คดีอาญาที่อัยการยื่นคำขอให้จำเลยคืนทรัพย์ ผู้เสียหายฟ้องแพ่งได้เฉพาะส่วนดอกเบี้ยเท่านั้น|คดีอาญาที่อัยการยื่นคำขอให้จำเลยคืนทรัพย์ ผู้เสียหายฟ้องแพ่งได้เฉพาะส่วนดอกเบี้ยเท่านั้น

คดีอาญาที่อัยการยื่นคำขอให้จำเลยคืนทรัพย์ ผู้เสียหายฟ้องแพ่งได้เฉพาะส่วนดอกเบี้ยเท่านั้น

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีอาญาที่อัยการยื่นคำขอให้จำเลยคืนทรัพย์ ผู้เสียหายฟ้องแพ่งได้เฉพาะส่วนดอกเบี้ยเท่านั้น

  • Defalut Image

คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามในข้อหาตามที่ระบุในปวิอ. มาตรา 43

บทความวันที่ 18 มี.ค. 2563, 10:29

มีผู้อ่านทั้งหมด 369 ครั้ง


คดีอาญาที่อัยการยื่นคำขอให้จำเลยคืนทรัพย์ ผู้เสียหายฟ้องแพ่งได้เฉพาะส่วนดอกเบี้ยเท่านั้น

             คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามในข้อหาตามที่ระบุในปวิอ. มาตรา 43 และมีคำขอส่วนแพ่งให้จำเลยทั้งสามคืนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการถูกหลอกลวงด้วย
              ผู้เสียหายไปเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งกับจำเลยทั้งสามใหม่ เรียกเงินจำนวนเดียวกับที่อัยการยื่นคำขอส่วนแพ่งให้ ในระหว่างที่คดีอาญาเดิมยังอยู่ระหว่างพิจารณา ถือเป็นฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามปวิพ. มาตรา 173 วรรคสอง(1) แต่ในส่วนดอกเบี้ย พนักงานอัยการไม่ได้ยื่นคำขอส่วนแพ่งให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ ดังนั้น ผู้เสียหายไปฟ้องคดีแพ่งเรียกดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ผู้เสียหายได้ไป ไม่เป็นฟ้องซ้อน สามารถฟ้องได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5830/2562
            พนักงานอัยการฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในความผิดฐานฉ้อโกง กับมีคำขอให้คืนหรือใช้เงิน ที่ผู้เสียหายส่งมอบให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 แก่ผู้เสียหาย อันเป็นคำขอในส่วนแพ่งที่พนักงานอัยการฟ้องคดีแทนผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์คดีนี้ เมื่อเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินรายเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 คืนในคดีนี้ การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ในระยะเวลาที่คดีอาญาดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ฟ้องโจทก์ในส่วนเงินที่ส่งมอบอันเป็นต้นเงินจึงเป็นฟ้องซ้อน แต่ในส่วนดอกเบี้ย พนักงานอัยการไม่ได้ขอให้ชดใช้ในคดีอาญาดังกล่าว จึงไม่เป็นฟ้อนซ้อน
เมื่อข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่ได้หลอกลวงโจทก์ และเงินที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ถูกส่งเป็นทอด ๆ ไปให้จำเลยที่ 4 โดยมิได้อยู่ในครอบครองของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่โจทก์จะใช้สิทธิติดตามเอาคืนจากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระดอกเบี้ยในเงินจำนวนนั้น

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 173
  เมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้ว ให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดี และภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นคำฟ้อง ให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้น
นับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้
(1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่นและ
(2) ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาของจำเลย การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้หาตัดอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีไว้ในอันที่จะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 15 
วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 43  คดีลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกงยักยอกหรือรับของโจร ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก