บริษัทนักสืบ/การให้บริการ/สืบทุจริตในองค์กร|บริษัทนักสืบ/การให้บริการ/สืบทุจริตในองค์กร

บริษัทนักสืบ/การให้บริการ/สืบทุจริตในองค์กร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บริษัทนักสืบ/การให้บริการ/สืบทุจริตในองค์กร

ความหมายของการทุจริตภายในองค์กร(มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)

บทความวันที่ 15 ต.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 22350 ครั้ง


บริษัทนักสืบ/การให้บริการ/สืบทุจริตในองค์กร

 ความหมายของการทุจริตภายในองค์กร(มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- “สุจริต” หมายถึง การกระทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/หรือรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ขององค์กร /มีความสมเหตุสมผล  และมิได้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ/กฎหมาย/ศีลธรรมอันดีของประชาชน/และผู้กระทำมิได้กระทำไปเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นด้วยกฎหมาย
- ยกตัวอย่างเช่น เป็นพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้ามาใช้งานในบริษัท ตามคำสั่งของบริษัท แต่เรียกบริษัทพรรคพวกตัวเองมาเสนอราคา ซึ่งตนเองมีส่วนได้เสียจากการสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยอาจได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน/หรือสิ่งของหรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน/รวมทั้งสินน้ำใจต่าง ๆ  เช่น เงินค่าเอ็นเตอร์เทนเป็นต้น
- ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
- ความหมายคำว่า "ทุจริต" ตามพจนานุกรม คือ ความประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง
- แนววินิจฉัยศาลฎีกา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5233/2549
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (1) กำหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างในกรณีลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้ความหมายคำว่า "ทุจริต" ไว้ และไม่ได้ใช้คำว่า "โดยทุจริต" ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.อ. มาตรา 1 (1) จึงต้องใช้ความหมายคำว่า "ทุจริต" ตามพจนานุกรม คือความประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง การกระทำของโจทก์ที่ได้สุรา4 ขวด มาจากคู่ค้าของจำเลย เพราะโจทก์เรียกรับเอาเองในขณะที่โจทก์มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของจำเลย อันเป็นตำแหน่งที่อาจเอื้อประโยชน์หรือให้คุณให้โทษต่อคู่ค้า คู่ค้าจึงอาจเกรงใจ จำยอมหรือยอมให้โดยไม่ได้สมัครใจอย่างแท้จริง จึงเป็นความประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ตามมาตรา 119 (1) จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
- ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  5  บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต”
- ต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
- เกิดขึ้นภายในองค์กร/หรือมีผลกระทบต่อองค์กร
- โดยคนภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอกร่วมมือกับบุคคลภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายในองค์กร หรือของบุคคลภายนอกองค์กร
- ยกตัวอย่างเช่น พนักงานฝ่ายขายของบริษัท ร่วมมือกับตัวแทนจำหน่าย ในการทำคำสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท โดยอาศัยเครดิตของตัวแทนจำหน่าย และเมื่อได้สินค้าพนักงานขายนำไปขายให้กับลูกค้าและนำเงินส่วนต่างหรือผลกำไรมาแบ่งกันระหว่างพนักงานขายกับตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

 ลางบอกเหตุการทุจริตภายในองค์กร (มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- ความผิดปกติเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรที่ไม่สมเหตุสมผล
- ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร
- ความผิดปกติของยอดขายหรือคำสั่งซื้อที่ขึ้นหรือลงอย่างผิดสังเกต
- ความผิดปกติเกี่ยวกับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ความผิดปกติของค่าใช้จ่ายภายในบริษัทที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สมเหตุสมผล
- ความผิดปกติของคู่แข่งทางการค้า
- ความผิดปกติของตัวแทนจำหน่าย
- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

 เทคนิคการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร (มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- สร้างบรรยากาศการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบในการทำงานแบบโปร่งใส
- ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมให้กับพนักงานในองค์กร
- การคัดสรรบุคลากรเข้าสู่องค์กร
- การวางมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การตรวจสอบการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เช่น ศูนย์ซ่อมรถยนต์หรือโชว์รูมรถยนต์ เมื่อลูกค้าซ่อมรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะโทรศัพท์เข้ามือถือของผู้ใช้บริการทันทีเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า
- งดการสั่งงานด้วยวาจา/การใช้ดุลพินิจในการทำงาน
- สร้างแบบฟอร์มการสั่งงาน/การทำงานที่เป็นมาตรฐาน
- ตรวจสอบรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง
- สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การทำงานในรูปคณะกรรมการในกรณีเป็นเรื่องสำคัญ
- การจัดทำคู่มือการทำงานที่มีมาตรฐาน
- การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ครอบคลุม
- การปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วไปเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติของพนักงาน
- การติดสติกเกอร์ระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ลูกค้าร้องเรียนได้ง่าย
- การระบุหรือประกาศคำเตือนลูกค้าที่ใช้บริการ
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด
- การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
- การติดตั้งตู้แดงของตำรวจ
- การติดตั้งระบบGPSในรถยนต์ของพนักงาน

 เทคนิคการแก้ไขปัญหาเมื่อพบการทุจริตภายในองค์กร (มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารว่ามีมูลเพียงใด
- รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในทางลับ
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือทนายความ
- สืบสวนหาพยานหลักฐานให้ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย
- ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- การดำเนินคดีอาญา
- การดำเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการทุจริตภายในองค์กร
- การดำเนินคดีแรงงานกับพนักงานหรือลูกจ้างที่ทุจริต
- การดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับลูกจ้างในการทุจริต

 กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในองค์กร (มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- ตัวการร่วมในการกระทำความผิด
- ผู้สนับสนุน
- ผู้จ้างวานใช้
- ความผิดฐานฉ้อโกง
- ความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง
- ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
- ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร
- ความผิดทางคอมพิวเตอร์
- ความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ที่มีบทลงโทษทางอาญา
- อายุความในการดำเนินคดีอาญา

 ผลกระทบสำหรับผู้ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- ถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาท
- ถูกดำเนินคดีฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ นำสืบเท็จ
- ถูกข่มขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตหรือเสรีภาพ หรือชื่อเสียง
- มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในองค์กร

 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- ความยากในการหาพยานหลักฐาน
- ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม
- เป็นเรื่องยากในการติดตามเอาทรัพย์คืน

 การใช้บริการนักสืบในการค้นหาพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีทุจริต (มุมมองของบริษัทนักสืบเอกชน)
- นักสืบมีหลายประเภทและมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกัน
- การจ้างนักสืบจะต้องจ้างสำนักงานที่มีชื่อเสียงและมีผลงานและมีความซื่อสัตย์
- ต้องกำหนดหัวข้อหรือประเด็นหรือหลักฐานที่ต้องการให้ชัดเจน
- การให้นักสืบเป็นพยานในชั้นศาลต้องตกลงกันล่วงหน้าก่อนจ้าง

ตัวอย่างคดีทุจริต


คดีที่ 1
ประเภทของการทุจริต 

 พนักงานร่วมกับบริษัทกำจัดขยะขโมยลูกอมหมดอายุไปขายต่อทางภาคอีสาน
วิธีการทุจริต
 พนักงานขับรถขนสินค้าหมดอายุร่วมมือกับพนักงานของโรงงานกำจัดขยะและรปภ.ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบขยะที่จะต้องทำลายทั้งเข้าและออกโกดังเก็บขยะ ระหว่างทางนำขยะไปทำลายที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่ได้ร่วมกันลักลอบนำขยะลูกอมหมดอายุไปซุกซ่อนบริเวณใกล้เคียงโรงงาน หลังจากนั้นให้ผู้รับซื้อมารับสินค้าในช่วงเวลาที่ลับตาคน
ความเสียหาย
 ประมาณหลายสิบล้านบาท

คดีที่ 2
ประเภทของการทุจริต
 
 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าร่วมกับพนักงานและรปภ.ลักลอบนำสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจำหน่าย
วิธีการทุจริต
 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าร่วมมือกับพนักงานดูแลสต๊อกสินค้า และพนักงานส่งสินค้า ลักลอบขนสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าออกไปขาย  โดยใช้โอกาสในช่วงที่จัดเตรียมเพื่อส่งให้ลูกค้า และรปภ.ได้ร่วมมือด้วย โดยให้รถขนสินค้าผ่านออกไปได้
ความเสียหาย
 ประมาณหลายสิบล้านบาท

คดีที่ 3
ประเภทของการทุจริต 

 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ได้ลักลอบขนถ่ายน้ำมัน
วิธีการทุจริต
 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ ได้ลักลอบดูดน้ำมันในถังน้ำมันของรถ ออกขายระหว่างทาง เนื่องจากเป็นระยะทางไกล  แล้วนำไปขายให้กับปั้มหลอด และชาวยางเพื่อนำไปใช้ในการใส่เครื่องยนต์
ความเสียหาย
 ประมาณหลายล้านบาท

คดีที่ 4
ประเภทของการทุจริต 

 พนักงานเปิดบริษัทของตัวเองทำธุรกิจเดียวกับนายจ้าง
วิธีการทุจริต
 พนักงานขายของบริษัท เปิดกิจการของตัวเองทำธุรกิจประเภทเดียวกับนายจ้าง  ได้นำลูกค้าของนายจ้างมาเป็นของตัวเอง
ความเสียหาย
 ประมาณหลายสิบล้านบาท

คดีที่ 5
ประเภทของการทุจริต 

 พนักงานฝ่ายการตลาดนำความลับเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าไปขายให้กับคู่แข่ง
วิธีการทุจริต
 พนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทซึ่งทราบแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดของในอนาคตของบริษัท ซึ่งมีการวางแผนการตลาดไว้  ได้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปขายให้กับบริษัทคู่แข่ง และทำให้บริษัทคู่แข่งออกกลยุทธ์การตลาดนี้มาก่อน
ความเสียหาย
 ประมาณหลายสิบล้านบาท

คดีที่ 6
ประเภทของการทุจริต 
 พนักงานขายใช้ชื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของนายจ้างแล้วนำไปจำหน่าย
วิธีการทุจริต
 พนักงานฝ่ายขายของบริษัท ได้ใช้ชื่อลูกค้าที่เปิดบัญชีเครดิตไว้กับบริษัท แอบอ้างสั่งซื้อสินค้าในนามของลูกค้า แล้วไปรับสินค้าไปจำหน่ายเอง โดยไม่นำเงินมาชำระค่าสินค้า โดยที่ลูกค้าไม่ทราบเรื่องการกระทำดังกล่าว
ความเสียหาย
 ประมาณหลายสิบล้านบาท

คดีที่ 7
ประเภทของการทุจริต 
 พนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้ใช้ชื่อบุคคลภายนอกเข้าประมูลรับงานของบริษัท
วิธีการทุจริต
 พนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่ทราบเรื่องการสั่งจ้างงานของบริษัท และรู้ระเบียบการในการสั่งจ้างงาน ได้ใช้ชื่อบุคคลอื่นเปิดบริษัท เพื่อนำมาประมูลรับงานดังกล่าว โดยการบริหารงานของพนักงานเอง
ความเสียหาย
 ประมาณหลายร้อยล้านบาท

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7

สั่งสอน สั่งเก็บ รับชำระแค้นทุกรูปแบบ รับงานลงงานทุกพื้นที่ กทม. ต่างจังหวัดมีค่าเดินทางกับที่พัก ใครจะจ้างทักมา ไม่คุยเล่น ขอชัวร์ๆ ทำจริง รับจริง มีทีมงานรับจ้างที่ทำงานเฉพาะทาง ไม่สาวถึงผู้บงการแน่นอน เสร็จตามตกลง เคลียร์เช็คงานเรียบร้อย ขอคนจริง สั่งจริง ก็ทำจริงครับ ข้อมูลที่ใช้ คือ -รูปถ่าย -ที่อยู่ ที่บ้าน ที่ทำงาน -ชื่อ -เฟส (ถ้ามี) -รายละเอียดเป้าหมายคร่าวๆ ที่เหลือพวกเราจัดการเอง มีทีม ทำงานเป็นระบบ เวลารับงานและติดต่อ ระบุชัดเจน หากตกลงจ้างงานจริง คุยรายละเอียด คุยรายละเอียด และรายงานความคืบหน้างาน และต้องเซฟตัวเอง ไม่รับนัด งานนึง ใช้เวลา 3-5 วัน เพราะฉะนั้นเราจัดคิว ทุกอย่างกันแล้ว ขอคนจริงๆ คุยจริง ทำจริง และจ้างจริง รายละเอียดงานทุกเคสเป็นความลับ ทางทีมงานเรา มืออาชีพ รักษา สัจจะ และไม่สาวถึงคนจ้าง100% ชี้ตัวมาเราจะเช็คประวัติคร่าวๆก่อน (ระยะงาน 3-5 วัน/งาน) ไม่รับงานคนมีชื่อเสียง ผู้มีอิทธพลมืด คนดังๆต่างๆ ขอคนธรรมดาๆจะเก็บง่าย ขอบคุณครับ สนใจ line: dantekill 

โดยคุณ รับงานจามใบสั่ง 3 ธ.ค. 2559, 17:47

ความคิดเห็นที่ 6

รับจ้าง สืบชู้สาว สืบประวัติบุคคล
ติดตามพฤติกรรมบุคคล (เราใช้การติดตามด้วยระบบดาวเทียม GPS)
สืบหาคนหาย สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบประวัติอาชญากรรม

สืบสถานะบุคคลก่อนสมรส สืบพนักงานทุจริตในองค์กร
สืบหาข้อมูลบุคคลผู้ใช้งาน INTERNET
สืบหายูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด อีเมล์ต่างๆ
ตรวจรายละเอียดในการใช้โทรศัพท์ ตรวจสอบบัญชีเงินฝากในธนาคาร

และทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
โดยทีมงานนักสืบมืออาชีพที่มีความชำนาญทางด้านงานสืบโดยตรง

นำทีมโดย นักสืบประทีป เจริญพระประแดง
โทรศัพท์ 062-689-6428
ไอดีไลน์ 0626896428

อีเมล์ [email protected]
ตลอด 24 ชั่วโมง
ต้องการรับสมัครนักสืบอิสระมาร่วมงาน เช่น ผู้ที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์ ตำรวจ พนักงานระบบโทรศัพท์
พนักงานในธนาคารต่างๆ และอื่นๆ
สนในร่วมงานติดต่อ นักสืบประทีป เจริญพระประแดง

โทรศัพท์ 062-689-6428
ไอดีไลน์ 0626896428

อีเมล์ [email protected]
ตลอด 24 ชั่วโมง

รับจ้างลบกระทู้ ลบประกาศ ลบเวปไซต์ นี่คืองานที่เราเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
บริการประสานงานเพื่อลบข้อมูลในหน้าเวปไซต์ กระทู้ในกระดานข่าวต่างๆ
หรือประสานงานลบภาพที่ไม่ต้องการ
เหมาะสำหรับ
1.ท่านที่โดนละเมิดนำข้อมูลลงอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องการ
2.ท่านที่ได้รับความเสียหายจากเวปไซต์ และต้องการให้นำข้อมูลออกมา
3.ท่านที่ไม่รู้จะติดต่อเจ้าของเวปอย่างไร
ถ้าหากเป็นกระทู้ปกติค่าจ้างประสานงานลบประกาศไม่เกิน 300 บาท ต่อ url
หากเป็นเวปที่ยากต่อการแจ้งลบหรือต้องใช้วิธีพิเศษในการเข้าไปลบ
ค่าจ้างไม่เกิน 9000 บาท แล้วแต่ความยากของงาน
หากลบไม่ได้ ยินดีคืนเงิน 
การทำงานของเรามีหลายวิธี
1.การประสานงานกับเจ้าของเวปไซต์ให้เป็นผู้ทำการลบ
2.บางเวปไซต์เป็นเวปไซต์ที่เจ้าของเวปไม่ดูแล ก็ต้องใช้วิธีพิเศษเจาะเข้าไปลบ
ขั้นตอนการจ้างงาน
1.ส่ง url ที่ต้องการจ้างให้ลบมาที่ไอดีไลน์ 0626896428
2.โทรศัพท์มาแจ้งผมที่หมายเลข 062-689-6428 เพื่อพูดคุยเบื้องต้นก่อนชำระเงิน
3.ผมจะเริ่มทำงาน ใช้เวลาไม่เกิน3วัน
4.เมื่องานเสร็จผมจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าเข้าไปดูในเว็บนั้นว่าลบไปแล้ว
ติดต่อได้โดยตรงที่ นักสืบประทีป เจริญพระประแดง
โทรศัพท์ 062-689-6428
ไอดีไลน์ 0626896428
อีเมล์ [email protected]
ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยคุณ นักสืบประทีป เจริญพระประแดง 15 ม.ค. 2559, 18:15

ความคิดเห็นที่ 5

แฟนผมโดนลักพาตัวไป เนื่องจากมีคดีฟ้องร้องกัน เเต่มือถือเค้ายังใช้ได้  เเต่ให้ทางเจ้าหน้่าที่ติดตามค้นหา เเต่หายังไงก็ไม่เจอ ตอนนี้ โดนจับไป 3วันเเล้ว โดนทรมานจนเเทบยับไม่ได้ 

เจ้าตัวเค้าก็ไม่รุ้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน ไม่ทราบว่าตามรอยจากสัญญาณโทรศัพท์ได้มั้ยคับ

โดยคุณ Phimchanok 15 เม.ย. 2558, 03:32

ความคิดเห็นที่ 4

พบ พนักงานทุจริตในองค์กร

อยากจัดการ ติดต่อกลับด่วนที่สุด

081-344-9591

โดยคุณ บุรี พลศักดิ์ 24 ธ.ค. 2557, 15:31

ความคิดเห็นที่ 3

มีคนมายืมเงินแล้วไม่ใช้หนี้เขาเขียนใบรับสภาพการเป็นหนี้ให้เราเราจะฟ้องร้องเอาผิดเขาได้ไหม

อยากทราบรายละเอียดว่าเราจะดำเนินคดีอย่างไร ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกอยากตาย เขาโกงเงินไปเป็นล้าน เราเป็นถามหนี้เขาก็บอกว่าให้ไปฟ้องเอา เขาไม่มีให้ หนูอยากปรึกษาคุณทนาย ว่าหนูจะทำอย่างไร เงินที่จะไปจ้างทนายมาทำคดีก็ไม่มี หนูเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจในครพนม ยืมเงินสพค.มาเขาหลอกเอาไปหมดเลย หนูคิดไม่ตก คุณทนายช่วยคลายทุกข์ให้หนูด้วย ขอบคุณคะ

โดยคุณ rungtip 1 ธ.ค. 2555, 14:59

ความคิดเห็นที่ 2

ต้องการให้สืบพฤติกรรมของผู้พิภาคษาต้องทำยังงัยบ้างติดต่อใครได้บ้าง

โดยคุณ mail 30 ธ.ค. 2553, 13:19

ความคิดเห็นที่ 1

ตามที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบพบว่า นายพีระพัฒน์ ม่วงกล่ำ ได้ทำการยักยอกทรัพย์จากลูกค้า ซึ่งทางบริษัทได้แจ้งความ ที่สน.พหลโยธิน และทางศาลได้ออกหมายจับเลขที่ จ. 1522 / 2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 บริษัท เอส.เอ็น.อาร์ต โปรโมชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอความร่วมมือทางร้านค้า ถ้าพบว่า นายพีระพัฒน์ ม่วงกล่ำ มาติดต่อ หรือพบตัวให้ โทรแจ้ง191 หรือสถานีตำรวจได้ทุก สถานี เพื่อที่จะได้นำตัวนายพีระพัฒน์ ม่วงกล่ำ มาดำเนินคดีรับโทษจากการกระทำความผิด เพราะอาจจะไปสร้างความเสียหายแก่สังคมหรือผู้อื่นอีก โดยบริษัทฯ ยินดีมอบเงินรางวัลการแจ้งจับ 10,000.- บาท หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัวนายพีระพัฒน์ ม่วงกล่ำส่งสน.พหลโยธิน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ โทรแจ้ง 191 จะได้รับราวัลนำจับจากบริษัท


 

โดยคุณ HR snartpromotion 4 พ.ย. 2552, 16:10

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก