลี่ยนไป และมีความรู้สึกถูกกระทำ ถูกกดดัน ส่วนวิธีการที่จะทำให้ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามกติกาหรือเงื่อนไขตามสัญญา ควรทำความเข้าใจกับผู้เช่าว่านักทวงหนี้มีหน้าที่ต้องติดตามค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าส่วนพระมหากษัตริย์ หากไม่ทำคนทวงหนี้จะต้องเดือดร้อน  ขอให้ลูกหนี้เห็นใจและเข้าใจ และอีกอย่างหนึ่ง หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าฯจะต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
    5. ควรพูดแนะนำผู้เช่าอย่างไร ในกรณีที่มีผู้เช่าร่วมและผู้เช่าเกี่ยงกันจ่ายค่าเช่า อ้างว่าผู้เช่าร่วมไม่จ่าย
     คำตอบ  ผู้เช่าร่วมและผู้เช่าจะต้องร่วมกันรับผิดขอบในค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสัญญา อธิบายให้ผู้เช่าเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจให้อ่านเงื่อนไขในสัญญาเช่าและถ้าเกี่ยงกันจ่ายค่าเช่า ถือว่าผิดสัญญาเช่า ต้องถูกบอกเลิกสัญญา จะเสียหายทั้งคู่ 
     6. จะใช้คำพูดอย่างไรกับผู้เช่าที่เมื่อโทรไปแล้วโวยวายทันทีว่า “โทรมาอีกและ” บอกว่าไม่มีเงิน โทรมาอยู่ได้
     คำตอบ   ผู้เช่าประเภทนี้ไม่มีวินัยในการใช้เงิน ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง ไม่มีความคิดที่จะขวนขวายหาเงินมาชำระหนี้ จะหัวเสียทุกครั้ง ที่มีคนมาทวงหนี้ ไม่ดิ้นรนหารายได้เพิ่มเติม นักทวงหนี้จะต้องโทรบ่อย ๆ เป็นประจำทุกวัน  สร้างความกดดันและต้องกระตุ้นให้ผู้เช่าขวนขวายหาเงินมาชำระหนี้  ถ้าผู้เช่าไม่ยอมคิดหาทางออก นักทวงหนี้จะต้องเสนอแนะแนวทางในการหารายได้และช่วยเหลือตัวเอง
     7.จะใช้คำพูดอย่างไรเวลาที่ผู้เช่าพูดว่า ถ้าอยากได้ค่าเช่าก็ต้องมาปรับปรุงสถานที่เช่าให้ดีก่อน
     คำตอบ   ควรรับเงื่อนไขจากผู้เช่า อย่าโต้แย้งทันที นัดให้มาพบผู้ใหญ่เพื่อทำความเข้าใจ เพราะผู้เช่าอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือหลงผิด หรือหัวหมอไปชั่วขณะ  เมื่อชักจูงผู้เช่าเข้ามาที่สำนักงานแล้ว ให้ผู้บริหารกล่อมให้อยู่หมัด ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบด้วยดี 
     8.จะทำอย่างไรถ้าเวลาลงพื้นที่ ผู้เช่ารู้ว่าจะส่งกองกฎหมายแต่ก็ไม่มาดำเนินการ เพราะรู้ว่ากองกฎหมายก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง
     คำตอบ  นักทวงหนี้ควรนำหนังสือมอบอำนาจจากฝ่ายกฎหมาย หรือ ติดบัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และแสดงตนให้ผู้เช่าเห็นว่ามาจากฝ่ายกฎหมาย ในขณะเจรจาจะต้องใช้ถ้อยคำตามตัวบทกฎหมาย เพื่อให้ผู้เช่าเข้าใจว่ากองกฎหมายมาดำเนินการเพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การพูดการจาต้องมีบุคลิกเหมือนทนาย
     9.ผู้เช่าชอบถามว่าทำไม ค่าเช่าถึงขั้นบ่อยจัง โดยที่สถานที่เช่าก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลย เวลาปรับปรุงก็ต้องขอและใช้เวลานานมากกว่าจะอนุมัติ
     คำตอบ  คำถามดังกล่าวเป็นธรรมดาของลูกค้าทั่วไป เมื่อต้องรับภาระเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้รับอะไรแลกเปลี่ยน การตั้งคำถามไม่ใช่เรื่องแปลก นักทวงหนี้จะต้องมีจิตใจให้บริการ พร้อมรับฟัง แต่อย่าโต้แย้ง หรือตอบโต้ผู้เช่า อธิบายให้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องขึ้นค่าเช่า เช่นเป็นระเบียบของผู้ให้เช่าฯ เงินเฟ้อ  ค่าครองชีพ เป็นต้น 
     10.ผู้เช่าชอบอ้างว่าเมื่อก่อนเคยค้าง 6 เดือนได้ ก็จะปฏิบัติแบบเดิมไม่ยอมรับสภาพที่เปลี่ยนแปลง
     คำตอบ ที่ผ่านมาผู้ให้เช่าให้โอกาส  ดังนั้นเมื่อให้โอกาสในการหาเงินมาชำระหนี้แล้ว  ดังนั้นจะต้องขวนขวายหาเงินค่าเช่ามาชำระให้ตรงเวลา จะทำผิดเงื่อนไขซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่ได้ มิฉะนั้นจะต้องถูกเลิกสัญญา หวังว่าผู้เช่าคงจะเข้าใจ
     11. ผู้เช่าอ้างว่าเหตุที่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่า เนื่องจากสถานที่เช่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน เช่น ระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคารไม่สมบูรณ์ มิจฉาชีพที่แฝงตัวในชุมชนของตนจำนวนมาก เป็นต้น (มาเป็นข้ออ้างทางกฎหมายได้หรือไม่)
     คำตอบ ควรรับฟังปัญหา และรีบส่งทีมงานที่รับผิดชอบเข้าไปแก้ปัญหา  หรือเชิญผู้เช่ามาพบที่สำนักงานเพื่อทำความเข้าใจ หรือแสดงความจริงใจให้ผู้เช่าเห็นว่าได้พยายามอย่างถึงที่สุด  ตามอำนาจที่มีอยู่ ในการช่วยเหลือผู้เช่า  ส่วนข้ออ้างดังกล่าวไม่ใช่เป็นข้ออ้างทางกฎหมายที่จะใช้ในการปฏิเสธไม่จ่ายค่าเช่า 
     12.จะทำอย่างไรกับผู้เช่าที่ชอบชำระราย 3 เดือนและ 5 เดือน ย้อนหลัง พอโทรไปทวงก็บอกว่าเมื่อครบเวลาที่ตนกำหนดไว้ ก็จะเข้ามาเองไม่ต้องบอก
     คำตอบ  ผู้เช่าประเภทนี้เรียกว่าผู้เช่าขาดวินัยทางการเงิน ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับผู้ให้เช่า ควรจะให้หัวหน้างานทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของผู้ให้เช่า และอธิบายถึงผลดีผลเสียในการชำระหนี้ไม่ตรงเวลา เช่น อาจถูกบอกเลิกสัญญาและให้บุคคลอื่นมาเช่าแทนเป็นต้น 
     13.อยากทราบว่าในกรณีที่มีการโทรแจ้งแล้ว ปรากฏว่าผู้เช่า บอกว่าไม่ต้องโทรมารู้แล้ว ทราบแล้ว ฉันไม่โกงหรอก แต่ตอนนี้ไม่มีเงิน เศรษฐกิจก็ไม่ดี มีเงินแล้วจะมาจ่ายให้
     คำตอบ  ผู้เช่าประเภทนี้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินมาชำระหนี้ไม่ได้ มีความเครียดดังนั้นนักทวงหนี้จะต้องทำให้ผู้เช้ารู้สึกสบายใจ ว่า ไม่ได้โทรมาทวงหนี้ แต่เป็นการโทรมาเพื่อปรึกษาหารือและหาทางช่วยเหลือผู้เช่า  ควรตั้งใจฟังปัญหา และควรถามถึงที่มาของรายได้ ให้กำลังใจผู้เช่า และแนะนำช่องทางในการหารายได้ให้กับผู้เช่า 
     14.หากการคุยโทรศัพท์แจ้งผู้เช่า โดยเราอ้างว่าโทรจากกองกฎหมาย จะผิดหรือไม่
     คำตอบ  ไม่มีความผิด แต่จะต้องทำความเข้าใจกับกองกฎหมายเป็นการภายในก่อนจะปฏิบัติการดังกล่าว
     15.หากเราอ้างถึงการที่ถ้าคุณไม่มาชำระตามกำหนดที่เรานัด คุณจะติดบัญชี Black List ได้หรือไม่
     คำตอบ  พูดได้แต่ต้องระมัดระวัง ควรนำเสนอแบบเปรย  ไม่ควรนำเสนอแบบข่มขู่
    16.ปัจจุบันเครดิตบูโร จะมีผลต่อการขอสินเชื่อต่าง ๆ หากเราแจ้งผู้เช่าโดยอ้างคำว่า เครดิตบูโร ได้หรือไม่
     คำตอบ  พูดถึงเครดิตบูโรได้ แต่ต้องพูดในหลักการเท่านั้น 
     17.กรณีที่ผู้เช่าบอกว่า เศรษฐกิจไม่ดี ขายของไม่ได้ จึงไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่า ยื่นเรื่องขอให้สำนักงานฯลดค่าเช่าก็ไม่อนุมัติ มีเงินเมื่อไหร่ถึงจะมาจ่าย
     คำตอบ  ผู้เช่าประเภทนี้อาการหนัก ไม่มีทางออกในการแก้ปัญหา สูญเสียความสามารถในการชำระหนี้ ควรเชิญเข้ามาพบหัวหน้างานเพื่อทำความเข้าใจหรือเปลี่ยนตัวผู้เช่า หรือบอกเลิกสัญญาน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
     18. ผู้เช่าอ้างว่า สถานที่เช่าก็โทรม ค่าเช่าก็เพิ่มขึ้น จะขูดรีดให้ตายกันไปข้างหนึ่งหรือ
     คำตอบ  รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ ตอบสนองความต้องการของผู้เช่า โดยการเชิญมาพบหัวหน้างานเพื่อทำความเข้าใจ
     19.กรณีภาษีย้อนหลัง ผู้เช่าบอกว่าไม่มีเงินจ่าย ถึงจะผ่อนก็ไม่มีเงินจ่าย
     คำตอบ  ควรรับฟังปัญหาและเชิญพบหัวหน้างานจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เมื่อมาถึงสำนักงานให้จัดทีมงานหลาย ๆ คน ช่วยกันทำความเข้าใจให้กับผู้เช่า 
     20.กรณีผู้เช่ามีค่าภาษีปี 52 และหรือค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปี 52  ค้างอยู่ แต่ผู้เช่าไม่มาชำระตามจดหมายแจ้ง จะสามารถส่งกองกฎหมายให้ดำเนินคดีภายในปี 52 ได้หรือไม่
      คำตอบ  การผิดนัดชำระค่าเช่า หรือค่าภาษี หรือเบี้ยประกันอัคคีภัย  ถือว่าผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าถูกโต้แย้งสิทธิ ผู้ให้เช่าจึงสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้
     21.กรณีผู้ให้เช่าเซ็นยินยอมรับสภาพหนี้  (หนี้ที่ประมาณการล่วงหน้า เช่น ค่าเช่าล่วงหน้า , ค่าภาษีล่วงหน้า และผ่อนชำระในงวดแรก จะมีผลกระทบกับทางสำนักงานฯหรือไม่อย่างไร )
     คำตอบ  การทำหนังสือรับสภาพหนี้ควรให้ผู้เช่าทำแต่ฝ่ายเดียว  ผู้ให้เช่าไม่ควรลงนามร่วมรับรู้   เอกสารของผู้เช่าฝ่ายเดียวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้เช่าฯ

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก