คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ต้องนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จำเลย ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากต้น|คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ต้องนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จำเลย ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากต้น

คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ต้องนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จำเลย ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากต้น

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ต้องนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จำเลย ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากต้น

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกา ที่ 2208/2564

บทความวันที่ 8 ก.ค. 2565, 11:41

มีผู้อ่านทั้งหมด 210 ครั้ง


คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ต้องนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จำเลย ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากต้น
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาฎีกา ที่ 2208/2564
             โจทก์ให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน แม้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะระบุไว้ให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงเรียกคอกเบี้ยกันจริงอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน หรือร้อยละ 24 ต่อปี เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ มีผลเท่ากับสัญญากู้ยืมเงินมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้โจทก์ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และต้องนำเงินค่าดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากต้นเงินกู้ยืม แม้จะถือว่าสัญญากู้ยืมเงินมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ แต่กรณีเป็นหนี้เงินโจทก์คงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2560
มาตรา 4
 บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
             (1) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
             (2) กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ
             (3) กำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #ดอกเบี้ยเกินอัตรา #ห้ามเรียกดอกเบี้ย #ดอกเบี้ย

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก