ลาป่วยเท็จ ไม่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่|ลาป่วยเท็จ ไม่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

ลาป่วยเท็จ ไม่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ลาป่วยเท็จ ไม่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 625/2562

บทความวันที่ 21 มิ.ย. 2565, 11:41

มีผู้อ่านทั้งหมด 168 ครั้ง


ลาป่วยเท็จ ไม่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 625/2562
            เรื่อง ลูกจ้างรายเดือนลาป่วยเท็จโดยไม่ได้ป่วยจริง แต่ลาไปเพื่ออบรมเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัว ถือเป็นการกระทำไปเพื่อความสะดวกในการลา มีเจตนาเพื่อจะได้หยุดงานไปอบรมเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาจะเอาประโยชน์จากค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดจากนายจ้าง ไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถือเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
           ประเด็นต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ลาป่วยโดยไม่ได้ป่วยจริงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือน ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนโดยไม่ได้ถือเอาการทำงานแต่ละวันเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้างเหมือนลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างตามผลงาน การที่โจทก์ลาป่วยอันเป็นเท็จโดยโจทก์ไม่ได้ป่วยจริงเชื่อว่าโจทก์ทำไปเพื่อความสะดวกในการลา และมีเจตนาเพื่อจะได้หยุดงานไปอบรมเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของโจทก์ท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาประโยชน์จากค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดจากจำเลยที่ 1 จึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำของโจทก์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (1) พิพากษายืน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
มาตรา 119
(1) นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
        (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#ทุจริตต่อหน้าที่  #เลิกจ้างไม่เป็นธรรม #คดีแรงงาน  #ลาป่วยเท็จ
#ทนายคลายทุกข์
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก