การวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ|การวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ

การวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิต

บทความวันที่ 24 พ.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 37107 ครั้ง


 

การวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ

           

อุตสาหกรรมการผลิต

ลักษณะของธุรกิจ

            - อุตสาหกรรมการผลิต เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งธนาคารมีนโยบายสนับสนุนสินเชื่อทางด้านนี้  เป็นการนำวัตถุดิบมาผลิตหรือประกอบเป็นสินค้า เพื่อขายให้กับบุคคลทั่วไป  มีทั้งการนำวัตถุดิบภายในประเทศ  หรือสั่งซื้อจากต่างประเทศ การขายจะส่งขายภายในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

            ขั้นตอนการลงทุน

            - ผู้ลงทุนจะต้องจัดหาที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน จัดซื้อเครื่องจักร และวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้า

            หลักเกณฑ์การพิจารณา

            - ควรพิจารณาถึงความสามารถของผู้ประกอบการ เทคนิคและขั้นตอนการผลิต การตลาด และพิจารณาสินค้าว่า น่าจะเป็นที่สนใจของตลาดมากน้อยเพียงใด แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การแข่งขัน แนวโน้มธุรกิจ

            ประเภทของวงเงินสินเชื่อ

            - สินเชื่อระยะยาว ในรูปของเงินกู้ เพื่อซื้อที่ดิน, ค่าพัฒนาที่ดิน, ค่าก่อสร้างอาคาร  โดยกำหนดการผ่อนชำระตามความสามารถในการหารายได้ และควรให้ GRACE PERIOD (ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น) ในช่วงก่อนการผลิต

            - สินเชื่อระยะปานกลาง ในรูปของ L/C LOAN เพื่อสั่งซื้อเครื่องจักร  และอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ

            - สินเชื่อระยะสั้น เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในรูปของ O/D,L/C, T/R (เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ) , CBD ( ในกรณีขายภายในประเทศ) , P/C (ในกรณีส่งออกไปขายยังต่างประเทศ) , วงเงินรับซื้อตั๋ว EXPORT (เพื่อตัดชำระ P/C), P/N

            หลักประกัน

            - ที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักร ฯลฯ

 

การพาณิชย์

            ลักษณะของธุรกิจ

            - การพาณิชย์เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจทั่วไป เป็นการซื้อสินค้าแล้วขายให้กับประชาชนหรือร้านค้าทั่วไป โดยมีทั้งการขายปลีกและขายส่ง ซึ่งรวมทั้งการนำเข้า (IMPORT) สินค้าจากต่างประเทศมาขายภายในประเทศ ลักษณะของการพาณิชย์ เป็นการซื้อมาขายไป  โดยไม่มีการผลิตหรือนำชิ้นส่วนมาประกอบ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตได้ ฉะนั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อจำเป็นที่จะต้องแยกประเภทธุรกิจให้ชัดเจน หากการนำชิ้นส่วนมาประกอบแล้วขาย อาจจะใช้แรงงาน  โดยไม่มีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเข้าลักษณะประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต อันเป็นธุรกิจในภาคเศรษฐกิจสำคัญ  ดังนั้น  การพาณิชย์จะต้องเป็นการนำสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาขาย ในการซื้อ-ขาย ผู้ประกอบการอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนทางการค้า เช่น DEALER ของบริษัทค้ารถยนต์

            ขั้นตอนการลงทุน

            - ผู้ประกอบการจะคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาขาย โดยพิจารณาถึงความต้องการของตลาดและผู้บริโภค หรืออาจทำการตกลงกับโรงงานผู้ผลิต เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ อาจลงทุนจัดตั้งสำนักงาน โชว์รูม (SHOW ROOM) ร้านค้า ซึ่งมักจะเลือกสถานที่ตั้งทำการค้า  ในแหล่งการค้าใหญ่ได้แก่ การค้าส่ง อาจจะต้องอยู่ในแหล่งค้าส่ง เช่น ตลาดสำเพ็ง หรือ การค้าปลีก ก็อาจจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าใหญ่ ๆ  อาคารพาณิชย์ที่อยู่ในทำเลที่เหมาะสม

            หลักเกณฑ์การพิจารณา

            - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จะต้องพิจารณาว่า สินค้าที่ขาย ต้องมีสินค้าที่สนองตอบความต้องการของตลาดได้มากพอ  ทำเลที่ตั้งของร้านค้า อยู่ในจุดที่ทำการค้าได้ดี  ความชำนาญของผู้ประกอบการที่มีต่อสินค้าประเภทนั้น ๆ  หากเป็นการค้าส่ง ผู้ประกอบการควรจะประกอบธุรกิจมานานพอสมควร และมีลูกค้าประจำ ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกที่เชื่อถือได้ ควรพิจารณาถึง ยอดซื้อและยอดขายในแต่ละเดือน สต๊อคสินค้า ลักษณะการขายด้วยเงินสดหรือเงินเชื่อ

ประเภทของวงเงินสินเชื่อ

            - ลักษณะของธุรกิจประเภทนี้ เป็นการซื้อมา-ขายไป ฉะนั้น สินเชื่อส่วนใหญ่ จะเป็นสินเชื่อที่ให้ได้ระยะสั้น  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  โดยพิจารณายอดขายในแต่ละเดือน เทอมการชำระเงินค่าสินค้า ระยะเวลาในการสต๊อคสินค้า และระยะเวลาที่ให้แก่ลูกค้า ในบางกรณี ซึ่งจะต้องลงทุนในอาคารสถานที่ทำการค้า ก็จะให้เป็นเงินกู้ระยะเวลา ฉะนั้น อาจจะกล่าวถึงประเภทของสินเชื่อได้ ดังนี้

            -เงินกู้  ให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในทรัพย์สินถาวร เช่น อาคาร ร้านค้า

            -O/D  ให้ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

            - P/N  ให้ใช้ในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนมียอดสูงเกินกว่า วงเงิน O/D ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด หรือ เป็นการให้ชั่วคราว ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าจำนวนมากตามฤดูกาล

            - DL/C  ให้ใช้เพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ

            - L/G   ให้ใช้ค้ำประกันในการสั่งซื้อสินค้า

            - L/C & T/R ให้ใช้เพื่อสั่งซื้อ (นำเข้า) สินค้าจากต่างประเทศ

            - CBD  ให้ใช้เพื่อรับซื้อลดเช็คทางการค้า  ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ขายสินค้าในรูปของสินเชื่อนั้น

            หลักประกัน

-          ได้แก่ ที่ดิน, อาคาร, เงินฝาก ฯลฯ

 

การก่อสร้าง

            ลักษณะของธุรกิจ

            - เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร, สาธารณูปโภค เช่น ถนน เขื่อน สะพาน  เป็นต้น, งานระบบต่าง ๆ ทั้งระบบไฟฟ้า  สุขาภิบาล โดยรับเหมาจากทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล  ซึ่งผู้ประกอบการรับงาน  โดยทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง เป็นโครงการโครงการไป  ซึ่งในบางครั้งอาจได้รับเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อน หรือต้องลงทุนก่อน  แล้วค่อยรับเงินตามผลงานก่อสร้าง

            ขั้นตอนการลงทุน

            - ผู้ลงทุนจะต้องจัดหาเครื่องมือ  ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่, เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ , วัสดุก่อสร้าง, แรงงาน  เพื่อดำเนินคดีงานก่อสร้างอาคารตามสัญญา  โดยต้องวางแผนการก่อสร้างให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  ซึ่งหากผิดสัญญา ก็อาจถูกปรับหรือบอกเลิกสัญญาได้

            หลักเกณฑ์การพิจารณา

            - ในกรณีรับงานจากภาครัฐบาล  ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงาน การก่อสร้างในอดีต เป็นที่ยอมรับของทางราชการ  ส่วนราชการบางแห่ง ได้กำหนดเกรดหรือระดับชั้นของผู้รับเหมาตามมูลค่างานที่จะเข้าประมูล การพิจารณา  จะพิจารณาจากผลงานของลูกค้าที่ทำมาในอดีตเป็นหลักพิจารณาว่าเคยทิ้งงานหรือไม่ ความพร้อมทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงาน กำหนดการและตารางเวลาในการทำงาน  รวมถึงผลกำไรของโครงการนั้น  ๆ ในกรณีของสินเชื่อสำหรับโครงการใหม่  จะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานในโครงการก่อน ๆ ด้วยว่า ได้ดำเนินงานไปเป็นอย่างไร  มีปัญหาหรือไม่

            - ในกรณีรับงานจากภาคเอกชน ควรพิจารณาไปถึงผู้ว่าจ้าง ว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินมากน้อยเพียงใด  เพราะถ้าการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาอาจจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง เป็นเหตุให้เกิดหนี้ที่มีปัญหากับธนาคารได้

            ประเภทของวงเงินสินเชื่อ

            ธุรกิจประเภทนี้ ธนาคารอาจจัดวงเงินได้เป็น 2 ลักษณะคือ

            1. วงเงินถาวร

            - เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ เช่น ในรูปเงินกู้ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัท ค่าเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เงินทุนหมุนเวียนตามปกติของบริษัท และวงเงินออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นซองประกวดราคา (BID BOND)

            2. วงเงินเฉพาะโครงการ

            - การพิจารณาให้แก่ผู้รับเหมา  ควรพิจารณาเป็นโครงการโครงการไป โดยเมื่อจบโครงการนั้น ๆ ก็ยกเลิกวงเงิน ประเภทสินเชื่อสำหรับโครงการดังกล่าวนี้มี

            2.1 หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา

            2.2 หนังสือค้ำประกันสัญญา (PERFORMANCE BOND)

            2.3 หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT BOND)

            2.4 หนังสือค้ำประกันผลงาน (RETENTION BOND)

            2.5 หนังสือค้ำประกันผลงานเพื่อการก่อสร้างเสร็จ (MAINTENANCE BOND)

ข้อสังเกต

            - ในเรื่องหนังสือค้ำประกันทั้ง 5 ประเภทนี้ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ อาจจะเห็นว่า เป็นวงเงินจำนวนมาก  แต่แท้ที่จริงแล้ว  มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เช่น เมื่อออก L/G (สัญญา) ทางธนาคารก็หมดความรับผิดชอบทางด้าน L/G (สัญญา) และ L/G (รับเงินล่วงหน้า) จะหมดลงโดยอัตโนมัติ

            2.6 วงเงิน L/G หรือ AVAL ซื้อวัสดุก่อสร้าง

            2.7 วงเงิน P/N ขายลดงวดงาน

            2.8 วงเงิน O/D , P/N ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

            หลักประกัน

            - ที่ดิน, อาคาร, ใบทะเบียนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่, การโอนสิทธิการรับเงินของโครงการ , เงินฝาก

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

            ลักษณะของธุรกิจ

            - คือ การจัดสรรที่ดิน และการก่อสร้างอาคาร เพื่อขาย ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

            1. การจัดสรรที่ดินเปล่า

            2. การจัดสรรที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด,และทาวเฮ้าส์

            3. การจัดสรรอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า อาคารชุดพักอาศัย อาคารชุดสำนักงาน

            4. ธุรกิจส่วนเกษตร และนิคมอุตสาหกรรม

            5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  เพื่อการจำหน่าย และให้เช่า

            ขั้นตอนการลงทุน

            - ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ จัดวางผังที่ดิน และแบ่งแยกที่ดิน ออกเป็นแปลงย่อย ๆ โดยจัดสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า และก่อสร้างอาคารโดยขายให้กับประชาชนทั่วไป

            หลักเกณฑ์การพิจารณา

            - เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนค่อนข้าง สูง ผลสำเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการขายที่ดินและอาคารในโครงการ ฉะนั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาหลายประการด้วยกัน  ดังนี้

            1. การวิเคราะห์สภาพของที่ดิน

            2. การวิเคราะห์จำนวนประชากร

            3. การวิเคราะห์ทำเลหรือทั้งตั้งของโครงการ

            4. การวิเคราะห์ตลาด

            5. การวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

            6. การวิเคราะห์การจัดการ

            7. การวิเคราะห์ทางการเงิน

 

1.การวิเคราะห์สภาพของที่ดิน

1.1 โครงสร้างของการใช้ที่ดิน (STRUCTURE OF LAND AND USE)

1.2 ขนาดและรูปร่างของที่ดิน (SIZE AND SHAPE OF LAND)

1.3 ระดับความสูงและความลาดชันของที่ดิน (CONTOUR AND OF LAND)

1.4 การงอกและการกัดเซาะของที่ดิน

1.5 ถนน ทางระบายน้ำ แหล่งน้ำ

1.6 การแบ่งผังแปลงย่อย

2. การวิเคราะห์จำนวนประชากร

2.1  การเพิ่มขึ้นและลดลงของประชากร

2.2  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

2.3  รูปแบบการดำเนินชีวิต

2.4  ทัศนคติ และ ค่านิยม

2.5  วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ

2.6  อำนาจซื้อ

3.การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของโครงการ

3.1 สภาพแวดล้อม (ENVIROMENT)

3.2 สภาพข้างเคียง สภาพชุมชนเมือง (NEIGHBORHOOD TOWN CITY)

3.3 สาธารณูปโภคและการเข้าถึง ( UTILITY AND ACCESSIBILITY)

3.4 สภาพภูมิประเทศ (TOPOGRAPHY)

3.5 สภาพดินฟ้าอากาศ และมลภาวะ (POLLUTION)

3.6 ความหนาแน่น และ การขยายตัวของชุมชน (DENSITY AND EXPENSION)

3.7 กิจกรรมของชุมชน (ACTIVITY)

3.8 ลักษณะที่กลมกลืนกัน (HOBOGENCITY)

4. การวิเคราะห์ตลาด

            4.1 โอกาสของธุรกิจ (OPPORTUNITY)

            4.2 การเปลี่ยนแปลงของตลาด (MARKET CHANCE)

            4.3 ความเป็นไปได้ในการลงทุน (NVESTMENT POSSIBILITIES)

            4.4 แนวโน้มความต้องการ (TREND OF NEED)

            4.5 ความเติบโตของตลาดในอนาคต และสัดส่วนที่เหมาะสม

            4.6 ประเภทของโครงการที่ตลาดรองรับ

            4.7 ขนาดพื้นที่ของโครงการที่ตลาดรองรับ

            4.8 ความมั่งคงของรายได้ (INCOME STABILITIES)

5. การวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

            5.1 กฎหมายผังเมือง

            5.2 เทศบัญญัติการกำหนดบริเวณห้ามการก่อสร้างอาคาร

            5.3 ข้อจำกัดตามเทศบัญญัติ เช่น ระยะรุ่น ที่จอดรถยนต์ ความสูงของธนาคาร

                        สัดส่วนระหว่าง พื้นที่ดิน ต่อพื้นที่อาคาร (FLOOR AREA RATIO; F.A.R)

                        การกำห

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27

วันที่ดี ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้คน บริษัท ที่ต้องการอัปเดตสถานะทางการเงินของตนทั่วโลก ด้วยอัตราดอกเบี้ยรายปีขั้นต่ำสุดเพียง 5% ภายในระยะเวลาระยะเวลาการชำระคืนหนึ่งปีถึง 30 ปีไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก เราให้สินเชื่อในช่วง 10,000 ยูโรถึง 100,000,000 ยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ผู้สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล:([email protected] / info@maplecashloan. com) โทร: +27622966261

คุณเคยถูกธนาคารหลายแห่งปฏิเสธหรือไม่
คุณต้องการเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่
คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลไหม

สมัครสินเชื่อส่งรายละเอียดด้านล่าง:
1. ชื่อเต็ม
2. ที่อยู่
3. จำนวนเงิน
4. ระยะเวลาระยะเวลา
5.หมายเลขโทรศัพท์
6. อาชีพ

นางฟาริดา สตีเฟน
โดยคุณ นางฟาริดา สตีเฟน 30 ม.ค. 2567, 18:16

ความคิดเห็นที่ 26

HOW CAN I CONTACT A LEGIT CRYPTOCURRENCY RECOVERY COMPANY - OMEGA CRYPTO RECOVERY SPECIALIST


Omega Crypto Recovery Specialist has a proven track record of successful recoveries. The company has recovered millions of dollars worth of cryptocurrency for its clients. Omega Crypto Recovery Specialist has expertise in recovering various types of cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin etc. The company's website features customer testimonials and reviews that attest to the legitimacy of the company and the success of its recovery services. 


Website:  omegarecoveryspecialist .co m

Mailbox:  omegaCryptos@consultant .co m

Whatsap Line; +1 (701, 660 (04 75
โดยคุณ Brad Ben 10 ม.ค. 2567, 05:16

ความคิดเห็นที่ 25

HOW CAN I CONTACT A LEGIT CRYPTOCURRENCY RECOVERY COMPANY - OMEGA CRYPTO RECOVERY SPECIALIST


Omega Crypto Recovery Specialist has a proven track record of successful recoveries. The company has recovered millions of dollars worth of cryptocurrency for its clients. Omega Crypto Recovery Specialist has expertise in recovering various types of cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, and Litecoin etc. The company's website features customer testimonials and reviews that attest to the legitimacy of the company and the success of its recovery services. 


Website:  omegarecoveryspecialist .co m

Mailbox:  omegaCryptos@consultant .co m

Whatsap Line; +1 (701, 660 (04 75
โดยคุณ Brad Ben 10 ม.ค. 2567, 05:15

ความคิดเห็นที่ 24


A fraudulent investment trading platform misled me into investing on their platform with the promise of a 15% daily profit, but I culminated up losing roughly £76,000 worth of cryptocurrency. I was losing everything to the point that I struggled to finance my expenses or support my family. I was utterly ashamed of myself and felt moderately disappointed in myself. A recovery masters CYBERTRACE recovery was found when I had to conduct a google search. cryptocurrencies funds can be recovered from lost or stolen cryptocurrencies by CYBERTRACE Recovery, an entity that specializes in this field. In my favor, they were able to retrieve my monies once I quickly contacted them and explained my situation. To any victim out there seeking to get their money back, I'll suggest CYBERTRACE:contact CYBERTRACE at:([email protected])

โดยคุณ Ellen 29 ส.ค. 2566, 21:09

ความคิดเห็นที่ 23

Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via ([email protected]) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

โดยคุณ Dr James Eric 3 มี.ค. 2566, 19:25

ความคิดเห็นที่ 22

สวัสดี!

คุณต้องการเงินกู้หรือไม่? ฉันเป็นผู้ให้กู้ที่จดทะเบียนและเชื่อถือได้ เราเสนอเงินจำนวน 2,000 ถึง 500,000,000 ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน ผู้ที่พยายามจะจ่ายค่าเล่าเรียน ผู้ที่พยายามซื้อรถยนต์หรือเริ่มต้นธุรกิจที่นั่น ผู้รับเหมา และหน่วยงานของรัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อติดต่อเราทางอีเมล: ([email protected])

การจัดการ.

ติดต่อสินเชื่อ Speedy เลย!!!

โดยคุณ [email protected] 21 ก.ย. 2565, 08:20

ความคิดเห็นที่ 21

สวัสดีค่ะ


คุณเพิ่งถูกเปิดลงโดยธนาคารของคุณเมื่อเร็วๆนี้และไม่มีที่อื่นคุณสามารถได้รับเงินกู้ที่คุณต้องการติดต่อกับเราวันนี้และช่วยให้ดูว่าเราสามารถช่วยคุณออกคนซื่อสัตย์และแท้ยินดีใช้บางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นเพียงรอบๆเราและเราอาจท้ายไม่ต้องได้รับเป็นหนี้เพิ่มเติมเพื่อเรียงลำดับปัญหาทางการเงินของเรามีคำแนะนำที่ดีและการแก้ปัญหาที่เรานำเสนอคุณสามารถมั่นใจได้คุณกำลังจะออกจากมุมแน่นที่คุณพบว่าตัวเองในขณะนี้. ทุกคนยินดีที่จะสอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา


กรอกข้อมูลด้านล่าง:


ชื่อ-นามสกุล:

อายุ:

ที่อยู่:

รัฐ:

ประเทศ::

เบอร์โทรศัพท์:

จำนวนเงินที่ต้องการ:

ระยะเวลาการกู้:

วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน:


การตลาดทางอินเทอร์เน็ต,การขาย,การตลาด,การโฆษณา,รายชื่อผู้มุ่งหวัง


อีเมล([email protected])

[email protected]


ขอแสดงความนับถือ

เจมส์ทาวน์

โดยคุณ Mr shwn 4 ก.พ. 2565, 22:33

ความคิดเห็นที่ 20

Hello

We are a trade finance company that uses our own credit lines to facilitate the issuance of financial guarantees like BG, SBLC, DLC and more. If our services will be of help to you, let us know so we can guide you with our process.

Mobile | WhatsApp: +19893413179

Email:[email protected]

โดยคุณ Mohammed 29 ม.ค. 2565, 10:16

ความคิดเห็นที่ 19

ฉันมาที่นี่เพื่อแบ่งปันโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าทึ่งกับพวกคุณทุกคน แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Jose เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ลงทะเบียนและของแท้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้คุณมากถึง 7,570 ยูโรในหนึ่งสัปดาห์จากการลงทุนเริ่มต้นเพียง 700 ยูโร ฉันกำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยมนี้ สนใจลงทุนและอยากมีรายได้ประจำสัปดาห์? ติดต่อ Jose ผ่าน whats-app: +12012937434 หรืออีเมล: [email protected]​ เพื่อเริ่มต้น...

โดยคุณ patricia dooley 20 ม.ค. 2565, 13:31

ความคิดเห็นที่ 18

ฉันมาที่นี่เพื่อแบ่งปันโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าทึ่งกับพวกคุณทุกคน แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Jose เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ลงทะเบียนและของแท้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้คุณมากถึง 7,570 ยูโรในหนึ่งสัปดาห์จากการลงทุนเริ่มต้นเพียง 700 ยูโร ฉันกำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยมนี้ สนใจลงทุนและอยากมีรายได้ประจำสัปดาห์? ติดต่อ Jose ผ่าน whats-app: +12012937434 หรืออีเมล: [email protected]​ เพื่อเริ่มต้น...

โดยคุณ Patricia dooley 20 ม.ค. 2565, 13:31

ความคิดเห็นที่ 17

ฉันต้องการให้โลกรู้เกี่ยวกับบริษัท Great Man Paco Loan คุณถูกธนาคารปฏิเสธหรือคุณกำลังประสบปัญหาในการได้รับเงินกู้ นี่คือโอกาสในการได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง และนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ฉันได้รับเงิน 39,000 ดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของฉันจาก Paco Loan Company เขาเชี่ยวชาญมากในทุก ๆ อย่างที่เขาทำ ส่งอีเมลหาเขาที่อีเมล: [email protected] บริษัท Paco Loan นั้นดี ฉันแนะนำพวกเขาเป็นของแท้ หรือ Whats-app เขาที่ + 18172866412 หรือทางเว็บไซต์: https://pacoloancompany.wixsite.com/my-site-1

โดยคุณ Nancy Gormley 17 ม.ค. 2565, 14:58

ความคิดเห็นที่ 16

คุณกำลังมองหา บริษัท สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงในการจัดหาเงินกู้จาก 10,000 ยูโรถึง 10,000,000 ยูโร (สำหรับธุรกิจหรือสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อเพื่อการจำนอง, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรวมหนี้, เงินร่วมลงทุน, สินเชื่อสุขภาพ ฯลฯ ))

หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือไม่?

สมัครตอนนี้และรับเงินกู้ทางการเงินจริงดำเนินการและอนุมัติภายใน 3 วัน

บริษัท เงินกู้ทางการเงินแปซิฟิกเราเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อในระดับสากลซึ่งให้สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงแก่บุคคลและ บริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% พร้อมรหัสประจำตัวที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของประเทศของคุณเพื่อตรวจสอบ

การชำระคืนเงินกู้จะเริ่มต้น 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากได้รับเงินกู้และระยะเวลาการชำระคืนจาก 3 ถึง 35 ปี


สำหรับการตอบสนองทันทีและการประมวลผลใบสมัครของคุณเพื่อชายแดนภายใน 2 วันทำการ

ติดต่อเราโดยตรงผ่านจดหมายนี้: [email protected]


ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:


ชื่อเต็ม: ____________________________

จำนวนเงินที่ต้องใช้เป็นเงินกู้: ________________

ระยะเวลาการกู้ยืม: _________________________

เป้าหมายของการกู้ยืม: ______________________

วันเกิด: ___________________________

เพศ: _______________________________

สถานภาพการสมรส: __________________________

ที่อยู่ติดต่อ: _______________________

เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________

ประเทศ: _______________________________

อาชีพ: ____________________________

โทรศัพท์มือถือ: __________________________


ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: [email protected]


ขอบคุณ


CEO.Mrs VICTORIA JOHNSON

โดยคุณ Mrs VICTORIA JOHNSON 27 ม.ค. 2563, 15:54

ความคิดเห็นที่ 15

You are looking for a real financial loan company to provide loans from 10,000 euros to 10,000,000 euros (for business or business loans, personal loans, personal loans, mortgage loans, car loans, debt consolidation loans, venture capital , Health loans, etc.))

Or are you denied a loan from a bank or financial institution for any reason?

Apply now and get a real financial loan. Processed and approved within 3 days.

Finance, Financial Loan Company Michael Kevin. We are an international loan lender which provides real financial loans to individuals and companies with low interest rates of 2% with a valid code or an international passport of your country. To check

Loan repayments start at 1 (one) years after receiving the loan and the repayment period is 3 to 35 years.


For immediate response and processing your application to the border within 2 business days

Contact us directly through this mail: [email protected]


Contact us with the following information:


Full name: ____________________________

The amount of money needed as a loan: ________________

Loan period: _________________________

The goal of the loan: ______________________

Birthday: ___________________________

Gender: _______________________________

Marriage Status: __________________________

Contact address: _______________________

City / ZIP Code: __________________________

Country: _______________________________

Occupation: ____________________________

Mobile phone: __________________________


Send your request for an immediate response to: [email protected]


thank


Chief Executive. Income MICHAEL KEVIN

Financial Credit Mikhail Kevin

E-mail: [email protected]

โดยคุณ MICHAEL KEVIN 21 ม.ค. 2563, 15:46

ความคิดเห็นที่ 14

เรากู้เงินในอัตราที่เหมาะสม 2% P.A. สินเชื่อส่วนบุคคลหรือการควบรวมกิจการ, รถยนต์, การลงทุน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อจำนอง ฯลฯ มอบให้กับพนักงานที่ทำงานใน บริษัท ไพรเวท จำกัด , บริษัท มหาชน จำกัด , หน่วยงานภาครัฐเรามีรูปแบบพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ที่อยู่หลักฐานการอยู่อาศัยหรือที่อยู่สำนักงานของ บริษัท ที่มีอยู่ติดต่อเราวันนี้และหยุดปัญหาทางการเงินของคุณอีเมล: [email protected]

โดยคุณ richard 21 ต.ค. 2562, 12:05

ความคิดเห็นที่ 13

คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล / ธุรกิจ / การลงทุนหรือไม่? เราให้สินเชื่อธุรกิจมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์แก่เจ้าของธุรกิจกว่า 15,000 คนเช่นคุณ เราใช้เทคโนโลยีความเสี่ยงที่กำหนดของเราเองเพื่อให้สินเชื่อธุรกิจที่เหมาะสมแก่คุณเพื่อให้คุณสามารถเติบโตทางธุรกิจของคุณบริการของเรารวดเร็วและเชื่อถือได้ สินเชื่อได้รับการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสมัครที่ประสบความสำเร็จ เราให้บริการสินเชื่อตั้งแต่ขั้นต่ำ 5,000 ดอลลาร์ถึงสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ คุณพบว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกินกำหนดและไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนหรือไปที่ไหน สิ่งที่เกี่ยวกับการหา บริษัท รวมหนี้ที่มีชื่อเสียงที่สามารถช่วยคุณในการลดการผ่อนชำระรายเดือนเพื่อให้คุณมีตัวเลือกการชำระเงินที่ถูกต้องและมีห้องหายใจเมื่อมันมาถึงสิ้นเดือนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รับเงิน? Mr. Barry Howard บริษัท สินเชื่อเป็นคำตอบ ลดการชำระเงินของคุณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน อีเมล: [email protected] หรือ [email protected] ข้อความ: +1 520- 365-4628 เยี่ยมชม: https://barryhowardloanfir.wixsite.com/mysitebarry

โดยคุณ Matt Erick 17 ต.ค. 2562, 09:30

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก