ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต้องถูกริบรถตกเป็นของแผ่นดิน|ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต้องถูกริบรถตกเป็นของแผ่นดิน

ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต้องถูกริบรถตกเป็นของแผ่นดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต้องถูกริบรถตกเป็นของแผ่นดิน

  • Defalut Image

รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ 2535 มาตรา 61 วรรค 1 มีบทลงโทษตาม มาตรา 73/2 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

บทความวันที่ 9 พ.ย. 2566, 09:42

มีผู้อ่านทั้งหมด 873 ครั้ง


ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต้องถูกริบรถตกเป็นของแผ่นดิน
          รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ 2535 มาตรา 61 วรรค 1 มีบทลงโทษตาม มาตรา 73/2 จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ  แล้วจะต้องถูกริบรถให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 33 เพราะเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด เมื่อศาลสั่งริบรถแล้วรถบรรทุก จะตกเป็นของแผ่นดินตามปอ. มาตรา 35 เมื่อคดีถึงที่สุด  มาตรา 36 เจ้าของที่แท้จริง มีสิทธิขอคืนได้แต่ต้องไม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด (อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 6260/2562)  แต่คดีแบบนี้สามารถวิ่งเต้นได้  ต้องระวังการวิ่งเต้นเพราะรถบรรทุกราคา 3 ล้านกว่าบาท    ติดตามกันต่อไปว่าจะมีการวิ่งเต้นล้มคดีหรือไม่  จากทนายเดชา สอบถามข้อกฎหมาย 02-948-5700

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6260/2562
               ผู้ร้องมีรถบรรทุกของกลางไว้เพื่อประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตร การที่ผู้ร้องกำชับจำเลยมิให้นำรถไปใช้ผิดกฎหมายหรือบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเพียงวิธีการควบคุมเบื้องต้นและเป็นเรื่องภายในระหว่างผู้ร้องกับจำเลยเท่านั้น แต่ผู้ร้องยังมีหน้าที่ตรวจตราโดยหาวิธีอื่นมาควบคุมมิให้จำเลยบรรทุกน้ำหนักเกินอีกด้วย และแม้จะฟังได้ว่ามีการนำรถบรรทุกของกลางไปตรวจชั่งน้ำหนักจริงก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างให้จำเลยไปตรวจชั่งน้ำหนักที่สถานที่ตรวจชั่งน้ำหนักของเอกชนซึ่งมีมาตรฐานแตกต่างกับทางราชการจนทำให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินไปถึง 800 กิโลกรัมนั้น ส่อแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องปล่อยปละละเลยจนจำเลยขับรถบรรทุกของกลางบรรทุกมันสำปะหลังน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันถือได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
           มาตรา 61 เพื่อรักษาทางหลวง ผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย
          ประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง สำหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบทสำหรับทางหลวงชนบท หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับทางหลวงท้องถิ่น
          ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้เจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงมีอำนาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ปิดประกาศนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น
          มาตรา 73/2 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 59 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงตามมาตรา 61 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา
         มาตรา 33  ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
    (1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ
    (2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด
    เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

           มาตรา 36  ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานแต่คำเสนอของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทำต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: golf betting

โดยคุณ SPORTS BETTING 13 พ.ย. 2566, 14:22

ความคิดเห็นที่ 2

Excellent to the point article and news.. Well appreciated, My sites:

Fishing Games Online Philippines 

โดยคุณ fish online game 13 พ.ย. 2566, 13:57

ความคิดเห็นที่ 1

Very interesting information! Perfect just what I was looking for! My site: 


โดยคุณ cue sports 9 พ.ย. 2566, 13:30

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก