การมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในชั้นศาล|การมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในชั้นศาล

การมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในชั้นศาล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในชั้นศาล

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4820/2537 

บทความวันที่ 29 มี.ค. 2562, 11:50

มีผู้อ่านทั้งหมด 4124 ครั้ง


การมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในชั้นศาล

1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4820/2537 
                การที่ศาลชั้นต้นไม่ได้จดรายงานกระบวนพิจารณาสั่งให้จำเลยที่ 1นำส่งสำเนาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาในวันอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ฟัง แต่ได้มีคำสั่งในใบมอบฉันทะของทนายจำเลยที่ 1ที่ได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำบัญชีพยานที่จะใช้ไต่สวนคำร้องดังกล่าวไปยื่นว่า "ให้จำเลยที่ 1 นำส่งสำเนาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาให้แก่โจทก์ภายใน 7 วัน การส่งหากไม่มีผู้รับแทนให้ปิดหมาย" แม้ในใบมอบฉันทะดังกล่าวมีข้อความระบุว่าให้เสมียนทนายฟังและทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ตาม จะถือว่าเสมียนทนายได้ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวด้วยไม่ได้ แม้ศาลชั้นต้นจะมีอำนาจสั่งในใบมอบฉันทะฉบับนั้นได้ก็ตาม แต่ก็เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะต้องแจ้งคำสั่งเพิ่มเติมนั้นให้แก่จำเลยที่ 1 หรือทนายจำเลยที่ 1 ทราบโดยตรง มิฉะนั้นจะถือว่าทราบคำสั่งนั้นแล้วไม่ได้เมื่อศาลชั้นต้นไม่ได้แจ้งคำสั่งให้ทราบ ศาลชั้นต้นจะถือเอาเหตุที่เสมียนทนายจำเลยที่ 1 ไม่ได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ทนายจำเลยที่ 1 ทราบมาเป็นเหตุแห่งความผิดของจำเลยที่ 1 แล้วสั่งว่าจำเลยที่ 1 ทิ้งคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาหาได้ไม่

2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13316/2558    
               การที่ ศ. ทำคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลโดยลงชื่อเป็นผู้เรียงและเขียนโดยอาศัยใบมอบฉันทะของจำเลยที่ 2 ที่ระบุไว้ให้ทำคำร้องได้นั้น เป็นกิจการอื่นนอกจากที่ ป.วิ.พ. มาตรา 64 บัญญัติไว้ และเป็นกิจการสำคัญที่คู่ความหรือทนายความจะต้องกระทำด้วยตนเอง ไม่อาจแต่งตั้งให้บุคคลทำการแทนได้ ทั้งการมอบฉันทะดังกล่าวไม่ทำให้ ศ. อยู่ในฐานะคู่ความตาม  ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11) เมื่อ ศ. มิใช่ผู้ซึ่งจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมิได้กระทำในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น การเรียงคำร้องอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่จำเลยที่ 2 ของ ศ. ดังกล่าวจึงขัดต่อ พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33 ดังนั้น คำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246, 247

3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12368/2558  
                แม้ผู้มอบฉันทะจากทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้านคำแถลงของจำเลยที่ 3 ที่ขอให้ศาลชั้นต้นเรียกเอกสารคืนจากกองพิสูจน์หลักฐานแล้วส่งให้สถาบันนิติวิทาศาสตร์ทำการตรวจพิสูจน์ก็หามีผลผูกพันถึงโจทก์ไม่เพราะทนายโจทก์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมารับทราบการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นในวันนัดพร้อมเพื่อฟังผลตรวจพิสูจน์เท่านั้น และกรณีตามคำแถลงของจำเลยที่ 3 ดังกล่าวเป็นกิจการที่สำคัญเกี่ยวกับคดีซึ่งโดยสภาพเป็นที่เห็นได้ว่าทนายโจทย์จะต้องกระทำด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้รับมองฉันทะจากทนายโจทก์จึงไม่อาจแถลงต่อศาลว่าจะคัดค้านคำแถลงของจำเลยที่ 3 หรือไม่ คำแถลงของผู้รับมอบฉันทะจึงไม่มีผลผูกพันใดๆ ต่อโจทก์

4.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 196/2559 
              ในวันไกล่เกลี่ยและพิจารณาซึ่งเป็นนัดแรกโจทก์และผู้รับมอบอำนาจจำเลยมาศาล ส่วนทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลแรงงานภาค 3 ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และสอบข้อเท็จจริงจากโจทก์กับสอบคำให้การผู้รับมอบอำนาจจำเลยแล้วสั่งงด สืบพยานโจทก์จำเลย และให้ฟังคำพิพากษาในวันนั้นเป็นดำเนินกระบวนพิจารณาที่รวบรักเกินไปเนื่องจากผู้รับมอบอำนาจจำเลยแถลงแล้วว่าได้มอบหมายเพียงให้ยื่นเอกสารของทนายจำเลยเท่านั้น การที่ศาลแรงภาค 3 สอบผู้รับมอบอำนาจจำเลยแล้วนำข้อเท็จจริงมาฟังว่าเป็นคำให้การจึงไม่ชอบ

5.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3615/2530  
              การมอบฉันทะและการขอเลื่อนคดีในคดีอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติไว้ จึงต้องนำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแทนตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ทนายความอาจมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำการแทนได้ในกิจการที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 64 เท่านั้นสำหรับกิจการอื่นต้องพิเคราะห์เป็นเรื่อง ๆ ไปว่าเป็นกิจการที่สำคัญซึ่งโดยสภาพเป็นที่เห็นได้ว่าทนายความจะต้องกระทำด้วยตนเองหรือไม่คำขอเลื่อนคดีด้วยวาจา จะต้องกระทำโดยตัวความหรือทนายความเท่านั้น หากตัวความหรือทนายความไม่อาจมาศาลได้ จะต้องทำคำขอเลื่อนคดีเป็นลายลักษณ์อักษร  และมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นต่อศาลผู้รับมอบฉันทะจากทนายโจทก์ไม่มีอำนาจแถลงด้วยวาจาขอเลื่อนคดีต่อศาล การที่ผู้รับมอบฉันทะจากทนายโจทก์ขอเลื่อนคดีต่อศาลด้วยวาจา ถือไม่ได้ว่าเป็นการแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ เมื่อโจทก์และทนายโจทก์ไม่ได้ขอเลื่อนคดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทั้งไม่มาศาลโดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ การที่ศาลมีคำสั่งตัดพยานโจทก์ที่เหลือ จึงชอบด้วยกระบวนพิจารณาแล้ว

6.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6259/2558
               ทนายจำเลยที่ 1 มอบฉันทะให้เสมียนทนายความมาศาลแทนโดยระบุในหนังสือมอบฉันทะว่ายอมรับผิดในการที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการไปนั้นทุกประการในกิจการดังต่อไปนี้ ยื่นคำร้องขอเลือนคดี กำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจา รับทราบคำสั่งศาล การที่เสมียนทนายผู้รับมอบฉันทะลงชื่อทราบนัดและคำสั่งศาลชั้นต้นให้เลื่อนการนัดไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดไปตามวันที่กำหนดและจำเลยที่ 1 วางเงินหรือหาประกันแก่ศาลในวันกล่าวมีผลเท่ากับทนายจำเลยที่ 1 ทราบวันกำหนดนัดและคำสั่งศาลด้วยและทนายจำเลยที่ 1 อยู่ในฐานะจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (11) ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ทราบกำหนดนัดและคำสั่งศาลแล้ว จำเลยที่ 1 จะอ้างไม่ทราบวันกำหนดนัดและไม่ทรายคำศาลให้วางหรือหาประกันไม่ได้
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก