เดินแบบไหนได้ภาระจำยอม|เดินแบบไหนได้ภาระจำยอม

เดินแบบไหนได้ภาระจำยอม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เดินแบบไหนได้ภาระจำยอม

  • Defalut Image

แบ่งเป็น 2 กรณี

บทความวันที่ 14 ม.ค. 2563, 11:33

มีผู้อ่านทั้งหมด 478 ครั้ง


เดินแบบไหนได้ภาระจำยอม

แบ่งเป็น 2 กรณี
          1.การเดินโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดิน หรือ เดินโดยถือวิสาสะ กล่าวคือ การเดินโดยได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้เดินเข้า-ออก หรือ  เป็นญาติหรือคนในหมู่บ้าน ชุมชน ละแวกบ้านใกล้เคียงกัน เป็นการเอื้อเฟื้อต่อกัน แม้ใช้ทางเกินกว่า 10 ปี ก็ไม่ได้ภาระจำยอมโดยอายุความ
          2.การเดินโดยปรปักษ์  กล่าวคือ การใช้ทางเดินโดยสงบและเปิดเผย โดยที่ไม่ได้ขอหรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน  เมื่อใช้ทางเดินเป็นเวลา 10 ปี ได้ภาระจำยอมโดยอายุความ

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382
  บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
มาตรา 1401  ภาระจำยอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ 3 แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา
1. คำพิพากษาศาลฎีกา 189/2530

            โจทก์เดินผ่านทางพิพาทเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยไม่ได้ขออนุญาตจำเลยเป็นการผ่านทางพิพาทโดยพลการ โจทก์ย่อมได้ภาระจำยอมโดยอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401
2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7884/2556
          แม้โจทก์ทั้งสองใช้ทางพิพาทผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองกว่าสิบปี โดยได้รับอนุญาตจากจำเลยทั้งสอง ทางพิพาทย่อมไม่ตกเป็นภาระจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธินำสิ่งกีดขวางและปลูกต้นสนในที่ดินของตนได้ ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง
3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7873/2556
          การใช้ทางพิพาทของโจทก์เป็นการใช้โดยถือวิสาสะอาศัยเกี่ยวพันในทางเครือญาตเป็นประการสำคัญ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในลักษณะปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 แม้โจทก์จะใช้ทางพิพาทผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 มากกว่าสิบปีทางพิพาท ก็ไม่ตกเป็นภาระจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401
4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1563/2550
            การอยู่ร่วมกันของคนในชนบทตามปกติแล้วจะใช้ที่ดินข้างเคียงเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ อันเป็นการเอื้อเฟื้ออาทรต่อกันในสังคม การใช้ทางพิพาทของโจทก์เข้าอยู่ลักษณะเช่นว่านี้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในลักษณะปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 แม้โจทก์จะใช้ทางพิพาทผ่านที่ดินของจำเลยมานานกว่า 10 ปี ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์โดยอายุความตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก