ไฟแนนซ์ขายทอดตลาดและมาเรียกค่าส่วนต่าง ถ้าเราจ่ายเงินหมดจะเอารถมาใช้ได้หรือไม่|ไฟแนนซ์ขายทอดตลาดและมาเรียกค่าส่วนต่าง ถ้าเราจ่ายเงินหมดจะเอารถมาใช้ได้หรือไม่

ไฟแนนซ์ขายทอดตลาดและมาเรียกค่าส่วนต่าง ถ้าเราจ่ายเงินหมดจะเอารถมาใช้ได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ไฟแนนซ์ขายทอดตลาดและมาเรียกค่าส่วนต่าง ถ้าเราจ่ายเงินหมดจะเอารถมาใช้ได้หรือไม่

  • Defalut Image

สวัสดีค่ะคุณทนาย หนูซื้อรถมอเตอร์ไซต์แล้วผ่อนไม่ไหว เค้ายึดไปจะเป็นปีแล้ว

บทความวันที่ 3 ธ.ค. 2562, 15:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 1187 ครั้ง


ไฟแนนซ์ขายทอดตลาดและมาเรียกค่าส่วนต่าง ถ้าเราจ่ายเงินหมดจะเอารถมาใช้ได้หรือไม่

            แฟนเพจทนายคลายทุกข์ สอบถามมาว่า สวัสดีค่ะคุณทนาย หนูซื้อรถมอเตอร์ไซต์แล้วผ่อนไม่ไหว เค้ายึดไปจะเป็นปีแล้ว เปลี่ยนไฟแนนซ์ทวง จนตอนนี้ถึงฝ่ายกฎหมายแล้ว เค้าทวง จนหนูต้องหากู้เงิน แล้วงานหนูก็ไม่มีทำ แบบนี้...หนูจะถามว่าถ้าหนูส่งต่ออีกตามที่เค้าทวง หนูจะขอเอารถกลับมาใช้จะทำได้หรือไม่  
          ปล.เค้าบอกว่าขายทอดตลอดไปแล้ว ได้เท่าไหร่หนูจำไม่ได้ เค้าบอกแต่เพียงว่า ถ้าหนูจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสด หนูจึงอยากได้รถกลับมาใช้ค่ะ  

คำแนะนำสำนักงานทนายความทนายคลายทุกข์
             กรณีรถขายทอดตลาดไปแล้ว จะมีค่าส่วนต่าง และต่อให้ท่านจ่ายค่าส่วนต่าง ก็จะไม่ได้รับรถคืนมาแต่อย่างใด เนื่องจากรถได้ถูกขายออกให้บุคคลอื่นแล้ว  แต่ถ้าท่านไม่จ่ายค่าส่วนต่างตามที่ไฟแนนซ์เรียกร้อง ก็อาจโดนฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าส่วนต่างได้ และคดีแพ่งไม่ติดคุก แต่อาจโดนยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือนส่วนที่เกินสองหมื่นไปชำระหนี้

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
(5) เมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ และผู้ให้เช่าซื้อได้กลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ  ทั้งนี้ ก่อนนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ก. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อนได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคำนวณตาม (10) แต่ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลานั้น ให้ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้เช่าซื้อเพื่อให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธินั้น โดยให้ผู้ค้ำประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ
กรณีผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุของการไม่ได้แจ้งแก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
ข. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด  ทั้งนี้ ในหนังสือแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ทำการขายวันและสถานที่ที่ทำการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้
กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายตามวรรคหนึ่ง หากได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่ถ้าได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาดนั้น
ค. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทำการขาย วัน สถานที่ที่ทำการขาย ราคาที่ขายได้และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย  ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งจำนวนเงินส่วนเกินที่คืนให้แก่ผู้เช่าซื้อ หรือจำนวนเงินที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดในมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซื้อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทำการขาย  ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดคำนวณตาม (10)
มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อตาม ก. และ ข. ให้คำนวณจากเงินค่างวดที่ค้างชำระและเงินค่างวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระที่ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อและให้หมายความรวมถึงเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ  ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจำเป็น และมีเหตุผลอันสมควร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สวัสดีค่ะคุณทนาย.. หนูมีเงินเดือน9000บาทหนูจะถูกอายัดเงินไม่ค่ะ.. แต่เท่าที่หนูอ่านมา.. เค้าบอกว่าเงินเดือนไม่ถึง20000จะไม่ถูกอายัดจิงไหมค่ะ.. ช่วยบอกที(เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์)​หาเงินไม่ทันจิงๆค่ะ

โดยคุณ ลัล 18 ธ.ค. 2562, 19:50

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ไม่สามารถอายัดเงินเดือนได้ครับ ถ้าไม่ถึง 20,000 บาท

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 2 ก.พ. 2563, 13:58

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก