ผลการเพิกถอนฉ้อฉลต่อบุคคลภายนอก|ผลการเพิกถอนฉ้อฉลต่อบุคคลภายนอก

ผลการเพิกถอนฉ้อฉลต่อบุคคลภายนอก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผลการเพิกถอนฉ้อฉลต่อบุคคลภายนอก

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 4407/2563

บทความวันที่ 6 ก.ค. 2565, 14:18

มีผู้อ่านทั้งหมด 80 ครั้ง


ผลการเพิกถอนฉ้อฉลต่อบุคคลภายนอก
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาฎีกาที่ 4407/2563
            ป.พ.พ. มาตรา 237 กำหนดหลักเกณฑ์เพิกถอนฉ้อฉลแต่มาตรา 238 วางเงื่อนไขหรือข้อห้ามว่า การเพิกถอนนั้น ต้องไม่กระทบกระทั่งสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนฟ้องคดีขอเพิกถอน ดังนั้น จึงมีประเด็นว่า จำเลยที่ 5 ที่ 8 และที่ 9 ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมทาวน์เฮาส์จากจำเลยที่ 2 ไว้โดยสุจริตหรือไม่เมื่อจำเลยที่ 5 ที่ 8 และที่ 9 ทำนิติกรรมซื้อขายกับจำเลยที่ 2 โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน กรณีไม่อาจเพิกถอนนิติกรรมของจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 5 ที่ 8 และที่ 9 ได้ แม้จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมให้โดยเสน่หาอันเป็นการฉ้อฉลโจทก์ กรณีไม่อาจจะพิพากษาให้เพิกถอนการฉ้อฉลระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ได้ เพราะถ้าเพิกถอนจะมีผลให้ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างกลับมาเป็นของจำเลยที่ 1 ดังเดิม อันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิของจำเลยที่ 5 ที่ 8 และที่ 9 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้สิทธิในที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างมาจากจำเลยที่ 2 โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 238
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 237
 เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หา ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้
           บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน
มาตรา 238  การเพิกถอนดังกล่าวมาในบทมาตราก่อนนั้นไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลภายนอก อันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอน
อนึ่งความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าสิทธินั้นได้มาโดยเสน่หา
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#เพิกถอนฉ้อฉล #กระทบสิทธิ #บุคคลภายนอก #ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก