แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย|แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 26158 ครั้ง


แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 1.เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ
  เนื่องจากปรากฎว่าประชาชนที่เป็นหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้รับความเดือดร้อนจากการติดตามทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในหลายลักษณะ ทั้งในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้เอง และในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกแนวปฏิบัติฉบับนี้ เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วหรือไม่ มีมาตรฐานเดียวกันและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
  การออกแนวปฏิบัติฉบับนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ควรติดต่อกับลูกหนี้ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการแสดงตนเมื่อติดตามทวงถามนี้ มีระบบการเก็บเงินและการเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ ตลอดจนกำหนดวิธีการและภาษาที่ใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ทีเหมาะสม นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้บริการผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังคงมีความรับผิดชอบต่อลูกหนี้และบุคคลภายนอก เสมือนเป็นผู้ดำเนินการเอง และควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ที่เหมาะสมและแจ้งให้ลูกหนี้ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจควรมีนโยบาย ขั้นตอนในการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของลูกหนี้ที่เหมาะสมด้วย
 2.ขอบเขตการบังคับใช้
แนวปฏิบัติฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทุกแห่ง
 3.ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก
ให้ยกเลิกหนังสือที่ ธปท. ฝนส.(21) ว.1796/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้
 4.เนื้อหา
 4.1ในแนวปฏิบัติฉบับนี้
   “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 4.2เนื้อหาสาระ
   ในการดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติหรือดูแลผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ถือปฏิบัติ ดังนี้
 4.2.1แนวปฏิบัติทั่วไปในการติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้
 (1)เวลาและความถี่ในการติดต่อเพื่อการติดตามทวงถามหนี้
   ในการติดต่อลูกหนี้เพื่อติดตามทวงถามหนี้ ให้ดำเนินการภายในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการภายในเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ทั้งนี้ โดยมีความถื่ในการติดตามที่เหมาะสม
 (2)การแสดงตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามทวงถามหนี้
   ให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้แสดงตัวต่อลูกหนี้ โดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการติดต่อให้ลูกหนี้ได้รับทราบอย่างถูกต้องเหมาะสม และในกรณีที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ติดต่อกับลูกหนี้โดยตรง (face to face) ให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้แสดงเอกสารซึ่งแสดงให้เห็นว่าตนได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจให้ติดตามทวงถามหนี้แทนด้วย
 (3)วิธีการเรียกเก็บหนี้
 (3.1) ไม่ให้เรียกเก็บหนี้จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เช่น ญาติพี่ น้องหรือเพื่อนร่วมงาน เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากลูกหนี้หรือเป็นสิทธิตามกฎหมาย
  (3.2) ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อนให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เช่น ทำร้ายร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้
  (3.3) ไม่ปลอมแปลง บิดเบือนข้อมูล เอกสารหรือแสดงท่าทางอันทำให้ลูกหนี้สำคัญผิด เช่น
   (3.3.1) ไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือใช้ชื่ออื่นนอกเหนือจากชื่อจริง รวมถึงไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลในการแสดงตัวหรืออำนาจหน้าที่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ไม่ใช้สัญลักษณ์หรือแสดงท่าทางเพื่อทำให้ลูกหนี้สำคัญผิดว่า มาจากหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทข้อมูลเครดิต
   (3.3.2) ไม่ปลอมแปลง หรือบิดเบือนเพื่อให้ลูกหนี้สำคัญผิดว่าเอกสารเรียกเก็บหนี้ หรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับลูกหนี้นั้น ออกหรือได้รับอนุญาตหรือการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทข้อมูลเครดิต หรือทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดในสาระสำคัญทางกฎหมายของเอกสารดังกล่าว
    (3.3.3) ไม่ปลอมแปลง บิดเบือน หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับยอดหนี้เกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย เช่น ประเภท จำนวน สถานะปัจจุบัน หรือค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น หรือแสดงท่าทางอื่นใดอันเป็นเท็จเพื่อให้ลูกหนี้สำคัญผิดในการชำระหนี้
 (3.4) ไม่ข่มขู่ หรือคุกคามในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เช่น
   (3.4.1) ข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของลูกหนี้หรือของบุคคลอื่น หรือข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องด้วยความอันเป็นเท็จว่าลูกหนี้กระทำผิดกฎหมายหากไม่ชำระหนี้
   (3.4.2) ข่มขู่ว่าจะเพิ่มค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบสวนค่าบริการในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าบริการทางการเงิน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บได้จริงตามกฎหมาย
   (3.4.3) ข่มขู่ว่าจะกระทำการใด ๆ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ไม่เจตนาที่จะกระทำหรือไม่สามารถกระทำได้จริงตามกฎหมาย
   (3.4.4) ข่มขู่ว่าจะปลอมแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดหนี้ของลูกหนี้อันเป็นเท็จหรือข้อมูลอื่นเพื่อทำลายชื่อเสียงของลูกหนี้
 (3.5) ไม่รบกวน หรือรังควานลูกหนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควร เช่น
   (3.5.1) การติดต่อทางโทรศัพท์หลายครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือทำให้โทรศัพท์ดังอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ลูกหนี้หรือบุคคลอื่นเกิดความรำคาญ
   (3.5.2) การติดต่อด้วยโทรศัพท์กับลูกหนี้หรือบุคคลอื่นโดยไม่เปิดเผยชื่อ
 (3.6) ไม่ใช้ภาษาหยาบคาย ข่มขู่ ดูหมิ่นหรือส่อให้เห็นถึงผลกระทบที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ลูกหนี้หรือผู้ทีเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ หรือทำให้ลูกหนี้สำคัญผิดว่าลูกหนี้ได้กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีงาม
  (4) การเก็บรักษาความลับของลูกหนี้
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของลูกหนี้ระหว่างการติดต่อกับบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากลูกหนี้ เช่น
 (4.1) ไม่เปิดเผยข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้ทราบว่าลูกหนี้มีหนี้สิน ซึ่งมีเจตนาให้เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและทำให้ลูกหนี้เกิดความอับอาย เช่น การใช้ไปรษณียบัตร หรือโทรสาร
   ทั้งนี้ในการติดต่อทางจดหมาย บริเวณด้านนอกซองจดหมายไม่ควรระบุข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดอันแสดงให้ทราบว่าลูกหนี้มีหนี้สิน นอกเหนือจากที่อยู่และชื่อของผู้เรียกเก็บหนี้
  (4.2) ในการติดต่อกับนายจ้างของลูกหนี้ ให้ติดต่อโดยมีความถี่ที่เหมาะสมเพื่อยืนยันการจ้างงานหรือที่อยู่ของลูกหนี้เท่านั้น กล่าวคือ สอบถามได้เฉพาะว่าลูกหนี้เป็นพนักงานอยู่หรือไม่ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้
  (4.3) ในการติดต่อกับบุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ ให้ติดต่อโดยมีความถี่และในสถานที่ที่เหมาะสม และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้
  (4.4) ไม่ควรติดต่อบุคคลอื่นเพื่อติดตามทวงถามหนี้นอกเหนือจากบุคคลที่กล่าวไว้ตามข้อ (4.2) และ (4.3) เว้นแต่เป็นการติดต่อเพื่อสอบถามที่อยู่ของลูกหนี้หรือได้รับคำยินยอมจากลูกหนี้
  (5) การรับเงินจากลูกหนี้
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้มีระบบและหลักฐานการรับเงินจากลูกหนี้ทีเหมาะสมและมีผลในทางกฎหมาย
 4.2.2การว่าจ้างผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้เรียกเก็บหนี้แทน
  (1)การว่าจ้างผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้
     (1.1)ในการใช้บริการผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อลูกหนี้และบุคคลภายนอกเสมือนผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการเอง และต้องจัดให้มีการทำสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเอง
    (1.2)ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบตั้งแต่ในเวลาที่ลูกหนี้ขอกู้เงินว่าจะใช้บริการบุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้รวมถึงระบุค่าใช้จ่ายที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
  (2)การคัดเลือกผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้
   ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาเลือกผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ที่มีลักษณะการจัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน และพิจารณาถึงประวัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน รวมถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และผู้จัดการ สถานะทางการเงิน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ระบบการเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ตลอดจนเยี่ยมชมที่ทำการของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาต่อสัญญาการว่าจ้างบริการของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้
   ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจติดตามดูแลผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
  (3)การให้ข้อมูลกับลูกหนี้
    ในขั้นตอนติดตามทวงถามหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งหรือดูแลให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้แจ้งให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าถึงการมอบหมายให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้เป็นผู้ดำเนินการแทนและต้องจัดส่งเอกสารยืนยันยอดหนี้ให้กับลูกหนี้ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
    (3.1) จำนวนเงินและระยะเวลาที่ค้างชำระ
    (3.2) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้การติดต่อทีเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้
    (3.3) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บหนี้ (ถ้ามี)
    (3.4) สิทธิ วิธี และสถานที่ในการร้องเรียนของลูกหนี้
    (3.5) สิทธิของลูกหนี้ในการเลือกชำระหนี้กับผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ได้รับจ้างจากผู้ประกอบธุรกิจหลายรายให้เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้รายเดียวกัน (ถ้ามี)
 4.2.3 การจัดระบบในการรับติดต่อและรับข้อร้องเรียนจากลูกหนี้
   (1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีนโยบาย ขั้นตอนในการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนทีเกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ของลูกหนี้ที่เหมาะสม ตลอดจนจัดให้มีการนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบเป็นระยะ
   (2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดระบบให้ลูกหนี้ติดต่อและร้องเรียนได้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ เพื่อรองรับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 5. วันเริ่มต้นบังคับใช้
   แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12

พนักงานธ.ออมสิน (ร่อนพิบูลย์) ทวงหนี้บอกถ้าไม่จ่ายหนี้จะฟ้องล้มละลาย หรือหักเงินจากผู้ค้ำประกัน ไม่ทราบว่าพนักงานทำถูกต้องตามแนวปฎิบัติหรือปล่าว...
โดยคุณ At. 29 ส.ค. 2560, 15:39

ความคิดเห็นที่ 11

 ไปสมัครงานบริษัทตามหนี้ค่ะเขาบอกต้องผ่านการอบรมและมีใบผ่านการอบรมตามหนี้ก่อนต้องทำยังไงบ้างค่ะและมีการฝึกอบรมที่ไหนค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

         ขอบคุนค่ะ

โดยคุณ ณัฐปภัสร์ สุราช 16 พ.ค. 2559, 09:48

ความคิดเห็นที่ 10

 ผมทำเอกสารรหัสบัตรเครดิตหายจึงขอรหัสใหม่ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าเปลี่ยนรหัสบัตรเครดิต จำนวน 214 บาท แต่ผมจ่ายช้าไป3-4 วัน เดือนต่อมามีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโทรมาทวงถาม ว่าค้างจ่ายค่าติดตาม เนื่องจากจ่ายค่าเปลี่ยนรหัสบัตรเครดิต ช้ากว่ากำหนด เป็นจำนวนเงินค่าติดตามทวงถาม  214 บาท ซึ่งเท่ากันกับยอดจ่ายค่าเปลี่ยนรหัสบัตร  สงสัยว่าเราต้องจ่ายด้วยหรือ

โดยคุณ สงสัย 19 ส.ค. 2558, 18:39

ความคิดเห็นที่ 9

ผมไม่แน่ใจว่า ระเบียบนี้ มีการแก้ไขแล้วหรือยังใช่อยู่ในปัจจุบันนี้วันนี้พึ่งจะโดนพนักงานติดตามหนี้ ของธนาคาร UOB โทรมาทวงหนี้ เลยถามเขาว่า วันนี้วันอาทิตย์นะครับ ยังทวงอีกหรือ เธอตอบว่าเธอทำงาน. ผมเลยบอกว่า ให้ไปอ่านกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้าง เพื่อให้ลูกหนี้เขามีเวลากายใจ บ้าง ไม่มีโครอยากเป็นหนี้ ถ้ามีเงินทุกคนต้องจ่ายอยู่แล้ว ขอเวลาหาความสุขกับครอบครัวบ้างนะครับ เราก็เป็นคนเหมือนคุณ. 

โดยคุณ 9cat 1 มี.ค. 2558, 10:58

ความคิดเห็นที่ 8

 พนักงานที่ชื่อสุนี. พูดจาหยาบคายมาก. ใช้แต่อารม

แถมด่าเราอีก. พูดกันตรงๆ ก็คือปากหมามากอ่ะครับ

โดยคุณ Ball 6 ม.ค. 2558, 13:55

ความคิดเห็นที่ 7

ถ้าจะร้องเรียน จะร้องเรียนได้ที่ไหนครับ กระผมโดนกระทำอย่างหยาบคายจากหลายเหตุการณ์

โดยคุณ นวัต 4 มิ.ย. 2557, 10:47

ความคิดเห็นที่ 6

เลยกำหนดชำระเงินมา5วัน เมื่อวานพึ่งวันที่10  มีพนักงานธนาคารมาหาถึงที่บ้าน โดยไม่โทรสอบถามตัวเราเลยซักคำ ไปสอบถามว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนด้วย ไม่แน่ใจว่าธนาคารทำถูกกฎหมายหรือไม่คะ ปกติจะต้องโทรหาลูกหนี้ก่อน ถ้าติดต่อไม่ได้ถึงจะโทรมาที่ทำงาน แต่นี่ไม่โทรหาทั้งมือถือและที่ทำงาน มาหาถึงบ้าน พอดีเป็นช่วงที่เราทำงานไม่ได้อยู่บ้านค่ะ พอมาที่้บ้านแล้วไม่เจอเราถึงโทรหาเรา ทำเพื่ออะไรเนี่ยธนาคารของรัฐด้วยนะ ไม่เคยเจอเลย

โดยคุณ ดา 11 ต.ค. 2556, 10:16

ความคิดเห็นที่ 5

กรุณาขอความช่วยเหลือ ผู้จัดการบริษัท พับบลิคลอว์ จำกัด ตักเตือนพนักงาน คุณสร้อยทอง สมัยกุล ตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิน ของบริษัท พนักงานของคุณโทรทวงหนี้แบบหยาบคาย รวมทั้งขู่บังคับให้ชำระหนี้ โดยล่วงละเมิดสิทธิข่มขู่ด้านหน้าที่การงานประจานก่อกวนเวลาทำงาน ทั้งที่ดิฉันบอกว่าให้ติดต่อมาใหม่ในขณะทำงานซึ่งไม่สามารถรับโทรศัพย์ได้ก็ยังไม่หยุดที่จะก่อกวนซึ่งเป็นผลต่อหน้าที่การดิฉันมากค่ะ ขู่ว่าจะคุยกับ ผอ. บ้าง ซึ่งหนี้นี้เป็นหนี้ส่วนบุคคลซึ่งไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยเลย แต่ดิฉันก็แนะนำให้เค้าทำตามหน้าที่ที่เค้าควรจะทำไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ขอกราบขอบคุณนะค่ะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นสื่อกลางเพื่อไม่ให้บริษัทเหล่านี้ใช้พนักงานโดยไม่ผ่านการอบรมทางจิตใจ และทางมนุษยธรรมมากกว่านี้แทนที่จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่นึกถึงสิ่งต่างๆที่จะตามมาที่บุคคลคนอื่นที่จะได้รับไม่ว่าแง่บวกหรือลบก็ตาม ค่ะดิฉันขอร้องเรียนท่านผู้มีอำนาจจัดการในส่วนนี้ได้ ดิฉันกราบด้วยความเคารพค่ะ

โดยคุณ อาท 12 ธ.ค. 2555, 20:31

ความคิดเห็นที่ 4

กรุณาขอความช่วยเหลือ ผู้จัดการบริษัท พับบลิคลอว์ จำกัด ตักเตือนพนักงาน คุณสร้อยทอง สมัยกุล ตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิน ของบริษัท พนักงานของคุณโทรทวงหนี้แบบหยาบคาย รวมทั้งขู่บังคับให้ชำระหนี้ โดยล่วงละเมิดสิทธิข่มขู่ด้านหน้าที่การงานประจานก่อกวนเวลาทำงาน ทั้งที่ดิฉันบอกว่าให้ติดต่อมาใหม่ในขณะทำงานซึ่งไม่สามารถรับโทรศัพย์ได้ก็ยังไม่หยุดที่จะก่อกวนซึ่งเป็นผลต่อหน้าที่การดิฉันมากค่ะ ขู่ว่าจะคุยกับ ผอ. บ้าง ซึ่งหนี้นี้เป็นหนี้ส่วนบุคคลซึ่งไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยเลย แต่ดิฉันก็แนะนำให้เค้าทำตามหน้าที่ที่เค้าควรจะทำไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ขอกราบขอบคุณนะค่ะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นสื่อกลางเพื่อไม่ให้บริษัทเหล่านี้ใช้พนักงานโดยไม่ผ่านการอบรมทางจิตใจ และทางมนุษยธรรมมากกว่านี้แทนที่จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่นึกถึงสิ่งต่างๆที่จะตามมาที่บุคคลคนอื่นที่จะได้รับไม่ว่าแง่บวกหรือลบก็ตาม ค่ะดิฉันขอร้องเรียนท่านผู้มีอำนาจจัดการในส่วนนี้ได้ ดิฉันกราบด้วยความเคารพค่ะ

โดยคุณ ธนธร จันทร์มณี 12 ธ.ค. 2555, 20:28

ความคิดเห็นที่ 3

...ไม่อยากจะร้องเรียน...

...คิดว่ามีหลายคนที่เจอแต่ไม่รู้ว่าจะร้องทุกข์กับใครอยากให้เรื่องนี้ได้รับการดูแลจริงๆๆ...

ที่บ้านเราก็เป็นคนใช้บริการธนาคารออมสินมานานนนนนนนนน.....เจออะไรบ้างก็ปล่อยเพราะเข้าใจว่าบางทีเหนื่อยแต่นี้เจอเต็มๆๆว่าเฮ๊ยเข้าไม่มีอบรมผู้ให้บริการเลยเหรอหรือว่าอบรมแล้วปล่อยมาได้ยังไงกัน....

..คือปลาเน่าตัวเดียวก็ทำให้เหม็นหมดแต่นี้คุณลองไปสำรวจและตรวจสอบดูสิว่าธนาคารของคุณสมควรที่จะให้คนเข้าไปใช้บริการอีกรึเปล่า...แต่พฤติกรรมการให้บริการเป็นแบบนี้มานานธนาคารออมสินสาขาพรานกร่ะต่ายเป็นทุกครั้ง..ในเรื่องการพูดจาและการบริการไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือเพราะคนที่ไปใช้บริการเป็นคนแก่หรือชาวบ้านเห็นเลือกปฎิบัติไม่ให้ข้อมูลแถมพูดเหมือนว่าคนไปใช้บริการน่ะโง่..คืออยากให้มีองค์กรลองไปตรวจสอบดูบ้าง..ไม่ใช่รอแต่ผู้จัดการบางครั้งการตรวจสอบภายในเองก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น...

...ตอนปล่อยกู้หรือทำรายการอะไรแรกๆๆก็บริการดีกลัวไม่ได้คอมมิชชั่นมั้งแต่พอนานๆๆทิ้งขว้างไม่สนใจหรือติดตาม แถมถ้าเราสอบถามก็ตอบแบบว่า...คุณเองไม่รู้เรื่องไม่ใช่ธนาคารเอาเงินมาให้ไม่ได้หนีหนี้ยังพูดไม่รับประทาน ..คนน่ะโตแล้วมีการศึกษาเหมือนกันเพียงแต่เค้าไม่ได้อวดเก่งแบบคุณผู้ให้บริการ...

(ทุกคนมีทางเลือก..แต่ถ้าคุณไม่เลือกที่จะเปลี่ยนตนเอง..ก็จะไม่มีใครเลือกคุณ)

.....จากอดีตลูกค้าธนาคารออมสินแต่จะเลิกก็เพราะเจอแบบนี้...

โดยคุณ อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง 8 ก.ย. 2553, 10:26

ความคิดเห็นที่ 2

น่าจะให้ธนาคารสแตนดาร์ต อบรมพนักงานติดตามหนี้ให้รู้บ้าง

โดยคุณ รัตนาวดี 19 ส.ค. 2553, 11:08

ความคิดเห็นที่ 1

ซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
รับซ่อมInverter ขายINVERTER HITACHI SIEMENS VACON ABB MITSUBISHI OMRON YASKAWA TOSHIBA FUJI Telemecanique COMMISIONNING PLC รับซ่อมPLC
www.vccontrolmatic.com
E-mail: [email protected]
Tel2-6814414,02-2124353,02-6749991
 

โดยคุณ A-J 23 พ.ย. 2552, 14:57

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก