ฟ้องรับรองบุตร|ฟ้องรับรองบุตร

ฟ้องรับรองบุตร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฟ้องรับรองบุตร

การฟ้องให้ฝ่ายชายรับรองบุตรต้องทำอย่างไรคะ

บทความวันที่ 8 เม.ย. 2557, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10793 ครั้ง


ฟ้องรับรองบุตร

   
              การฟ้องให้ฝ่ายชายรับรองบุตรต้องทำอย่างไรคะ ติดต่อยื่นขอฟ้องได้ที่ไหนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

            การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นคดีแพ่งที่ฟ้องเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งจะต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1556 จึงเป็นคดีครอบครัวอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 2534 มาตรา 11(3) มารดาหรือเด็กจึงสามารถยื่นฟ้องบิดาเด็กต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่บิดาหรือเด็กมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้นส่วนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในการดำเนินคดี

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1556 
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน ในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้
             เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ เด็กต้องฟ้องเอง ทั้งนี้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
            ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ
            ในกรณีที่เด็กตายในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ผู้สืบสันดานของเด็กจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาก่อนวันที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย
           การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สืบสันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์ ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

ผมมีปัญหากับภรรยาซึ่งเราทั้ง 2คนได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เรามีปากเสียงกันแต่ไม่มีการลงมือใดๆภรรยา นำลูกหนีไปแต่ภรรยาไม่มีงานทำ อาศัยทางญาติอยู่ ซึ่ีงผมนั้นเป็นไปรษณีย์ เครือรัฐวิสาหกิจ มีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง (ขณะนี้ซื้อบ้านและกำลังผ่อนอยู่) ซึ่งบุตรเป็นเด็ก ผู้หญิง ผมอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเลี้ยงบุตร ผมสามารถ เบิกค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาลให้ลูกได้ครับ 

โดยคุณ Manassanan Klaharn 14 พ.ค. 2560, 12:03

ตอบความคิดเห็นที่ 3

หากท่านต้องการมีสิทธิเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถจดทะเบียนหย่าและตกลงเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตรว่าท่านจะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือไม่อย่างไร หรือท่านอาจฟ้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรของมารดา และสั่งให้ท่านมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวได้ โดยอาจตกลงให้มารดาเด็กจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ อย่างไรก็ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 มิ.ย. 2560, 14:48

ความคิดเห็นที่ 2

 ขอเรียนถามว่า

บิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่จดทะเบียนรับรองบุตร แต่บิดา - มารดา แยกกันอยู่ ซึ่งเด็กอยู่กับมารดา ตั้งแต่เกิด จนปัจจุบัน เด็กอายุ 14 ปี (ครบ 14 ปีบริบูรณ์ 15 พ.ค. 2560) และชีวิตความเป็นอยู่ ในการไปโรงเรียน หาที่เรียนให้เด็ก มารดาเป็นผู้ รับภาระทั้งหมด  ซึ่งบิดา ให้ค่าเลี้ยงดู แค่เดือนละ 2,000.-บาท ส่วนค่าเทอม บิดารับราชการ เบิกค่าเทอมได้ นอกเหนือจากเงิน 2,000.- มารดาเป็นผู้รับภาระทั้งหมด ( ตั้งแต่ค่าโทรศัพท์ ค่ากินอยู่ทั้งหลาย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับเด็ก มารดาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ) และในการเดินทางไปโรงเรียน มารดา เป็นผู้ รับ - ส่ง เด็ก เป็นประจำทุกวัน แม้กระทั่งไปทำกิจกรรมกับเพื่อน มารดาก็เป็นผู้ รับ - ส่ง

ต่อมา บิดา มีความเข้มงวด และกดดันเด็กในเรื่องการศึกษา และไม่ฟังเหตุผล บังคับในสิ่งที่เด็กไม่เต็มใจทำ และอื่นๆ และไม่ยอมรับสังคมในปัจจุบัน  หรือแม้กระทั่งทำงานอะไรให้บิดา ถ้าไม่พอใจ ก็จะว่า แล้วก็มาลงที่เด็ก ทำให้เด็กเมื่อเจอบิดา ไม่มีความสุขเลย และเกรงกลัวบิดามาก

เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ ทั้งมาดาร และตัวเด็กเอง ควรจะไปพบศาลใด

รบกวนตอบคำถามด่วนเลยนะคะ

โดยคุณ 13 มี.ค. 2560, 09:56

ความคิดเห็นที่ 1

  ในกรณีจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ได้ เพื่อไปยื่นประกันสังคม(เงินสงเคราะห์บุตร)เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยา(ภรรยาเป็นคนกัมพูชาเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฏหมาย) ทางอำเภอจึงได้ให้คำแนะนำมาว่า ให้ไปติดต่อที่ศาลผมจึงได้ไปติดต่อที่ศาลเยาวชน จ.ชลบุรี ทางศาลได้บอกว่าให้ตั้งทนายเพื่อยื่นฟ้อง อย่างงี้ผมควรทำยังไงครับ แล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับ

โดยคุณ อรรถพล วงษ์ทองดี 14 ม.ค. 2560, 11:29

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก