อบรมสัมมนา/หลักสูตร ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร|อบรมสัมมนา/หลักสูตร ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

อบรมสัมมนา/หลักสูตร ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/หลักสูตร ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้/ทนายความ/นักสืบ

บทความวันที่ 1 พ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 8219 ครั้ง


อบรมสัมมนา/หลักสูตร ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553  อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้/ทนายความ/นักสืบ  ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร ให้กับ บ.วาโซ่ เทรนนิ่ง 


รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม


1. ความหมายของการทุจริตภายในองค์กร
- ความหมายของคำว่า “สุจริต”
- ความหมายของคำว่า “โดยทุจริต”
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  5 
- ต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. รูปแบบการทุจริตภายในภาคเอกชน
- การทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
- การตั้งใจฉ้อโกงโดยเจ้าของวิสาหกิจ
- การทุจริตของผู้บริหาร-พนักงาน
- การรับประโยชน์ที่มิควรได้
- สวัสดิการที่สูงเกินควร
3. สาเหตุของการทุจริต
- โอกาส
- สิ่งจูงใจ
- ความเสี่ยงภัย
- ความซื่อสัตย์
4. ลางบอกเหตุ การทุจริตภายในองค์กร
- ความผิดปกติเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรที่ไม่สมเหตุสมผล
- ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร
- ความผิดปกติของยอดขายและคำสั่งซื้อที่ขึ้นหรือลงอย่างผิดสังเกต
- ความผิดปกติเกี่ยวกับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ความผิดปกติของค่าใช้จ่ายภายในบริษัทที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สมเหตุสมผล
- ความผิดปกติของคู่แข่งทางการค้า
- ความผิดปกติของตัวแทนจำหน่าย
- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
5. ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการทุจริตภายในองค์กร
- การขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ
- การผูกขาด
- การได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่ไม่เหมาะสม
6. เทคนิคการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
- ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบในการทำงานแบบโปร่งใส
- สร้างบรรยากาศการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
- สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ให้รางวัลกับคนทำความดีในองค์กร
- ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ตั้งชมรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริต
- รณรงค์เรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร
- การคัดสรรบุคลากรเข้าสู่องค์กร
- ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมให้กับพนักงานในองค์กร
- การวางมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การตรวจสอบการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ
- งดการสั่งงานด้วยวาจา/การใช้ดุลพินิจในการทำงาน
- สร้างแบบฟอร์มการสั่งงาน/การทำงานที่เป็นมาตรฐาน
- ตรวจสอบรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง
- การทำงานในรูปคณะกรรมการในกรณีเป็นเรื่องสำคัญ
- การจัดทำคู่มือการทำงานที่มีมาตรฐาน
- การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ครอบคลุม
- ลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อป้องปราม
- การปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วไปเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติของพนักงาน
- การติดสติกเกอร์ระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ลูกค้าร้องเรียนได้ง่าย
- การระบุหรือประกาศคำเตือนลูกค้าที่ใช้บริการ
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด
- การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
- การติดตั้งตู้แดงของตำรวจ
- การติดตั้งระบบGPSในรถยนต์ของพนักงาน
7. เทคนิคการแก้ไขปัญหาเมื่อพบการทุจริตภายในองค์กร
- เริ่มต้นที่ผู้บริหาร
- เน้นที่การปฏิบัติตามกฎหมาย
- พัฒนาระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง
8. การสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดี
- วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารว่ามีมูลเพียงใด
- รวบรวมข้อมูลหรือการสร้างระบบฐานข้อมูลและสถิติของการทุจริต
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือทนายความ
- สืบสวนหาพยานหลักฐานให้ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย
- การคุ้มครองพยานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต
- ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- การดำเนินคดีอาญา
- การริบ ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
- การดำเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการทุจริตภายในองค์กร
- การดำเนินคดีแรงงานกับพนักงานหรือลูกจ้างที่ทุจริต
- การดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับลูกจ้างในการทุจริต
- การใช้บริการนักสืบในการหาข้อมูลและพยานหลักฐาน
9. ผลกระทบสำหรับผู้ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาท
- ถูกดำเนินคดีฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ นำสืบเท็จ
- ถูกข่มขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตหรือเสรีภาพ หรือชื่อเสียง
- มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในองค์กร


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมสัมมนาด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก