บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง|บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

บทความวันที่ 28 เม.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 136130 ครั้ง


บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

          อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
          อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 7 
ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78
เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 427

อยากทราบว่าผมโดนจับยาบ้า4เม็ดโดนข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อเสพแต่ตรวจสารเสพติดในร่างกายไม่เจอแล้วได้ประกันตัวออกมา5,000บาทมีสิทธิ์ติดคุกไหมครับ

โดยคุณ Manop 18 เม.ย. 2566, 14:07

ความคิดเห็นที่ 426

ครอบครองยาสิบเม็ด  ต้องโทษอะไรบ้างคะ เสียค่าปรับเท่าไหร่  
โดยคุณ อารยา ป้องเรือ 28 ต.ค. 2562, 13:02

ความคิดเห็นที่ 425

แฟนโดน คดีขับเสพ แล้วยาบ้าอีก10เม็ด ครั้งแรกต่ะ อยากทราบว่าจะติดกี่ปีค่ะ มีทางอุทรให้ได้ไหมเพราะเปนเสาหลักด้วย

โดยคุณ อัง 20 ต.ค. 2562, 00:02

ความคิดเห็นที่ 424

ลูลูกโดนจับข้อหาครอบเสพมียาบ้า10เม็ดโทษครั้งแรกต้องไปประกันตัวที่ศาลใช้เงินเท่าไหร่เพื่อทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ววันที่ศาลนัดไปต้องเสียเงินเท่าไหร่ครับ


โดยคุณ วินัย มณีพันธุ์ 4 ต.ค. 2562, 22:27

ตอบความคิดเห็นที่ 424

น้อง ถูกจับยาบ้า12เม็ด อยากทราบว่า น้องประกันตัวกี่บาท เเล้วต้องเสียค่าปรับกี่บาท เเล้ว หลังจากคดี จบ ต้องรอกี่วัน ถึงจะได้รับเงินประกันคืน

โดยคุณ ฮานาฟี ทวีสิทธิ์ 10 พ.ค. 2565, 23:58

ตอบความคิดเห็นที่ 424

ติดต่องานประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลได้เลยค่ะ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 ต.ค. 2562, 14:35

ความคิดเห็นที่ 423

ผมเคยต้องโทษคดียาเสพติด ประเภท1 มียาบ้าไว้ในความครอบคริงโดยไม่ได้รับอนุญาติ ศาลตัดสินจำคุก 1ปี6เดือน ปรับ 20000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 2 ปี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 10 ชั่วโมง แต่ผมไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานไม่ครบตามกำหนด ไม่ได้ไปครั้งสุดท้าย 

แล้วตอนนี้จะไปขอคัดสำเนาที่ศาลเพื่อจะไปทำใบขับขี่ประกอบวิชาชีพ จะมีผลอะไรต่อตัวผมไหมคับ ถ้าผมไปที่ศาล

โดยคุณ กิตติศักดิ์ บุญช่วย 18 ก.ย. 2562, 17:34

ความคิดเห็นที่ 422

ถ้าตอบข้อความของกระที่421แล้วลบได้มั้ยครับ

โดยคุณ ทัน 24 ก.ค. 2562, 03:59

ความคิดเห็นที่ 421

เพื่อนถูกจับคดีมียาบ้าไว้ในครอบครอง20เม็ดเพื่อจำหน่ายแต่เพื่อนปฏิเสธไม่ยอมรับสารแต่อ้างว่าเหมือนถูกกลั่นแกล้งโดนยัดยาบ้าไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์ อย่างนี้จะต้องทำอย่างไร และจะประกันตัวยังไงใช้เงินประกันเท่าไหร่ครับ และมีโทษอย่างไร และจะสู้คดีได้มั้ยเพราะเพื่อนเคยโดนจับคดีเสพมาแล้ว และอีกอย่างเหมือนถูกยัดยาบ้าไว้มี่รถด้วยมีอะไรจะช่วยได้บ้าง 
โดยคุณ ธวัช พวงมาลัย 24 ก.ค. 2562, 03:52

ความคิดเห็นที่ 420

สอบถามค่ะ แฟนเคยต้องโทษคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายเมื่อปี 2559 พ้นโทษมา 25/1/2561 วันนี้โดนจับคดี ครอบครอง วางเงินประกัน 30,000 บาท อยากทราบว่ามีสิทธิโดนใบแดงมั้ยคะ เพราะในความเข้าใจคือ ล้างใบแดงต้องเลย 5 ปี หลังจากพ้นโทษ แล้วหากต้องจำคุก จะโดนประมาณกี่ปีคะ รบกวนผู้รู้ทางกฎหมายช่วยชี้แจงไขข้อสงสัยให้หน่อยค่ะ พยายามหาข้อมูลแล้ว แต่ก็ยัง งง อยู่เลยค่ะ

โดยคุณ เมย์ 15 ก.ค. 2562, 22:05

ตอบความคิดเห็นที่ 420

ในกรณีที่กระทำความผิดซ้ำ ภายใน 5ปี นับตั้งแต่มีคำพิพากษา เป็นเหตุให้เพิ่มโทษผู้กระทำความผิด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 9 ส.ค. 2562, 11:50

ความคิดเห็นที่ 419

น้องถูกจีบคดียาเสพติด มีไว้เสพอละจำหน่าย 17 เม็ด ตอนนี้ฝากขังประมาน 2 เดือนแล้วยังไม่ตัดสิน ถ้าตัดสิน น้องจะติดคุกประมานกี่ปีค่ะ

โดยคุณ สาว 28 มิ.ย. 2562, 00:09

ความคิดเห็นที่ 418

แฟนโดนจับยาอี1เม็ด เคตามีน2.61g จะตีเป็นครอบครองไว้เสพหรือจำหน่าย จะติดคุกหรือเสียค่าปรับค่ะ

โดยคุณ นางสาวอุมาริกา พันธ์ติ๊บ 9 มิ.ย. 2562, 23:05

ตอบความคิดเห็นที่ 418

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 2 ก.ค. 2562, 11:32

ความคิดเห็นที่ 417


แฟนหนูโดนล่อชื้อ10   กี่ฝาก  ถึงจะตัดสินค่ะ


โดยคุณ เนตรนภา วงสุวัน 19 มี.ค. 2562, 03:58

ความคิดเห็นที่ 416

มียาบ้ามีไว้ครอบครอง12เม็ดและเสพจะมีโทษยังงัยบ้างคะ

โดยคุณ กาญจนา กันทะ 11 ก.พ. 2562, 02:28

ตอบความคิดเห็นที่ 416

มีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง คือ ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 ก.พ. 2562, 15:10

ความคิดเห็นที่ 415

  1. น้องสาวมียาบ้าไว้ครอบครอง3เม็ด เคยติดครอบครองเพื่อจำหนายเมื่อ10ปีท่ีผ่านมา ตอนน้ีศาลตัดสินลงโทษ 9เดือน อยากถามว่าการตัดสิน ยุติธรม ใหม


โดยคุณ Sawaek 24 ม.ค. 2562, 00:12

ความคิดเห็นที่ 414

ขอสอบถามโดมจับครอบครองย้า10เม็ด ไม่เคยโดนจับคดียาเลยปรับหรือจำคุก

โดยคุณ Sososaity 4 ม.ค. 2562, 01:01

ตอบความคิดเห็นที่ 414

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.พ. 2562, 16:36

ความคิดเห็นที่ 413

แฟนเคยต้องโทษมาก่อน แต่ออกคุกมา1ปีโดนจับ มียาบ้าครอบครองไว้เพื่อเสพ8เม็ด ประกันตัวออกมาชั่วคราว ไปรายงานตัว3ครั้ง ครั้งที่4ไม่ได้ไป ทางศาลเลยจำหน่ายคดี แต่แฟนไม่ได้หลบหนีนะค่ะ แฟนไปทำงานกับตำรวจชุดปปส. ช่วยจับกุมแก๊งค้ายาเสพติด ต่อมาอีกอีก8เดือนโดนจับอีก คดีขับเสพ อยากทราบว่า2คดีนี้จะโดนโทษอย่างไรบ้างค่ะ แล้วถ้าประกันตัวอีกครั้งจะได้หรืป่าว ใครรุ้ช่วยตอบทีค่ะ

โดยคุณ นางสาวเรวดี สายคำฟู 29 ธ.ค. 2561, 10:42

ตอบความคิดเห็นที่ 413

 เรื่องการกำหนดโทษเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาค่ะ ในเรื่องการขอประกันตัว ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่ เป็นเรื่องขอดุลพินิจศาลค่ะ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 9 ม.ค. 2562, 09:58

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก