การเพิกถอนโฉนดที่ดิน|การเพิกถอนโฉนดที่ดิน

การเพิกถอนโฉนดที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การเพิกถอนโฉนดที่ดิน

กรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินหรือการออกเอกสารสิทธิที่ออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายถึงแม้ว่าจะมีการออกโดยเจ้าพนักงานที่ดิน

บทความวันที่ 29 เม.ย. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 26211 ครั้ง


                                                              การเพิกถอนโฉนดที่ดิน

 

            กรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินหรือการออกเอกสารสิทธิที่ออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายถึงแม้ว่าจะมีการออกโดยเจ้าพนักงานที่ดินก็ตาม ผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม มีการโอนเปลี่ยนมือหลายครั้ง ผู้ครอบครองปัจจุบันจะสุจริตหรือไม่ก็ตาม

 

            หากที่ดินนั้นออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ราชการสามารถใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 สั่งเพิกถอนได้ ส่วนใครจะต้องรับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน จนเจ้าพนักงานหลงเชื่อและออกโฉนดที่ดินก็จะมีความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย

 

            ส่วนเจ้าพนักงานที่ดินก็จะมีความผิดฐานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ ส่วนผู้ที่ครอบครองปัจจุบันก็ไม่สามารถอ้างหรือยกอายุความมายังหน่วยงานของรัฐได้ เนื่องจากถูกกฎหมายปิดปาก คำถามจึงตามมาว่า ศรีสุบรรณฟาร์มจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้โต้แย้งสิทธิ์ในเบื้องต้น จำเลยที่ 1 น่าจะเป็นกรมที่ดินจะต้องถูกฟ้องที่ศาลปกครองและอาจจะถูกฟ้องในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีบทลงโทษทางอาญา นอกนั้นศรีสุบรรณฟาร์มอาจจะต้องไปฟ้องกรมบังคับคดีซึ่งเป็นผู้ทอดตลาด แต่ก็มีกฎหมายที่คุ้มครองคนขายทอดตลาด ต้องดูกันต่อไปว่าผลคดีจะเป็นอย่างไร

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

 

 พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน

 

            มาตรา 61 เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดแจ้งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มา ให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจ้งและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำ สั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เนื้อหาข่าวนำมาเสนอเพื่อประกอบการรายงาน

 

เพิกถอนที่ดิน บ.ศรีสุบรรณนับพันไร่ [29 เม.ย. 51 - 05:15]

 

            เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่กรมที่ดิน นายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดีกรมที่ดิน รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน แถลงถึงผลการตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครราชสีมา และ จ.จันทบุรีว่า จากการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก. โดยมิชอบ ในพื้นที่ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 81 แปลงพื้นที่ 2,120 ไร่

 

            จากนั้นจึงโอนขายให้บริษัทเอกชนเป็นทอดๆ จนท้ายที่สุดบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม เป็นผู้ซื้อจากการขายทอดตลาด จากการตรวจสอบปรากฏว่า น.ส. 3 ก. ที่ออกโดยการเดินสำรวจปี 2524 จำนวน 22 แปลง เนื้อที่ 687 ไร่ ชอบด้วยกฎหมาย แต่ น.ส.3 ก. ที่ออกปี 2529 จำนวน 59 แปลง เนื้อที่ 1,338 ไร่ พบว่าเป็นการออก น.ส.3 ก.โดยไม่ชอบตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องเพิกถอนตามมาตรา 61

 

            โดยมอบหมายให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา จากนั้นจะต้องส่งเรื่องให้อธิบดีกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ แต่บริษัทศรีสุบรรณฟาร์มไม่ถือว่ามีความผิด เพราะซื้อต่อมาอย่างถูกต้อง ส่วนกรณีรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีนั้น พบว่า 14 แปลง เนื้อที่ 1,157 ไร่ ที่จะต้องเพิกถอนตามมาตรา 61

 

?เฉลิม? เอาที่คืนหลวงกว่าแสนไร่

 

            ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ในเร็วๆนี้จะนำที่ของหลวงที่ถูกบุกรุก ทั้งที่ป่าสงวนและ ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ จำนวน 6.4 ล้านไร่ ใน 59 จังหวัดทั่วประเทศกลับคืนมา โดยตั้งใจจะจัดเป็น 3 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มแรกโดยหากเป็นคนจน จะหามาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มที่ 2 หากครอบครองด้วยความเข้าใจผิด จะยึดที่คืนหลวงและให้เช่าอย่างถูกกฎหมาย และกลุ่มที่ 3 ถ้าตั้งใจบุกรุก จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด และเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะเอาที่คืนหลวงได้ประมาณ 1 แสนไร่

 

            ที่กรมที่ดินแถลงข่าวว่า การออก น.ส.3 ก. ของบริษัทศรีสุบรรณ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ และจะปล่อยให้กรมที่ดินเป็นผู้ชี้แจง เพราะหากให้ความเห็นจะกลายเป็นเรื่องการเมือง ได้สั่งการให้กรมที่ดินปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3 ข้อ คือ 1. ทำตามกฎหมาย 2.ห้ามกลั่นแกล้ง และ 3.ห้ามให้ความช่วยเหลือ ส่วนที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เคยพูดว่าจะลาออกจากการเมืองหากผิดจริงนั้น นายสุเทพพูดเองเออเอง ผมไม่ทราบและไม่ขอแสดงความเห็น หากเกิดอะไรขึ้น นายสุเทพต้องเป็นคนตอบคำถามกับสังคมเองผมจะไม่เข้าไปยุ่ง จะขอใช้เวลาทำงาน? รมว.มหาดไทยกล่าว

 

?สุเทพ? ไม่หวั่นอันธพาลการเมือง

 

            นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจ เพราะเคยมีประสบการณ์เวลายุคที่อันธพาลครองเมือง เคยทำมาก่อนตอนคดีป่าท่าชนะ ที่มีการตั้งพยานเท็จเพื่อจะเอาตนเข้าคุกให้ได้ กล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าไม้เถื่อน ครั้งนั้นหนักกว่าครั้งนี้มาก แต่ดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง เรื่องจึงจบไป และคราวนี้คิดว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิม เพียงแต่ต่างข้อเท็จจริงออกไป ครั้งก่อนที่มีคนทำสำนวนแข็งแรง เพราะมีการให้รางวัลเลื่อนให้เป็นรองอธิบดี จึงได้มีการดำเนินการกับตน แต่ครั้งนี้ไม่ทราบว่ามีรางวัลตำแหน่งอธิบดีล่อหรือไม่ ต้องสงสัยไว้ก่อนและต้องตรวจสอบต่อไป

 

            ส่วนจะฝากบอกอะไรถึง ร.ต.อ.เฉลิมในตอนนี้นั้น นายสุเทพกล่าวว่า ร.ต.อ.เฉลิมบอกอะไรก็ไม่รู้เรื่อง สอนอะไรก็ไม่ได้ เพราะแก่เกินแกง โรคที่เป็นนั้นเป็นเอามาก และรักษาไม่หายแล้ว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในที่สุดคนที่บริสุทธิ์ เป็นฝ่ายถูกต้องจะต้องชนะ กรณีที่เกิดขึ้นถือว่า เป็นเพียงขั้นเริ่มต้น เชื่อว่าจะยังมีตามมาอีกเยอะ หาก ร.ต.อ.เฉลิมมีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองนี้ ก็ต้องทำใจไว้ก่อนว่าอาจจะต้องเจออะไรมากกว่านี้

 

 ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากเวปไซด์ไทยรัฐ

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9

หากคนครอบครองปัจจุบัน ซื้อมาโดยมิทราบ 

แต่ยังมิได้ดำเนินการเพิกถอนตามกฎหมาย กระทำดังนี้ได้หรือไม่ อย่างไร

1. แสดงความจำนนว่าจะคืนที่สาธารณะประโยชน์นั้นคืนให้แก่แผ่นดิน เพื่อขอรังวัดออกโฉนดใหม่

2. สามารถกระทำโดยละเว้นขั้นตอนการเพิกถอนที่ดินได้หรือไม่

โดยคุณ จิราพร 14 พ.ค. 2561, 17:52

ความคิดเห็นที่ 8

 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานที่ดินสาขาจำเป็นท่จะต้องมีทนายเซ็นชื่อรับรองหรือไม่..(ไม่ใช่ยื่อุทธรณ์ต่อศาลปกครอง) ผู้ร้องร่างคำอุธรณ์เองครับ.

โดยคุณ บัวลอย คำขาว 5 พ.ย. 2558, 10:34

ความคิดเห็นที่ 7

 ไปแจ้งว่า  น.ส.๓ หาย  แล้วไปออกโฉนด   น.ส.๔ จซ ทั้งที่จริง  เอา น.ส.๓ ไปประกันเงินกู้ก่อนออกโฉนด  ผิดหรือไม่  และ โฉนด น.ส.๔ จะใช้ได้มั้ย  ครับ.....

โดยคุณ ปภาวิน 8 พ.ค. 2557, 00:22

ความคิดเห็นที่ 6

ซื้อบ้านการเคหะแห่งชาติมา28ปีแล้วเป็นบ้านแฝดติดกัน จึงทราบว่าโฉนดที่ดินบ้านที่แฝดติดกันลำ้เข้ามาบ้านเราโดยผ่าเฉียงเข้ามาเนื้อที่ประมาณ 10ตารางวาทำให้ที่ของเราในโฉนดน้อยกว่าความเป็นจริงจะทำอย่างไรดี

โดยคุณ พัฒนะ 24 ธ.ค. 2554, 09:38

ความคิดเห็นที่ 5

แล้วถ้าเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดแล้วจะเพิกถอนได้หรือ ถ้าอย่างนั้นคนที่ไปซื้อมาก็ซวยน่ะสิ ทำไมเจ้าพนักงานที่ดินถึงห่วยแตกอย่างนี้รู้ว่าไม่ขอบด้วยกฎหมายแล้วยังไปออกให้เขาอีก ที่ดินเป็นสถานที่ ที่ไม่อยากเหย๊ยบเข้าไปเลย บอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ ที่มีใต้โต๊ะมากที่สุดก็ว่าได้ แม้กระทั่ง"ยโสธร"ที่เป็นเมืองเล็กเองก็เถอะ

โดยคุณ 29 พ.ย. 2554, 20:53

ความคิดเห็นที่ 4

ยังไงมันก็ผิดเพราะมานเป็นที่ดินที่ได้มาโดยมะชอบมาตั้งแต่ต้นแล้ว
โดยคุณ [email protected] 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 3

อยากให้คนที่มีหน้าที่ ตามกฏหมายทำงานตามอำนาจ ที่กฏหมายให้อำนาจไว้ คนมีอำนาจทำตามหน้าที ไม่ต้องกลัว ถ้าคนมีอำนาจแล้วไม่ใช่ คนอืนจะใช้แทน ขอให้คนที่ทำตามหน้าที่จงเจริญ
โดยคุณ R19545 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 2

อยากให้นายสุทเพ เทือกฯหยุดการอ้างว่าที่ดินดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยการประมูลจากการที่ดินของกรมบังคับคดี แล้วเอาเรื่องดังกล่าวไปเทียบเคียงกับกรณีการซื้อขายที่ดินของวัดสวนแก้ว เพราะมีประเด็นความไม่ถูกต้องคล้ายกัน คือกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรก
โดยคุณ จิรภัทร 30 พ.ย. 542, 00:00

ความคิดเห็นที่ 1

อยากให้นายสุทเพ เทือกฯหยุดการอ้างว่าที่ดินดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยการประมูลจากการที่ดินของกรมบังคับคดี แล้วเอาเรื่องดังกล่าวไปเทียบเคียงกับกรณีการซื้อขายที่ดินของวัดสวนแก้ว เพราะมีประเด็นความไม่ถูกต้องคล้ายกัน คือกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรก
โดยคุณ จิรภัทร 30 พ.ย. 542, 00:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก