ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่|ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

ได้เข้าประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 17 ต.ค ไปครั้งแรก

บทความวันที่ 20 พ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 37949 ครั้ง


ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

            ได้เข้าประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 17 ต.ค  ไปครั้งแรก ทางแบงก์ได้ยกคัดค้าน ทำให้ดิฉันได้ผูกพันราคาไว้  ในนัดต่อมาวันที่ 7 พ.ย ดิฉันก็ได้ชนะการประมูล  และทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อย  และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ขอสินเชื่อกับทางแบงก์  อยากทราบว่า
             1. ในระยะนี้ ทางเจ้าของบ้านเดิมมีสิทธิ์ไปคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์นี้ได้อีกหรือไม่คะ 
             2. และหากดิฉันทำการโอนเรียบร้อยแล้ว  เจ้าของบ้านเดิมจะใช้สิทธิ์คัดค้านให้กรมบังคับคดียกเลิกการขายได้อีกหรือไม่คะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

           1.ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านว่าราคาดังกล่าวมีจำนวนต่ำเกินสมควรตาม ป.วิ.พ.มาตรา 309 ทวิได้
          2.ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งต้องเสียหายเพราะการบังคับคดีหรือขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนเสียได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 296

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

             มาตรา 296  ในกรณีที่คำบังคับ หมายบังคับคดี หรือคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงหรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวยื่นคำร้องต่อศาล ให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำบังคับ หมายบังคับคดี หรือคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีคำสั่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร
             ภายใต้บังคับมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงหรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวยื่นคำร้องต่อศาล ให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร
            การยื่นคำร้องตามมาตรานี้อาจกระทำได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องมิได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้วหรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นคำร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกันนั้นให้มีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
           เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลง เมื่อได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
              (1) ในกรณีที่คำบังคับหรือหมายบังคับคดีกำหนดให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใด เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคำบังคับหรือหมายบังคับคดีที่ให้ส่งมอบทรัพย์สินกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างนั้นแล้ว แต่ถ้าการปฏิบัติตามคำบังคับหรือหมายบังคับคดีดังกล่าว อาจแยกได้เป็นส่วน ๆ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคำบังคับหรือหมายบังคับคดีในส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้น
              (2) ในกรณีที่คำบังคับหรือหมายบังคับคดีกำหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา 318 มาตรา 319มาตรา 320 มาตรา 321 หรือมาตรา 322 แล้วแต่กรณีแล้ว แต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น
              ในการยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรานี้ หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำร้องดังกล่าวร้องขอ ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลนั้นได้ ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องนั้นเสีย คำสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
               ในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำร้องดังกล่าวเห็นคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งยกคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสำนวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคำร้องนั้นรับฟังได้ ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรถ้าผู้ยื่นคำร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ศาลมีอำนาจบังคับผู้ยื่นคำร้องนั้นได้เสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา
              มาตรา 309  ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตามข้อบังคับต่อไปนี้
            (1) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่
            (ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจจัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ และ
            (ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป รวมขายไปด้วยกันได้ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่า เงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
            (2) ในการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สินนั้นอาจแบ่งแยกออกได้เป็นตอน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นตอน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางตอนจะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
            (3) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจกำหนดลำดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น
             บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลำดับที่กำหนดไว้หรือจะร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามสามอนุมาตราก่อนนั้นก็ได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นคำขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้อง ภายในสองวันนับตั้งแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีคำสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่าศาลจะได้มีคำสั่งหรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้นำเรื่องขึ้นสู่ศาลได้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18

ขอรบกวนสอบถามครับ บ้านถูกบังคับคดีขายทอดตลาดและมีคนประมูลซื้อได้แล้ว แต่ทราบว่าคนซื้อยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอขยายเวลาการโอนออกไปเป็นเ3เดือนนับจากวันที่ประมูลได้

 ผมจึงขอปรึกษาคุณทนายว่า การยื่นเรื่องขอคัดค้านหลังจากมีผู้ประมูลได้แล้ว สามารถกระทำได้หรือไม่และถ้ามำได้จะต้องยื่นเรื่องต่อศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดี ครับ ขอรบกวนทนายคลายทุกข์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ คุณตั้ว 26 ก.พ. 2565, 08:55

ความคิดเห็นที่ 17

บ้านถูกขายทอดตลาดแล้วมีคนชื้อไปแล้วทางธนาคารไม่ได้มีหนังสือแจ้งลูกนี้แล้วคนประมูลได้มาบังคับออกจากบ้านก่อน30ได้ไหมครับแล้วทางธนาคารก็ไม่ได้แจ้งบอกลูกนี้ว่าบ้านขายแล้วจนกระทั้งคนที่ประมูลได้มาแจ้งให้ออกพายใน14วันแล้วผมไปสืบมาว่าคนที่ประมูลได้ยังไม่ได้โฉนดแล้วธนาคารก็ยังไม่แจ้งใบอะไรมาเลยผมเลยอยากถามว่าคนที่ประมูลได้มีสิทธิ์มาลั่ยหรือมาทำสิ่งปลูกก่อนธนาคารแจ้งหรือก่อน30วันไหมครับ

โดยคุณ นาย วราวุฒิ ดำหนา 7 ม.ค. 2565, 20:34

ความคิดเห็นที่ 16

บ้านพ่อถูกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี ซึ่งตอนที่มีหนังสือมาให้ไปฟังการขาย ไม่ได้ไปเข้าร่วม เนื่องจากไม่มีคนอยู่ที่บ้าน(หมายศาลเเขวนไว้ที่ประตู)เเละพ่อเสียชีวิตก่อนที่จะมีการขายทอดตลาด จึงไม่มีคนอยุ่บ้าน ราคาประกาศขาขายบ้านจากบังคับคดี 130,000บาท ร่วมหนี้ ธกส 500,000 บาท  มีคนประมูลซื้อได้ 25,000 บาท เเละผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำไว้ 10,000 บาท คงค้าง 15,000 บาท (ผู้ชื้อได้ทำหนังสือยื่นเวลาจ่ายเงินครบ กำหนด 90วัน 


ผมต้องทำยังบ้างครับที่จะได้บ้านคืน 

ตอนนี้ผมได้ดำเนินตามด้านล้างนี้ครับ

1. ขอให้ผู้ประมูลทำเรื่องสละสิทธิ์การประมูล เเละผมจะให้เงินค่าเสียเวลา 20,000 บาท(10,000 ค่ามัดจำ/10,000 ค่าเสียเวลา.

2.หลังจากที่คุยกับคนประมูล เขาต้องการให้ผมจ่ายเงิน 100,000บาท เเล้วเขาจะสละสิทธิ์ให้.


ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไป ผมจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ 


สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ระงับการขายได้หรือไม่ รบกวนช่วยเเนะนำด้วยครับ

โดยคุณ ตั้ม 13 มิ.ย. 2562, 08:54

ตอบความคิดเห็นที่ 16

ผมพึ่งโดนไป เรียกผม250000 แต่ผมมีวิธี แต่ตอนนี้ผมต้องกลับมาเหนื่อยอีกรอบ. หนี้ไม่ใช่ของตัวเองแท้ๆ

โดยคุณ T 28 ส.ค. 2562, 14:48

ความคิดเห็นที่ 15

ที่ดินมีการประกาศขายทอดตลาด  แต่ได้ไปลงทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกรและมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ และอยู่ระหว่างขอให้ออกใบบรรเทาทุกข์  แต่ทางกองทุนอยู่ตามระหว่างการรอตั้งตัวแทนเกษตรจึงยังซื้อทรัย์ไม่ได้  การขายนัดแรกกำลังจะเกิดขึ้น  จะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยึดระยะเวลาขายนัดแรกออกไป เพื่อรอใบบรรเทาทุกข์ได้ไหมคะ  และยืดเวลาออกไปได้นานแค่ไหนคะ  

โดยคุณ พัชรินทร์ ชมภู่ 23 มี.ค. 2562, 05:33

ความคิดเห็นที่ 14

เรียนปรึกษาด้วยครับ  ผมไปประมูลที่ดินจากทางบังคับคดีมา  วันประมูล ไม่มีผู้ไปคัดค้านใดใด  ประมูลได้และจ่ายเงินเรียบร้อย ศาลให้ใบไปยื่นกับที่ดิน เพื่อออกโฉนด  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรังวัดที่ดินที่จะโอน 
ต่อมาเจ้าของเดิมไปยื่นให้การขายเป็นโมฆะ จะนัดไตร่สวน 
     1. ผมควรดำเนินการยังไงต่อไปครับ ถ้ายังอยากได้ที่ดินแปลงนี้อยู่
     2. ผ่านขั้นตอนมาถึงจะโอนแล้ว เขามีโอกาสค้านสำเร็จไหมครับ  
โดยคุณ สิทธิ กาญจนาพัฒน์ 26 ม.ค. 2562, 15:51

ความคิดเห็นที่ 13

รบกวนขอคำปรึกษาครับ เนื่องจากมีการฟ้องบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินจาก กยศ แต่ได้มีการจ่ายปิดบัญชีลูกหนี้ไปก่อนที่จะมีการทำการขาย ประมาณสองสามวัน แต่ต่อมามีการขายเกิดขึ้นโดยที่ทนายฝ่าย กยศ.ไม่ได้ทำการคัดค้านให้ เราควรทำอย่างไรดีครับ

โดยคุณ สิริชัย 20 ธ.ค. 2561, 17:18

ตอบความคิดเห็นที่ 13

ต้องตรวจสอบที่กรมบังคับคดีว่าการขายดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง หากยังให้ยื่นของดการบังคับคดีดังกล่าวเนื่องจากชำระหนี้ตามคำพิพากษาครบถ่ายแล้ว

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ธ.ค. 2561, 16:25

ความคิดเห็นที่ 12


สอบถามครับ ผมเพิ่งประมูลบ้านได้จากกรมบังคับคดี จำเลยและโจทย์ไม่ได้มา (โจทย์คือธนาคาร)

ต่อมาผมได้ไปแจ้งให้จำเลยทราบ เพื่อจะตกลงกันเรื่องวันขนย้าย
จำเลยอ้างว่า จำเลยกำังฟ้อง โจทย์(ธนาคาร) และศาลได้รับเรื่องแล้ว
จำเลยจะไม่ออกจนกว่าศาลจะแจ้งวาจำเลยเป็นฝ่ายแพ้ธนาคาร

แบบนี้ผมทำอย่างไรได้บ้างครับ

โดยคุณ รอน 12 พ.ย. 2561, 09:02

ตอบความคิดเห็นที่ 12

กรณีดังกล่าว แนะนำให้ท่านเข้าพบทนายความ พร้อมเอกสารทางคดี เอกสารการประมูล เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรได้ครับ 


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 พ.ย. 2561, 14:32

ความคิดเห็นที่ 11

ขอปรึกษาครับ....ผมผ่อนบ้านกับธนาคารออมสินแต่ตกงานขาดส่ง...ตอนนนี้ธนาคารส่งเรื่องให้บังคับคดีขายทอดตลาด....ผมสามรถคัดค้านได้หรือไม่?ครับ
ผม....ต้องแก้ปัญกหาอย่างไร
ไปเจราขอผ่อนชำระต่อกับธนาคารก็ไม่ยอม
โดยคุณ สมเกียรติ กิจวรรณ 5 ก.ย. 2561, 21:11

ตอบความคิดเห็นที่ 11

การคัดค้านการขายทอดตลาด ต้องยื่นในกรณีที่มีการขายไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ แต่ตามกฎหมายเราสามารถเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดได้ค่ะ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 7 ต.ค. 2561, 15:45

ความคิดเห็นที่ 10

ตามกฏหมายใหม่สาเหตุไหนบ้างที่เราจะคัดค้านการขายถอดตลาดได้บ้างครับ ใช้กรณี

โดยคุณ ชัยวรัตภ์ 20 ส.ค. 2561, 02:52

ตอบความคิดเห็นที่ 10

เหมือนกฎหมายเดิมครับ ยกเว้นเหตุราคาต่ำ ไม่สามารถคัดค้านได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 331 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 5 ก.ย. 2561, 15:16

ความคิดเห็นที่ 9

ผมขอสอบถามครับว่า ผมเป็นหนี้บัตรเครดิต จำนวน 260,000 บาท และค้างชำระหนี้มานาน จนบัดนี้ทางธนาคารเจ้าของบัตร ได้ส่งเรื่องทำการ อายัดทรัพย์สิน คือ บ้าน (บ้านยังผ่อน กับอีกธนาคารหนึ่ง เป็นปกติ) กับทางกรมบังคับคดี คำถามคือ

 1. ผมยังสามารถหาคนซื้อและทำการขายซื้อได้อยุ่มั้ยครับ

 2. ราคาที่จะขายทอดตลาด ถ้ามันต่ำเกินไป ผมยังสามารถไปคัดค้านราคาดังกล่าว ได้มั้ยครับ 

 3. ถ้าผมหาเงินไปชำระ ทางเจ้าหนี้ เพื่อถอดถอน การอายัดทรัพย์ ต้องใช้เวลากี่วัน ที่ทางกรมบังคับคดี จะดำเนินการถอดถอนให้ครับ.


  รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ

     ขอขอบพระคุณมากครับ

           

โดยคุณ คุณเอ๋ 15 พ.ค. 2561, 14:03

ตอบความคิดเห็นที่ 9

1.สามารถหาคนมาซื้อ และทำการซื้อขายได้ แต่หลังจากได้เงินมาท่านต้องนำไปชำระหนี้ให้ธนาคารเจ้าของบัตร หากไม่นำไปชำระ ท่านอาจถูกดำเนินคดีข้อหาโกงเจ้าหนี้ตามปอ. มาตรา 350 ได้

2.ปัจจุบันกฎหมายแก้ไขแล้วว่าไม่สามารถคัดค้านเรื่องราคาต่ำเกินควรได้

3.ระยะเวลาการถอนการบังคับคดี ให้สอบถามจากสำนักงานบังคับคดีที่ส่งหนังสือยึดทรัพย์มาถึงท่าน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 มิ.ย. 2561, 16:20

ความคิดเห็นที่ 8

รบกวนขอคำปรึกษหน่อยค่ะพอดีมีหมายบังคับคดีมาที่บ้านนัดให้ไปฟังการขายทอดตลาดวันที่24เม.ยนี้ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันจะต้องไปติดต่อที่ไหนแล้วดิฉันมีสิทธิ์คัดค้านมั้ยหากราคามันตำเกินไปแล้วในกรณีแม่เปนคนคำประกันแม่จะมีผลกระทบกับในคดีนี้มั้ยค่ะอย่างเช่นเค้าจะฟ้องแม่ไหมจะยึดทรัพย์แม่ด้วยหรือป่าวหากมีการขายทอดตลาดแล้วยึดทรัพย์ดิฉันแล้วแต่ไม่พอใช้นี้รบกวนช่วยชี้แนะหรือให้คำแนะนำหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ อภิญญา มาทอง 22 มี.ค. 2561, 01:01

ตอบความคิดเห็นที่ 8

แนะนำให้ไปตามหมายนั้นครับ เพื่อคัดค้าน หรือต่อสู้ราคา เพราะเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน หากสงสัยแนะนำให้เข้าสอบถามเจ้าหน้าที่ที่กรมบังคับคดี หากทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วไม่พอใช้หนี้เจ้าหนี้จะดำเนินการหาทรัพย์อื่นเพื่อมาชำระหนี้ต่อไป 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 เม.ย. 2561, 11:27

ความคิดเห็นที่ 7

สวัสดีครับ รบกวนสอบถามว่า ตามกฎหมายแพ่งแก้ไขใหม่ สรุปว่าลูกหนี้ไม่สามารถเข้าคัดค้านราคาในวันขายทอดตลาดเหมือนที่เคยเป็นมาได้แล้วใช่หรือไม่ครับ แล้วถ้าเคาะไม้ขายให้ผู้ประมูลได้ สมมุติติดหนี้อยู่ 1แสน แต่ขายได้แค่ 7หมื่น แล้วลูกหนี้ต้องทำอย่างไรครับ

โดยคุณ เอกวิทย์ 30 ม.ค. 2561, 09:02

ตอบความคิดเห็นที่ 7

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 30 (บังคับใช้ 5 กันยายน 2560)  มาตรา 331 ได้ยกเลิกการค้ดค้าน การผูกพันราคา และการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอันเนื่องมาจากราคาต่ำ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 ก.พ. 2561, 16:13

ความคิดเห็นที่ 6

บ้านถูกขายทอดตลาดได้เมื่อวันที่ 14/12/2017 ที่ผ่านมา แล้วมีคนที่ซื้อได้เข้ามาไล่ที่ แต่พ่อบอกเขาไปว่าที่ที่จะขายเป็นอีกแปลงนึ่งคือที่นา แต่เขาบอกว่ารูปถ่ายที่ลงขายเป็นรูปบ้าน แต่พ่อบอกเลขโฉนดมันตรงกับที่นา แบบนี้พ่อดิฉันต้องดำเนินอย่างไรบ้างค่ะ ต้องย้ายออกจากบ้านไหม เมื่อรูปทรัพย์ที่ลงขายไม่ตรงกับโฉนดที่ประกาศขาย ขอคำตอบด่วนนะค่ะ เพื่อหาทางแก้ไขค่ะ

โดยคุณ อริพงศ์ แก้วอิน 20 ธ.ค. 2560, 10:12

ตอบความคิดเห็นที่ 6

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้คุณพ่อของท่านรีบตรวจสอบกับกรมบังคับคดีเพื่อตรวจสอบเลขโฉนดที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้ง หลักฐานทางทะเบียน เพื่อยืนยันตัวทรัพย์ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 26 ม.ค. 2561, 15:13

ความคิดเห็นที่ 5

ตอนนี้บ้านถูกขายไปแล้วทำยังไงใหการซื้อขายเป็นโมฆะ เพราะไปครั้งแรกไม่มีการค้าน เค้าให้ซื้อขายเลย เราไม่รู้เรื่องกฏหมายใหม่ เลยไม่ได้เตรียมเงินมาสู้การประมูล ตอนนี้อยากซื้อคิน หรือทำให้การซื้อขายเป็น โมฆะ ทำไงค่ะ!! แนะนำด่วย !! ต้องไปที่ไหนอย่างไร เหตุเกิด 21-11-60 ตอนนี้เราจะทำไงต่อค่ะถึงจะเป็โมฆะ

โดยคุณ สินีนาฏ เทพมณี 22 พ.ย. 2560, 22:16

ตอบความคิดเห็นที่ 5

จากข้อเท็จจริงของท่าน ยังไม่สามารถขอเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ เนื่องจากยังไม่เข้าเหตุตามกฎหมาย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 ธ.ค. 2560, 11:34

ความคิดเห็นที่ 4

ตอนนี้บ้านถูกขายไปแล้วทำยังไงใหการซื้อขายเป็นโมฆะ เพราะไปครั้งแรกไม่มีการค้าน เค้าให้ซื้อขายเลย เราไม่รู้เรื่องกฏหมายใหม่ เลยไม่ได้เตรียมเงินมาสู้การประมูล ตอนนี้อยากซื้อคิน หรือทำให้การซื้อขายเป็น โมฆะ ทำไงค่ะ!! แนะนำด่วย !! ต้องไปที่ไหนอย่างไร เหตุเกิด 21-11-60 ตอนนี้เราจะทำไงต่อค่ะถึงจะเป็นโมฆะ!!! เราไม่รับไม่เซ็นเอกสารได้ป่าวค่ะ!! คือไม่ยินยอมขายนะค่ะ

โดยคุณ ตอนนี้บ้านถูกขายไปแล้วทำยังไงใหการซื้อขายเป็นโมฆะ เพราะไปครั้งแรกไม่มีการค้าน เค้าให้ซื้อขายเลย เราไม่รู้เรื่องกฏหมายใหม่ เลยไม่ได้เตรียมเงินมาสู้การประมูล ตอนนี้อยากซื้อคิน หรือทำให้การซื้อขายเป็น โม 22 พ.ย. 2560, 22:08

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก