เจ้ามรดกมีสิทธิตัดทายาทมิให้ได้รับมรดกทำเป็นหนังสือ|เจ้ามรดกมีสิทธิตัดทายาทมิให้ได้รับมรดกทำเป็นหนังสือ

เจ้ามรดกมีสิทธิตัดทายาทมิให้ได้รับมรดกทำเป็นหนังสือ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้ามรดกมีสิทธิตัดทายาทมิให้ได้รับมรดกทำเป็นหนังสือ

  • Defalut Image

การถอนต้องทำเป็นหนังหรือหรือโดยพินัยกรรม พร้อมลงลายมือชื่อเจ้ามรดก

บทความวันที่ 22 ก.ย. 2563, 09:51

มีผู้อ่านทั้งหมด 519 ครั้ง


เจ้ามรดกมีสิทธิตัดทายาทมิให้ได้รับมรดกทำเป็นหนังสือ การถอนต้องทำเป็นหนังหรือหรือโดยพินัยกรรม พร้อมลงลายมือชื่อเจ้ามรดก

คำพิพากษาฎีกาที่ 6284/2562
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้เจ้ามรดกมีสิทธิแสดงเจตนาตัดทายาทโดยธรรมของตนไม่ให้รับมรดก ได้โดยการแสดงเจตนาตามแบบที่กำหนดไว้ในมาตรา 1608 คือ ด้วยแสดงเจตนาชัดเจน (1) โดยพินัยการรม (2) โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และมาตรา 1609 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ การแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดกนั้นจะถอนเสียก็ได้” โดยการแสดงเจตนาตามแบบที่กำหนดไว้ในมาตรา 1609 วรรคสอง คือถ้าการตัดมิให้รับมรดกนั้นได้ทำโดยพินัยกรรม จะถอนเสียได้ก็แต่โดยพินัยกรรมเท่านั้น แต่ถ้าการตัดมิให้รับมรดกได้ทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การถอนจะทำตามแบบใดแบบหนึ่งดังบัญญัติไว้ในมาตรา 1608 (1) หรือ (2) ก็ได้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่กำหนดแบบของการแสดงเจตนาตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกและแบบของการถอนการแสดงเจตนาดังกล่าว
    เจ้ามรดกได้แสดงเจตนาตัดมิให้ ท. รับมรดกไว้ตามหนังสือตัดทายาทโดยธรรม มิให้รับมรดก ซึ่งมีการจัดทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 1608 (2) แล้ว หากเจ้ามรดกประสงค์จะถอนการแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดกก็ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่มาตรา 1609 วรรคสอง กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ปรากฎว่าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้และไม่ปรากฎว่าเจ้ามรดกได้แสดงเจตนาถอนการตัดมิให้รับมรดกไว้เป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด คงมีเพียงข้อความที่ระบุเพิ่มเติมไว้ที่ด้านซ้ายของหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกว่ามีการถอนการตัดมิให้ ท. รับมรดกแล้วซึ่งมีเพียงลายมือชื่อของ ป. แต่ไม่มีลายมือชื่อของเจ้ามรดกจึงไม่อาจถือว่าเป็นการแสดงเจตนาของเจ้ามรดก เมื่อ ท. ถูกตัดมิให้รับมรดกจึงไม่เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก โดยผลแห่งหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1608 (2) แล้วย่อมมีผลให้ผู้คัดค้านไม่ใช่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดก ของเจ้ามรดกที่จะพึ่งมีอำนาจร้องขอถอนผู้จัดการมรดกและขอให้ตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1727 และ1713

ที่มา : หนังสือรวมคำบรรยายภาค 1 สมัยที่ 73 ปี พ.ศ.2563 เล่ม 15

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก