ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 8 การประกาศผลการเลือกตั้ง | ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 8 การประกาศผลการเลือกตั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 8 การประกาศผลการเลือกตั้ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 8 การประกาศผลการเลือกตั้ง

การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง

บทความวันที่ 6 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10514 ครั้ง


 

หมวด 8

การประกาศผลการเลือกตั้ง

ส่วนที่ 1

การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง

 

ข้อ 188 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง จากประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

(1) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง

(2) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

(3) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เขตเลือกตั้งประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 33 และ ส.ส. 33/บช จำนวนอย่างละสามชุด เพื่อให้ปิดประกาศผลการรวมคะแนนไว้ ณ สถานที่รวมคะแนนหนึ่งชุด ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนึ่งชุด ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งชุด

ข้อ 189 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย รวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งส่งให้ และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามแบบ ส.ส. 35  จำนวนสามชุด เพื่อปิดประกาศ ณ ที่รวมคะแนนเลือกตั้งหนึ่งชุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนึ่งชุด และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งชุด

ข้อ 190 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการคำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

(1) ให้รวมผลการนับคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครนั้นได้รับคะแนน

(2) ให้นำคะแนนรวมจาก (1) หารด้วย 125 ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน

(3) ให้นำคะแนนรวมของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้รับหารด้วยคะแนนเฉลี่ยตาม (2)ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็ม คือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ โดยเรียงลำดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเป็นลำดับไป

(4) ในกรณีที่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจำนวนไม่ครบ 125 คน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม (3) เป็นเศษและพรรคที่ได้คะแนนไม่ถึงจำนวนตาม (2) พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนนเหลือที่มีจำนวนมากที่สุดได้รับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตามลำ ดับจนกว่าจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจำนวน 125 คน

 

ส่วนที่ 2

การประกาศผลการเลือกตั้ง

 

ข้อ 191 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดหรือของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

(1) ในกรณีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. 36

(2) ในกรณีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามแบบ ส.ส. 36/บชให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำหนังสือรับรอง การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 44 และ ส.ส. 44/บช

ข้อ 192 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อในเขตเลือกตั้งใด

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้แต่ต้องสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือประกาศผลการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อ 193 ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในการประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ 191 หรือข้อ 192 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อทุกพรรคไปยังประธานรัฐสภาและนำประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 194 ภายใต้บังคับข้อ 191 การประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรณีในวันเลือกตั้งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงหนึ่งคนในเขตเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งได้เมื่อผู้สมัครนั้นได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมากกว่าจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง

ข้อ 195 ในกรณีมีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุในวันเลือกตั้งมีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพียงหนึ่งคน ในเขตเลือกตั้งและได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 194

ข้อ 196 ภายใต้บังคับข้อ 191 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่และไม่สามารถประกาศผล

การเลือกตั้งใหม่ตามข้อ 195 ได้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ตามข้อนี้ไม่ว่าผลการลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นเท่าใดก็ตาม

ส่วนที่ 3

การจับสลาก

 

ข้อ 197 ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากมีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากันหลายคนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นเพื่อจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อ 198 ในกรณีที่มีผู้สมัครตามข้อ 197 ไม่สามารถมาจับสลากตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนดได้ให้มอบอำนาจให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่นจับสลากแทน

ข้อ 199 ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีกรณีที่พรรคการเมืองมีเศษของคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับพรรคการเมืองได้ตามข้อ 190 (4) ให้พรรคการเมืองที่ได้เศษมีคะแนนเท่ากันจับสลาก โดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดซึ่งต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบจำนวน

ข้อ 200 การจับสลากให้ดำเนินการดังนี้

การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแล้วแต่กรณี จัดทำรายชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ ทำการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากครั้งที่สองก่อน ชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับต่อไป ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบทุกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเท่ากันนั้น

การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแล้วแต่กรณีจัดทำสลากเท่าจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่จะต้องจับสลาก เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า ได้รับเลือกตั้งจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังขาดอยู่เพราะเหตุคะแนนเท่ากัน

นอกนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า ไม่ได้รับเลือกตั้งผู้สมัครใดหรือพรรคการเมืองใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า ได้รับเลือกตั้งผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองนั้นได้รับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและให้บันทึกแสดงผลการจับสลากไว้ด้วย

ข้อ 201 เมื่อถึงกำหนดเวลาจับสลากแล้ว หากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่จะต้องจับสลากไม่มา ณ สถานที่จับสลากให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้จับสลากแทนผู้ที่ไม่มาโดยให้ดำเนินการ ตามข้อ 200

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก