อบรมสัมมนา กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/ปตท.|อบรมสัมมนา กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/ปตท.

อบรมสัมมนา กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/ปตท.

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/ปตท.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์

บทความวันที่ 18 ธ.ค. 2561, 10:35

มีผู้อ่านทั้งหมด 1490 ครั้ง


อบรมสัมมนา กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/ปตท.

             เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีหัวข้อบรรยายดังนี้
สิทธิพิเศษทางกฎหมายของสหกรณ์
1.สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสำหรับการได้มา การจำหน่าย ยึดหน่วงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
2.สหกรณ์ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8)
3.เอกสารที่สหกรณ์ทำขึ้นบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าอากรแสตมป์
4.เงินค่าหุ้นของสหกรณ์นั้น ถือว่าเป็นทุนของสหกรณ์ และได้รับการคุ้มครองในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น(มาตรา 42 วรรคสองแห่ง พรบ.สหกรณ์)
เทคนิคการใช้กฎหมายบังคับคดีเป็นเครื่องมือเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งทรัพย์สินที่ยึดได้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง
2. ทรัพย์สินที่ยึดไม่ได้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
แนวทาง-ประเภทของการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่
1.เมื่อครบระยะเวลาตามคำบังคับ ต้องขอออกหมายบังคับคดี ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 272,มาตรา 274, มาตรา 275
2.ตรวจสอบหนี้ตามคำพิพากษาทั้งต้นและดอกเบี้ย
3.ไม่บังคับชำระหนี้เกินยอดหนี้และค่าฤชาธรรมเนียม
4.สืบทรัพย์โดยเริ่มตั้งแต่ ที่ดิน,บัญชีเงินฝาก และทรัพย์สินอื่น
5.ขั้นตอนการเจรจาหลังยึดทรัพย์และขายทอดตลาดกับลูกหนี้เพื่อให้ได้ชำระหนี้
เทคนิคการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้
1.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2.บัญชีเงินฝาก
3.รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
4.หุ้นในตลาดหลักทรัพย์/หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
5.สิทธิเรียกร้อง
6.อื่นๆ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก