ขอคืนของกลาง|ขอคืนของกลาง

ขอคืนของกลาง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอคืนของกลาง

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 760/2565

บทความวันที่ 6 ธ.ค. 2565, 10:14

มีผู้อ่านทั้งหมด 381 ครั้ง


ขอคืนของกลาง
คำพิพากษาฎีกาที่ 760/2565

    คดีร้องขอคืนของกลางมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามคำร้องของผู้ร้องเพียงว่า ศาลจะสั่งคืนของกลางให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงและมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดหรือไม่ ฎีกาของผู้ร้องที่ว่าพนักงานสอบสวนมิได้ขอให้ริบรถของกลาง พนักงานอัยการโจทก์ขอให้ริบรถของกลางเป็นคำขอที่มิได้มีการสอบสวนมาก่อน เป็นเรื่องที่จำเลยต้องยกขึ้นต่อสู้ในคดีหลัก ผู้ร้องจะยกว่ากล่าวในชั้นร้องขอคืนของกลางไม่ได้
    ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถของกลางที่ให้ ส. เช่าซื้อไป ผู้เช่าซื้อจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์รถของกลางมิใช่จำเลย การที่จำเลยสามารถนำรถของกลางจากความครอบครองของผู้เช่าซื้อไปใช้บรรทุกสิ่งของย่อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ส. ผู้เช่าซื้อคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองที่ว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางเพื่อประโยชน์ของ ส. ผู้เช่าซื้อจึงหาใช่เรื่องนอกประเด็นไม่
    จำเลยถูกจับกุมขณะขับรถของกลางซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราโดยที่กระจกด้านหน้าของรถของกลางติดสติกเกอร์ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ ส. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลบ่งชี้ว่าการใช้รถของกลางบรรทุกสิ่งของของจำเลยเป็นการกระทำเพื่อกิจการของ ส. ถือได้ว่า ส. ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถของกลางจากผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย
    ศาลชั้นต้นพิพากษาริบรถของกลางในคดีหลักภายหลัง ส. ทำสัญญาเช่าซื้อรถของกลางจากผู้ร้องหนึ่งปีเศษ แต่ผู้ร้องยังคงรับเงินค่างวดเช่าซื้อรถของกลางจากผู้ร้องหนึ่งปีเศษ แต่ผู้ร้องยังคงรับเงินค่างวดเช่าซื้อเรื่อยมาจนปัจจุบันรวม 29 งวด โดยมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากลับมอบอำนาจให้ ส. ยื่นคำร้องขอคืนรถของกลางแทนผู้ร้อง หาก ส. ชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ยังขาดอยู่อีก 7 ครบถ้วน รถของกลางจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ทันทีตามสัญญาเช่าซื้อ บ่งชี้ว่าผู้ร้องกระทำไปเพื่อประโยชน์ของ ส. โดยต้องการได้แต่ค่าเช่าซื้อเท่านั้น ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการขอคืนของกลาง กรณีฟังไม่ได้ว่าผู้ร้อง มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยกับ ส. ผู้ร้องไม่มีสิทธิของคืนรถของกลาง
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 36
 ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 34 ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน แต่คำเสนอของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทำต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด
#ทนายคลายทุกข์ #ริบของกลาง #ฎีกา #เช่าซื้อ
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก