รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย หากได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ผู้เช่าซื้อรับผิดเพียงเพียงเท่าที่เจ้าของได้ใช้จ่ายไปจริง|รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย หากได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ผู้เช่าซื้อรับผิดเพียงเพียงเท่าที่เจ้าของได้ใช้จ่ายไปจริง

รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย หากได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ผู้เช่าซื้อรับผิดเพียงเพียงเท่าที่เจ้าของได้ใช้จ่ายไปจริง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย หากได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ผู้เช่าซื้อรับผิดเพียงเพียงเท่าที่เจ้าของได้ใช้จ่ายไปจริง

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3292/2564

บทความวันที่ 9 มิ.ย. 2565, 15:05

มีผู้อ่านทั้งหมด 172 ครั้ง


รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย หากได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ผู้เช่าซื้อรับผิดเพียงเพียงเท่าที่เจ้าของได้ใช้จ่ายไปจริงโดยประหยัด ตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3292/2564
ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่
    ก่อนเกิดเหตุจำเลยจอดรถยนต์ที่เช่าซื้อในโรงจอดรถของหอพักที่จำเลยพักอาศัยอยู่โดยล็อคประตูเรียบร้อย เมื่อทราบเหตุจำเลยได้โทรศัพท์แจ้งโจทก์ทราบและแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจทันที ทั้งยังส่งสำเนารายงานประจำวันทางโทรสารแจ้งให้โจทก์ทราบ เพียงแต่จำเลยไม่มีหลักฐานการมอบอำนาจจากโจทก์ ถือได้ว่าจำเลยในฐานะผู้เช่าซื้อได้แจ้งให้โจทก์ทราบทันทีที่รถยนต์เช่าซื้อสูญหายตามสัญญาเช่าซื้อแล้วซึ่งถือว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังในการสงวนทรัพย์สินเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติตามพฤติการณ์แล้ว รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไม่ได้เกิดจากความผิดของจำเลย แม้จำเลยไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่าซื้อไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อ แต่การที่รถยนต์เช่าซื้อสูญหายไปมิได้เกิดจากความผิดของจำเลย ส่วนจำเลยจะต้องรับผิดต่อโจทก์เพียงใด นั้นต้องพิจารณาสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดว่า หากทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของตามความเสียหายที่เจ้าของได้รับเนื่องจากเหตุดังกล่าวข้างต้น  หรือเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์ (กรณีติดตามรถยนต์คืนได้) ค่าทนายความหรือค่าอื่นใด เพียงเท่าที่เจ้าของได้ใช้จ่ายไปจริงโดยประหยัด ตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ดังนี้ จำเลยในฐานะผู้เช่าซื้อจึงต้องผูกพันตามข้อตกลงนั้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรับผิดของผู้เช่า เช่าซื้อ 
มาตรา 562 การส่งมอบนั้นจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ
มาตรา 572  ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#รถหาย  #เช่าซื้อรถยนต์ #ชำรุดบกพร่อง 
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก