ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด โอนไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิด|ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด โอนไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิด

ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด โอนไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด โอนไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7011/2562

บทความวันที่ 24 ก.ย. 2563, 15:55

มีผู้อ่านทั้งหมด 821 ครั้ง


ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด โอนไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7011/2562
                ธนาคารไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทตามกำหนดสัญญาแก่โจทก์เป็นเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดียังไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลย เนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจพบว่า การยึดทรัพย์พิพาทเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290  และยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการยึดทรัพย์พิพาท เป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนืออำนาจจัดการของจำเลย แม้จำเลยจะนำทรัพย์พิพาทออกประมูลขายโดยไม่รอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน  แต่ตามสัญญาจะซื้อจะขายมีความว่าขณะทำสัญญาโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพย์ที่จะซื้อจะขายได้มาจากการประมูลซื้อทรัพย์ในการขายทอดตลาด จึงได้ตกลงกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาว่าหากศาลผู้มีอำนาจบังคับคดีเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว  หรือมีเหตุขัดข้องอื่นใดที่ทำให้จำเลยไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทจากการขายทอดตลาดได้จนเป็นเหตุให้จำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญา  ให้สัญญาจะซื้อจะขายเป็นอันยกเลิก โดยให้จำเลยคืนเงินที่โจทก์ชำระไว้ และโจทก์ไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย แสดงว่าโจทก์และจำเลยทราบดีถึงปัญหาของการทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนที่จำเลยจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทและยอมรับผลที่จะเกิดตามมา จึงเป็นการสมัครใจเสี่ยงภัยเข้าทำสัญญากันเอง มิใช่จำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจกระทำการโดยไม่สุจริตเอาเปรียบผู้บริโภคหรือประมาทเลินเล่อไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภค การที่จำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทมิใช่ความผิดพลาดของจำเลย หากเป็นกรณีการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด  จำเลยย่อมหลุดพ้นจากการชำระหนี้ โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 วรรคหนึ่ง  ถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสัญญา จำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก