หมวด 9 การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่|หมวด 9 การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่

หมวด 9 การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หมวด 9 การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่

การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง

บทความวันที่ 7 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10343 ครั้ง


 

หมวด 9
การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
ส่วนที่ 1
การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
 
ข้อ 202 ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถทำได้เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เกิดจลาจล
(2) เกิดอุทกภัย
(3) เกิดอัคคีภัย
(4) เกิดเหตุสุดวิสัย
(5) เหตุจำเป็นอย่างอื่น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนดที่เลือกตั้งใหม่ แต่ถ้าไม่อาจกำหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน
ข้อ 203 เมื่อเหตุตามข้อ 202 สิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวัน ลงคะแนนใหม่ของหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในเจ็ดวัน เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 204 ถ้าเหตุตามข้อ 202 เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยด่วนให้นำความในข้อ 203 มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
 
ส่วนที่ 2
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
 
ข้อ 205 ในกรณีการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทำได้หรือไม่สามารถนับคะแนนเลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เกิดเหตุจลาจล
(2) เกิดอุทกภัย
(3) เกิดอัคคีภัย
(4) เกิดเหตุสุดวิสัย
(5) เหตุจำเป็นอย่างอื่น
(6) ความจำเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย
ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นและปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งแล้วมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้งหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วนำหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมด้วยบัตรเลือกตั้งนำเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนดแล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับเอกสารอื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแยกเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ
ข้อ 206 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้รับรายงาน ตามข้อ 205ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กำหนด วัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ข้อ 207 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยเลือกตั้งตามข้อ 205 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในจำนวนที่มิทำให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาไม่ให้นับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้
 
ส่วนที่ 3
การเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
 
ข้อ 208 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือหลายหน่วยเลือกตั้งเมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) เมื่อปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ชำรุดหรือสูญหาย
(2) เมื่อผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
(3) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
ข้อ 209 ในกรณีตามข้อ 208 (1) ถ้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ข้อ 210 ในกรณีตามข้อ 208 (2) ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งมีจำนวนที่ไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ข้อ 211 การเลือกตั้งใหม่ตามข้อ 208 ให้นำความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับดังต่อไปนี้
(1) งดเว้นการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง โดยให้ใช้หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้กำหนดไว้สำหรับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่
(2) งดเว้นการแต่งตั้งผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไว้สำหรับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ยกเว้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงให้นำความเฉพาะการแต่งตั้งบุคคลในหมวด 2 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ส่วนที่ 2 ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ส่วนที่ 3 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ส่วนที่ 4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของหมวด 2 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยไม่นำความเกี่ยวกับระยะเวลามาใช้บังคับ
(3) งดเว้นการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยให้นำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดสำรองในคราวการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่มาใช้กับการเลือกตั้งใหม่
ข้อ 212 ในกรณีเป็นการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้ง และได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้นำความในข้อ 210 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และมิให้นำความเกี่ยวกับระยะเวลา รับสมัครในหมวด 4 การสมัครรับเลือกตั้งมาใช้บังคับกับการรับสมัครใหม่ โดยให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก