แจ้งผู้ค้ำประกัน ช้ากว่า 60 วัน รับผิดเพียงหนี้ประธาน ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยหลัง พ้นกำหนด 60 วัน|แจ้งผู้ค้ำประกัน ช้ากว่า 60 วัน รับผิดเพียงหนี้ประธาน ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยหลัง พ้นกำหนด 60 วัน

แจ้งผู้ค้ำประกัน ช้ากว่า 60 วัน รับผิดเพียงหนี้ประธาน ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยหลัง พ้นกำหนด 60 วัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แจ้งผู้ค้ำประกัน ช้ากว่า 60 วัน รับผิดเพียงหนี้ประธาน ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยหลัง พ้นกำหนด 60 วัน

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกา 5066/2562

บทความวันที่ 23 ก.ย. 2563, 16:14

มีผู้อ่านทั้งหมด 1112 ครั้ง


แจ้งผู้ค้ำประกัน ช้ากว่า 60 วัน รับผิดเพียงหนี้ประธาน ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยหลัง พ้นกำหนด 60 วัน

คำพิพากษาศาลฎีกา 5066/2562
    จำเลยที่ 1 ผิดนัดภายหลังจากที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ใช้บังคับแล้วและโจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 โดยชอบแล้ว สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะค้ำประกันพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัด ย่อมทำให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 หลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายได้ เฉพาะเท่าที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดตาม ป.พ.พ. มาตรา 686 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่หนี้การส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนและหากคืนไม่ได้ใช้ชดใช้ราคาแทนเป็นหนี้ประธาน มิใช่หนี้อุปกรณ์ จำเลย 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันย่อมไม่หลุดพ้นความรับผิด

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก