ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 2 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง|ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 2 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 2 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 2 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

หมวด 2 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

บทความวันที่ 20 พ.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 4000 ครั้ง


 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554

หมวด 2

เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

 

ข้อ 23 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัด มีหน้าที่กำ กับควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ควบคุมและดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 14  มาตรา 19 (6) ประกอบมาตรา 10 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554เพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ ภายในกรอบเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด จนกว่าภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสร็จสิ้น

 

ส่วนที่ 1

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

 

ข้อ 24 การแต่งตั้ง วิธีปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่ง ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2552

กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเลือกตั้งโดยเร่งด่วน หรือมีการยุบสภา หรือมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ หรือมีการเลือกตั้งเพิ่มเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2552 เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยไม่ต้องดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งก็ได้

 

ส่วนที่ 2

ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลาง

 

ข้อ 25 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นข้าราชการการเมือง เพื่อ

(1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ตามแบบ ส.ส. 6 หน่วยเลือกตั้งละหนึ่งคน และผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน ตามแบบ ส.ส. 9 แห่งละหนึ่งคน

(2) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ตามแบบ ส.ส. 9/ก ชุดละหนึ่งคน

ข้อ 26 ให้ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

 (1) อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการตรวจสอบเอกสาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อให้ดำเนินการเลือกตั้งได้ด้วยความเรียบร้อย

(2) ปฏิบัติตามคำสั่งหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

เขตเลือกตั้งมอบหมายให้ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด พ้นจากตำแหน่งพร้อมกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจำ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

ข้อ 27 ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวันหรือในวันลงคะแนนเลือกตั้ง หากผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนทันที

 

ส่วนที่ 3

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

 

ข้อ 28 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16 (2) และมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ตามแบบ ส.ส. 6 หน่วยเลือกตั้งละเก้าคน แล้วให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับ

การแต่งตั้งทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ส. 8

(2) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน ตามแบบ ส.ส. 9 ชุดละเก้าคนต่อผู้ลงทะเบียนทุกแปดร้อยคนก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคนให้เพิ่มคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้อีกหนึ่งชุด

(3) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ตามแบบ ส.ส. 9/ก ชุดละเก้าคนต่อผู้ลงทะเบียนทุกแปดร้อยคนก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคนให้เพิ่มคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได้อีกหนึ่งชุด

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึง นิสิต นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในวันเลือกตั้งและนำส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย และคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดพ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดหรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

ข้อ 29 ก่อนวันเลือกตั้งหรือวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ถ้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ใดซึ่งได้รับการประกาศแต่งตั้งไว้แล้ว ต่อมาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี จนครบจำนวนตามข้อ 28

ข้อ 30 ในวันเลือกตั้งหรือวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวนตามข้อ 28 ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่มีอยู่ในขณะนั้น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือ

กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี จนครบจำนวนตามข้อ 28 แต่ถ้าไม่มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

เพื่อปฏิบัติหน้าที่

หากไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได้ตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายตามข้อ 28 (1) หรือ (2) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

(2) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

(3) กรณีไม่อาจดำเนินการตาม (1) และ (2) ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ส. 37 โดยอนุโลมและรายงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อ 31 การประชุมของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้าจำนวนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 

ส่วนที่ 4

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

ข้อ 32 ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ          จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน

(1) ที่เลือกตั้ง

(2) ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ทั้งในวันลงคะแนนและวันเลือกตั้ง

(3) ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

(4) สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานกับกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือหน่วยทหารในพื้นที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือกำลังทหารในพื้นที่

ข้อ 33 เมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามข้อ 32 แล้ว ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ 32 แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาประกาศแต่งตั้งตามแบบ ส.ส. 6 แบบ ส.ส. 9 แบบ ส.ส. 9/ก หรือแบบ ส.ส. 9/นแล้วแต่กรณี ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน เว้นแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งให้พิจารณาประกาศแต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ตามข้อ 32 วรรคหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ 33 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้งหรือบริเวณที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือบริเวณที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด หรือสถานที่นับคะแนนที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

(2) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวัด และคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

(3) รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่เมื่อได้ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งตามข้อ 155แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

มอบหมายถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดพ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนและได้ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่นับคะแนน บัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรให้พ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนและส่งมอบผลคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว

 

ส่วนที่ 5

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

 

ข้อ 35 ก่อนวันเลือกตั้ง ให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

(1) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย จัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

(2) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการการการเลือกตั้งและ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด

 

ส่วนที่ 6

ตัวแทนพรรคการเมือง และการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

 

ข้อ 36 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำ ณ ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร เพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แล้วแต่กรณีก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน ตามแบบ ส.ส. 7

ข้อ 37 ตัวแทนพรรคการเมืองต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือสถานที่นับคะแนนในการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ โดยห้ามมิให้กล่าวโต้ตอบผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรหรือระหว่างกันเองจนเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองอาจทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการทักท้วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เมื่อเห็นว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ โดยในกรณีนี้ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรรับแบบทักท้วงแล้วให้ประชุมวินิจฉัยและบันทึกการทักท้วงไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง(ส.ส. 25) โดยอนุโลม ถ้าตัวแทนพรรคการเมืองกระทำการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดและกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ถ้าได้ตักเตือนแล้ว แต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร มีอำนาจสั่งให้ตัวแทนพรรคการเมืองออกไปจากที่เลือกตั้งหรือที่นับคะแนนและให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การเลือกตั้ง สส ครั้งนี้ใช้ระเบียบเดิมหรือไม่

โดยคุณ 24 พ.ค. 2554, 06:23

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก