WebBoard :กฎหมาย|สิทธิเก็บกิน

สิทธิเก็บกิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สิทธิเก็บกิน

  • 126
  • 2
  • post on 12 พ.ย. 2566, 19:02

พ่อโอนที่ดินให้ลูก 2 คน คือ นาย ก กับ นาย ข สัดส่วนเท่าๆกัน


1.ต่อมา นาย ข จะไปจดสิทธิเก็บกินในส่วนของ นาย ข ให้แม่ เป็นผู้ทรงสิทธิ

สามารถทำได้โดยนาย ก ไม่ต้องยินยอมเลยไหมครับ


2.หากสามารถทำได้ตามข้อ 1 แล้วหาก นาย ก ร่วมกับ แม่ ทำสัญญาให้

นาย A เช่าที่ดิน  และนาย A ต้องปลูกสร้างอาคารบนที่ดินหลังเช่าเพื่อประกอบกิจการ

เวลาปลูกสร้างทีดิน นี้ต้องมีหนังสือยินยอมจาก นาย ข ด้วยหรือไม่

ในกรณีเดียวกัน การขอติดตั้งน้ำไฟ นี้ต้องขอความยินยอมจากนาย ข ด้วยหรือไม่

หรือว่า แค่นาย ก กับ แม่ ก็สามารถดำเนินการอนุญาติให้ปลูกบ้านได้


3.หาก ในข้อ 1 ทั้งนาย ก และ นาย ข ให้แม่เป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินทั้งคู่ สามารถทำได้ทั้งสองคนเลยไหม

และ เช่นเดียวกับคำถามข้อ 2 คือ ถ้าทำได้โดยแม่เป็นผู้ทรงสิทธิทั้งแปลงแล้ว เวลาแม่ให้นาย A เช่า เวลา

นาย A จะปลูกบ้าน หรือ ขอน้ำ ไฟ นี้ ต้องได้รับความยินยอม จาก นาย ก นาย ข หรือว่าแม่ยินยอมได้เลย


ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ มนตรี (118.173.xxx.xxx) 12 พ.ย. 2566, 19:02

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

รบกวนสอบถามคุณมโนธรรม ถึง ฏีกา ดังกล่าว ที่ว่าหากผู้ทรงสิทธิ เสียชีวิตก่อนสัญญากำหนด หมายความว่า เจ้าของที่ดินจะต้องรับเป็นคู่สัญญา กับ ผู้เช่าแทนโดยปริยายไหมครับ

หากเจ้าของที่ดินมี 2 ท่าน คือ นาย ก กับ นาย ข ทางผู้เช่าก็ต้องแก้ไขสัญญาในส่วนค่าตอบแทน คนละครึ่ง แต่สัญญาโดยรวมยังคงเดิม ไหม ไม่งั้นผู้รับเงินไม่อยู่แล้ว ก็ไม่รู้จะจ่ายยังไง กับ ใคร หรือไม่

โดยคุณ มนตรี 16 พ.ย. 2566, 22:07

ความคิดเห็นที่ 1


สิทธิเก็บกิน


พ่อโอนที่ดินให้ลูก 2 คน คือ นาย ก กับ นาย ข สัดส่วนเท่าๆกัน


1.ต่อมา นาย ข จะไปจดสิทธิเก็บกินในส่วนของ นาย ข ให้แม่ เป็นผู้ทรงสิทธิ

สามารถทำได้โดยนาย ก ไม่ต้องยินยอมเลยไหมครับ

ตอบ.. ข.  สามารถจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้แม่ เป็นผู้ทรางสิทธิเก็บกินได้  โดยที่ ก. ไม่ต้องให้ความยินยอม  ถ้ามีการกำหนดสัดส่วนการถือครองในที่ดินชัดเจน


2.หากสามารถทำได้ตามข้อ 1 แล้วหาก นาย ก ร่วมกับ แม่ ทำสัญญาให้

นาย A เช่าที่ดิน  และนาย A ต้องปลูกสร้างอาคารบนที่ดินหลังเช่าเพื่อประกอบกิจการ

เวลาปลูกสร้างทีดิน นี้ต้องมีหนังสือยินยอมจาก นาย ข ด้วยหรือไม่

ในกรณีเดียวกัน การขอติดตั้งน้ำไฟ นี้ต้องขอความยินยอมจากนาย ข ด้วยหรือไม่

หรือว่า แค่นาย ก กับ แม่ ก็สามารถดำเนินการอนุญาติให้ปลูกบ้านได้

ตอบ....การถือกรรมสิทธิ์รวม แม้ระบุว่ามีสัดส่วนเท่าๆกัน แต่ถ้ายังไม่มีการกำหนดแนวเขตกันชัดเจนว่า ใครถือครองที่ดินในส่วนใด   การให้าเช่า  ควรให้เจ้าของรวม ( ก และ ข)ยินยอมก่อน  ทางแก้ไข  ก็รังวัดกำหนดสัดส่วนกันชัด้จนว่า  ก และ ข แต่ละรายถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในส่วนใด


3.หาก ในข้อ 1 ทั้งนาย ก และ นาย ข ให้แม่เป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินทั้งคู่ สามารถทำได้ทั้งสองคนเลยไหม

และ เช่นเดียวกับคำถามข้อ 2 คือ ถ้าทำได้โดยแม่เป็นผู้ทรงสิทธิทั้งแปลงแล้ว เวลาแม่ให้นาย A เช่า เวลา

นาย A จะปลูกบ้าน หรือ ขอน้ำ ไฟ นี้ ต้องได้รับความยินยอม จาก นาย ก นาย ข หรือว่าแม่ยินยอมได้เลย

ตอบ...แม่ผู้ทรงสิทธิเก็บกินสามารถให้  A  เช่า โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก  ก และ ข  ตาม แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2297/2541...สรุปผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ให้เช่าที่ดิน 30 ปี ต่อมา ผู้เช่า ตายก่อนหมดสัญญาเช่า  เจ้าของที่ดินฟ้องขับไล่ทายาทผู้เช่าไม่ได้....อยากยกฎีกานี้มาลงไว้  แต่เว็บนี้ มักไม่ตอบรับเอกสาร  การโพสข้อความมักไม่ปรากฎ...ก็สามารถไปค้นหาอ่านได้เอง ในเน็ต  ด้วยความปรารถนาดี ครับ....การขอน้ำไฟ   ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ย่อมดำเนินการได้เอง...


ฎีกาที่2297/2541


ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ ท.ต่อมา ท. ในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกินทำสัญญาให้จำเลยเป็นผู้เช่ามีกำหนดเวลา 30 ปี โดยมีการทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาเช่าย่อมีผลผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท แม้ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ท. จะถึงแก่ความตายซึ่งเป็นผลให้สิทธิเก็บกินสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1418 วรรคสุดท้าย แต่ก็ไม่กระทบถึงสิทธิของจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และหามีผลทำให้สัญญาเช่าดังกล่าวระงับไปไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสอง

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 พ.ย. 2566, 16:22

ตอบความคิดเห็นที่ 1

โชคดี  ที่ ฎีกา ที่นำมาโพส ปรากฎ...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 พ.ย. 2566, 16:23

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด