การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากเหตุขัดข้องของเจ้าหน้าที่ศาล|การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากเหตุขัดข้องของเจ้าหน้าที่ศาล

การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากเหตุขัดข้องของเจ้าหน้าที่ศาล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากเหตุขัดข้องของเจ้าหน้าที่ศาล

  • Defalut Image

กรณีเป็นพฤติการณ์พิเศษ

บทความวันที่ 4 ก.พ. 2564, 10:42

มีผู้อ่านทั้งหมด 1074 ครั้ง


การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ เนื่องจากเหตุขัดข้องของเจ้าหน้าที่ศาล

กรณีเป็นพฤติการณ์พิเศษ
1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2679/2544

               การเรียงอุทธรณ์จะต้องตรวจดูข้อความในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพื่อหาข้อโต้แย้งทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ผู้อุทธรณ์จึงจำต้องมีสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้ประกอบการเรียงอุทธรณ์ เมื่อคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นในวันสุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์ อ้างเหตุที่โจทก์ไม่อาจยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดว่า โจทก์ได้ขอคัดคำพิพากษาไว้แล้วเพิ่งพิมพ์แล้วเสร็จและได้รับในวันนั้น จึงเป็นเรื่องนอกเหนือการบังคับของโจทก์ ถือเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23

2.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5736/2545
                โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาอุทธรณ์และโต้แย้งในคำฟ้องฎีกาว่า นับแต่ศาลชั้นต้นพิพากษาโจทก์ติดต่อขอคัดสำเนาคำพิพากษามาตลอดแต่ไม่สามารถคัดได้โดยเจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่าสำนวนยังไม่มาโจทก์เพิ่งได้รับก่อนวันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์เพียง 3 วันเท่านั้น ซึ่งหากทางปฏิบัติของศาลชั้นต้นเป็นความจริงตามที่โจทก์อ้างในคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และในคำฟ้องฎีกาดังกล่าว ก็ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษที่ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้การที่ศาลชั้นต้นเพียงพิจารณาคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งว่าตามคำร้องไม่มีพฤติการณ์พิเศษโดยมิได้ทำการไต่สวนจึงเป็นการด่วนวินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรส่งสำนวนคืนไปยังศาลชั้นต้นเพื่อไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1),247 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฯ มาตรา 14

กรณีไม่ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ
1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5293/2562

               คดีมีข้อเท็จจริงไม่สลับซับซ้อน หากทนายความโจทก์ตั้งใจย่อมสามารถจัดทำคำฟ้องอุทธรณ์และยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดที่ศาลชั้นต้นอนุญาตซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 5 เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษา ศาลชั้นจ้นและที่ทนายความโจทก์อ้างว่า โจทก์มีหนังสือไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อขอให้ตีความข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้  และโจทก์จะใช้เอกสารตีความของสำนักงานศาลยุติธรรมประกอบการเรียงคำฟ้องอุทธรณ์ แต่โจทก์ยังไม่ได้รับนั้น  ปรากฎว่าโจทก์เพิ่งมีหนังสือไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมหลังจากวันอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นนานถึง 4 เดือนเศษ จึงเป็นความล่าช้าที่โจทก์ไม่รีบดำเนินการเสียแต่แรกเมื่อได้ฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นและโดยเฉพาะสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเป็นส่วนราชการมีอำนาจหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรมหาได้มีหน้าที่ตีความข้อความในคดีของโจทก์ซึ่งพิจารณาอยู่ในศาลข้ออ้างของโจทก์หาใช่พฤติการณ์พิเศษที่ศาลจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์อีก
2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2860/2529
              การที่ทนายจำเลยอ้างในคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ว่า จำเลยมีกิจธุระจำเป็นต้องไปต่างจังหวัด และกลับไม่ทันเพราะน้ำท่วมทางขาดโดยไม่ได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความมอบให้แก่ทนายจำเลยเพื่ออุทธรณ์ เป็นเหตุให้ทนายจำเลยยื่นอุทธรณ์ไม่ได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของจำเลยเอง มิใช่พฤติการณ์ พิเศษที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์  และกรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก