ให้สินบนเจ้าพนักงาน ( 10 กิโลแลกกับการปล่อยตู้หมูเถื่อน)|ให้สินบนเจ้าพนักงาน ( 10 กิโลแลกกับการปล่อยตู้หมูเถื่อน)

ให้สินบนเจ้าพนักงาน ( 10 กิโลแลกกับการปล่อยตู้หมูเถื่อน)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ให้สินบนเจ้าพนักงาน ( 10 กิโลแลกกับการปล่อยตู้หมูเถื่อน)

  • Defalut Image

 ตามที่มีการปล่อยคลิปหลุด โดยอ้างว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างคนสองคน

บทความวันที่ 7 ธ.ค. 2566, 11:41

มีผู้อ่านทั้งหมด 4206 ครั้ง


ให้สินบนเจ้าพนักงาน ( 10 กิโลแลกกับการปล่อยตู้หมูเถื่อน)
               ตามที่มีการปล่อยคลิปหลุด โดยอ้างว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างคนสองคน คนหนึ่งเสนอเงิน จำนวน 10 ล้านบาทหรือใช้คำว่า 10 กิโล เพื่อแลกกับการปล่อยตู้หมู  ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหมูเถื่อนหรือไม่  โดยคุยกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงาน การกระทำดังกล่าวจะมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานหรือไม่ ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาไปแล้ว  ลองดูตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาเกี่ยวกับคดีให้สินบนเจ้าพนักงาน  
1.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5588/2553
              ความผิดตามมาตรา 64 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และมาตรา 72 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ประกอบป.วิ.อ. มาตรา 86 เป็นความผิดที่ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผลต่างกัน กฎหมายจึงได้บัญญัติเป็นความผิดและมีบทลงโทษสำหรับความผิดแต่ละอย่างแตกต่างกัน และลักษณะแห่งการกระทำความผิดสามารถแยกส่วนจากกันได้ แสดงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดในแต่ละการกระทำเป็นกรณีไป แม้เหตุการณ์ที่จำเลยถูกจับกุมจะเป็นเหตุเดียวกัน ก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
2.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2390/2527
             จ่าสิบตำรวจป.รับราชการเป็นตำรวจซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ย่อมเป็นเจ้าพนักงานแม้ขณะเกิดเหตุจะถูกส่งตัวไปช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน มีตำแหน่งหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลปากหมันมีหน้าที่คุ้มครองหมู่บ้านและตำบลป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และก่อการร้าย ก็เป็นเพียงหน้าที่เฉพาะตามคำสั่งแต่งตั้งของทางราชการ แต่โดยทั่วไปจ่าสิบตำรวจป.ยังมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 การที่ จ่าสิบตำรวจป.มายังที่เกิดเหตุเพื่อจะจับกุมผู้กระทำความผิดฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครอง จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เมื่อจำเลยได้ให้เงินจำนวนหนึ่งแก่จ่าสิบตำรวจป.เพื่อจูงใจมิให้จับกุมจำเลยกับพวกในข้อหามีกัญชาไว้ในความครอบครองการกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144. แม้จ่าสิบตำรวจป.ยังมิได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน หรือแสดงความประสงค์ที่จะเข้าทำการตรวจค้นหรือจับกุมจำเลยกับพวก หรือมิได้แต่งเครื่องแบบก็ตาม
3.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8181/2547
             คำว่า "พนักงานสอบสวน" ตาม ป.อ. มาตรา 167 มีความหมายว่า ต้องเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้นเท่านั้น ดังนั้น การให้เงินแก่เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้นเพื่อให้ช่วยเหลือไม่ดำเนินคดี จึงมิใช่เป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานสอบสวนตามความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว จึงไม่มีความผิดตามมาตรานี้ คงมีความผิดตามมาตรา 144 เท่านั้น
4.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 342/2506
                ความผิดฐานให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 จะต้องเป็นเรื่องให้หรือขอให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นเอง การที่จำเลยให้เงินกำนันเพื่อให้กำนันช่วยเหลือไปติดต่อกับเจ้าพนักงานอำเภอหรือพนักงานสอบสวนให้กระทำการให้คดีของจำเลยเสร็จไปในชั้นอำเภออย่าให้ต้องถึงฟ้องศาลเนื่องจากกำนันรายงานกล่าวโทษจำเลยไปอำเภอและอำเภอเรียกพยานทำการสอบสวนไปแล้วดังนี้ เป็นการพ้นอำนาจหน้าที่ของกำนันแล้วจำเลยย่อมไม่มีความผิดฐานให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144
5.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1262/2547
              การที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมผู้กระทำผิดมีหน้าที่ต้องเบิกความต่อศาลตามความสัจจริงในระหว่างเป็นพยานในคดีที่ผู้กระทำความผิดถูกฟ้อง เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับประชาชนทั่วไปหาใช่เป็นหน้าที่โดยตรงอันสืบเนื่องมาจากที่เป็นเจ้าพนักงานผู้จับกุมผู้กระทำความผิดไม่ หน้าที่ที่ต้องเบิกความตามความสัจจริงจึงไม่เป็นการกระทำการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานโดยเฉพาะ แม้จำเลยจะให้และรับว่าจะให้เงินแก่ร้อยตำรวจโท ท. กับพวก เพื่อจูงใจเจ้าพนักงานดังกล่าวเบิกความผิดไปจากความจริง ก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144
              การให้สินบนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 เจ้าพนักงานที่รับสินบน มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงจะมีการดำเนินคดีได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน เพราะคดีพวกนี้สมประโยชน์ทั้งคู่
#เรียกรับสินบน #ติดสินบนเจ้าพนักงาน #หมูเถื่อน
 #ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! 


My website:  OKBet manila

โดยคุณ prds 5 ม.ค. 2567, 10:27

ความคิดเห็นที่ 5

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specifically the last part

โดยคุณ kards 4 ม.ค. 2567, 11:19

ความคิดเห็นที่ 4

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! 


My website:  online slots philippines

โดยคุณ prds 3 ม.ค. 2567, 14:44

ความคิดเห็นที่ 3

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! 


My website:  baccarat online real money philippines

โดยคุณ prds 29 ธ.ค. 2566, 11:06

ความคิดเห็นที่ 2

Hello there, simply become alert to your weblog through Google, and located that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I'll be grateful when you proceed this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers! My Site: 

โดยคุณ okbet 28 ธ.ค. 2566, 13:11

ความคิดเห็นที่ 1

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! 


My website:  live casino bonuses

โดยคุณ prds 21 ธ.ค. 2566, 14:04

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก