ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดในหนี้ค่าราคารถยนต์ กรณีที่ผู้เช่าซื้อส่งคืนรถไม่ได้|ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดในหนี้ค่าราคารถยนต์ กรณีที่ผู้เช่าซื้อส่งคืนรถไม่ได้

ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดในหนี้ค่าราคารถยนต์ กรณีที่ผู้เช่าซื้อส่งคืนรถไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดในหนี้ค่าราคารถยนต์ กรณีที่ผู้เช่าซื้อส่งคืนรถไม่ได้

  • Defalut Image

กรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อ ไฟแนนซ์มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่าผู้เช่าซื้อได้ผิดนัดแล้ว

บทความวันที่ 29 เม.ย. 2563, 09:52

มีผู้อ่านทั้งหมด 1286 ครั้ง


ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดในหนี้ค่าราคารถยนต์ กรณีที่ผู้เช่าซื้อส่งคืนรถไม่ได้

             กรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อ ไฟแนนซ์มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่าผู้เช่าซื้อได้ผิดนัดแล้ว หากไม่บอกกล่าวจะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด แต่หากบอกกล่าวแล้วผู้ค้ำประกันต้องรับผิดในหนี้นั้นตามสัญญาเช่าซื้อ และหากทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันก่อนกฎหมายแก้ไข ผู้ค้ำประกันยังรับผิดเช่นเดียวกับลูกหนี้ร่วมกับผู้เช่าซื้อได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2881/2562
               จำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้วจำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ ภาระชำระหนี้รับผิดตามสัญญาค้ำประกันจึงเกิดขึ้นแล้วในเวลาดังกล่าว ซึ่งก็รวมถึงหนี้ที่จะเกิดหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อก็ให้ใช้ราคาแทนที่เป็นกรณีหนี้ที่เป็นเงื่อนไขสืบต่อเนื่องมา และเป็นหนี้ในตัวรถยนต์ที่เช่าซื้อโดยตรง อันถือเป็นหนี้ประธานเช่นเดียวกัน หาใช่เป็นหนี้อุปกรณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องรับผิด หาได้หลุดพ้นจากความรับผิดจากการที่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวถึงจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 686 วรรคสองแต่อย่างใด และเมื่อปรากฎว่าสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 อันเป็นวันก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมตามมาตรา 681/1 ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และมาตรา 18 พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้ว่า "ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาที่ได้ทำไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ" จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงยังต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามข้อสัญญา

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก