WebBoard :กฎหมาย|เงินทำบุญผ้าป่า

เงินทำบุญผ้าป่า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เงินทำบุญผ้าป่า

  • 82
  • 1
  • post on 8 ก.พ. 2567, 18:42

ทางหมู่บ้านผมได้ประกาศเสียงตามสายบอกว่า ประชาคมหมู่บ้านมีประชามติว่าจะจัดงานผ้าป่าขึ้น และกำหนดให้ทุกบ้านต้องให้เงินผ้าป่าจำนวน 500 , 300 ,200 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ประชาคมหมู่บ้านกำหนดตามฐานะของบ้านแต่ละคน ออกแนวบัฃคับจ่ายเลยครับ ประชาคมอะไรก็ไม่รู้ ผมยังไม่รู้เรื่องเลย ประชามติมายังไง แบบนี้ผิดกฎหมายมั้ยครับ (หมู่บ้านต่างจังหวัดนะครับ)

โดยคุณ กิตติ (xxx) 8 ก.พ. 2567, 18:42

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การประชาคม


  คือการประชุม ประชาชนในชุมชน หรือในหมู่บ้าน เพื่อขอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่มองเห็นว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ  เมื่อมีมติออกมาอย่างไร  ประชาชนก็จะยินดีปฏิบัติตามไปเช่นนั้น...

  จากคำถาม  ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายเงินผ้าป่าฯ ตามจำนวนที่ตกลงกัน (500 ,300, 200  บาท) มตินี้ ถ้าเอากฎหมายมาว่ากัน  ไม่สามารถใช้บังคับได้   เพราะจะใช้มติในที่ประชุม  ให้การทำการใด หรือละเว้นการกระทำใด ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับ  ไม่สามารถทำได้  การทำบุญเป็นเรื่องของความสมัครใจ  จะมาใช้มติที่ประชุม กำหนดให้ทำบุญเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้... ดังนั้น ท่านผู้ถาม  จะไม่จ่ายเงินตามมติฯนี้ก็ได้  ก็ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น....แต่การอยู่ในสังคม  ถ้าเราไม่ปฏิบัติมติในบางเรื่อง  แม้ไม่มีความผิด  ผู้คนบางกลุ่ม คงมองว่า เราเป็นคนเห็นแก่ตัว  หรือมองด้วยภาพลบ มากมาย อาจจะกลับกลายเป็นคนไม่ดี  ในสายตาของบางคนบางกลุ่ม...ก็ใช้วิธีออกตัวง่ายๆว่า ยังไม่พร้อม  ก็ไม่ใครบังคับได้...แต่จะมีปัญหากับสังคมเท่านั้น

     ก็มีผู้คนเข้าใจกันผิดๆ  คิดว่า ประชาธิปไตย  คือประชาชนเป็นใหญ่  เมื่อเสียงส่วนใหญ่มีติอย่างไร  ผู้คนต้องเห็นด้วย  แต่ท่านพุทธทาส  ท่านบอกว่า ประชาธิปไตย คือ ผลประโยชน์ของประชาชน เป็นใหญ่  ถ้าประชาชนเป็นใหญ่  ถ้าประชาชนบ้าบอคอแตก สังคมคงเดือดร้อน และหลักการประชาธิปไตย ต้องยึดคุณธรรม 3 ประการคือ  สามัคคีธรรม  คารวะธรรม  และปัญญาธรรม...ขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้....ดังคำถาม  ผู้คนมีความสามัคคีกัน  มีมติให้ทำกองผ้าป่าฯ  แต่ต้อง ใช้ปัญญาไตร่ตรอง ว่า สมเหตุสมผลหรือไม่ และต้องมีคารวะธรรม  คือต้องเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ด้วยความปรารถนาดี ครับ 

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 ก.พ. 2567, 07:36

แสดงความเห็น