น้ำท่วมโรงงานต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่|น้ำท่วมโรงงานต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่

น้ำท่วมโรงงานต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

น้ำท่วมโรงงานต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัยเกือบทั่วประเทศ

บทความวันที่ 11 ต.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9094 ครั้ง


น้ำท่วมโรงงานต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่

 

            ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัยเกือบทั่วประเทศ  มีลูกจ้างที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ลูกจ้างในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สอบถามมาว่า  ในกรณีน้ำท่วมโรงงานนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามกฎหมายหรือไม่  เดิมก่อนมี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยว่า การปิดกิจการของนายจ้างเนื่องจากน้ำท่วมไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง  เมื่อลูกจ้างพร้อมที่จะทำงานแต่นายจ้างจัดหางานให้ทำไม่ได้ นายจ้างยังมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ตลอดเวลาที่ปิดกิจการชั่วคราว  แต่ปัจจุบันนายจ้างไม่น่าจะต้องจ่ายค่าจ้าง  เพราะเหตุน้ำท่วมเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย

            ปัญหาว่าหากการปิดกิจการชั่วคราวเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  เช่น เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งร้ายแรง ซึ่งนายจ้างไม่สามารถเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้  ทำให้สถานประกอบการได้รับความเสียหายและต้องปิดซ่อม  ในกรณีนี้ อ.พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 8  เห็นว่า  การปิดกิจการชั่วคราวมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจโทษนายจ้างได้  ต้องถือว่าการที่นายจ้างไม่อาจมอบงานให้ลูกจ้างทำเป็นกรณีการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังก่อหนี้และซึ่งนายจ้างไม่ต้องรับผิด นายจ้างย่อมหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 219  เมื่อไม่มีการทำงานโดยโทษนายจ้างไม่ได้  นายจ้างจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนในระหว่างปิดกิจการ ถือว่าตกเป็นพับแก่คู่กรณี คือนายจ้างและลูกจ้างต่างได้รับบาปเคราะห์จากเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ดี ควรติดตามคำพิพากษาฎีกาในประเด็นนี้ต่อไป

 

แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับการปิดโรงงาน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 118/2525

            การที่น้ำท่วมบริเวณโรงงานแต่มิได้ท่วมตัวโรงงาน จนนายจ้างต้องปิดโรงงาน ประกอบกับลูกจ้างพร้อมที่จะทำงานให้แก่นายจ้างนั้นพฤติการณ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเหตุขัดขวางในการที่นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างและกรณีไม่ถือว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ นายจ้างยังไม่หลุดพ้นจากการชำระค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277 - 1278/2529

            ค่าจ้างเป็นเงินซึ่งกำหนดขึ้นตามข้อตกลงของสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตราบใดที่การจ้างยังไม่ระงับนายจ้างผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแม้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องหยุดกิจการเพราะโรงงานถูกเพลิงไหม้จนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้แต่เมื่อจำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างการจ้างจึงยังไม่ระงับและไม่ปรากฏตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าในกรณีเช่นนี้จำเลยมีสิทธิงดจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างจำเลยจึงจะอ้างเหตุที่จำเลยประสบภัยเป็นข้ออ้างเพื่อไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ไม่ได้ โจทก์ฟ้องเรียกค่าจ้างสำหรับช่วงระยะเวลาที่จำเลยหยุดกิจการและโจทก์มิได้ทำงานให้แก่จำเลยเป็นการเรียกร้องโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจึงไม่ถือว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายและเมื่อค่าจ้างกำหนดอัตราแน่นอนและตายตัวศาลจะใช้ดุลพินิจลดอัตราค่าจ้างที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นค่าเสียหายหาได้ไม่ คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ระบุคลุมๆแต่เพียงว่าให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยของค่าจ้างแต่ละงวดนับตั้งแต่วันผิดนัดมิได้ระบุให้ชัดแจ้งว่าค่าจ้างแต่ละงวดเป็นเงินเท่าใดและจำเลยผิดนัดงวดใดตั้งแต่วันใดนั้นไม่ละเอียดชัดแจ้งเพียงพอศาลย่อมพิพากษาตามคำขอของโจทก์ไม่ได้แต่ในวันที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าจ้างนั้นค่าจ้างถึงกำหนดจ่ายแล้วการที่จำเลยไม่จ่ายให้แก่โจทก์ตามกำหนดถือว่าจำเลยผิดนัดจำเลยจึงต้องรับผิดเรื่องดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่โจทก์ฟ้องคดีเป็นต้นไป.

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

มาตรา 75  ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างจนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน

ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันทำการ

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 219  ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซร้ ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้น

 

มาตรา 372  นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18

ด้วยความเคารพนะครับ แต่ผมมองว่าแม้จะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ลูกจ้างไม่ได้ทำงานให้นายจ้างจึงไม่จำต้องจ่ายค่าจ้างนั้น ไม่น่าจะถูกต้อง เนื่องจากการจ่ายค่าจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง อยู่แล้วในเมื่อสัญญาจ้างระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างยังไม่สิ้นสุด นายจ้างจึงยังมี “หน้าที่”ในการจ่ายค่าจ้างอยู่ตลอดเวลา และค่าจ้างที่เป็นเงินนั้น ศาลก็เคยได้วินิจฉัยไว้ว่าไม่เป็นการพ้นวิสัยที่นายจ้างจะจ่ายได้ และยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาในปี 2525 กรณีน้ำท่วมโรงงานเช่นกัน ศาลก็สั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเต็มจำนวน และฎีกาปี 2529 กรณีไฟไหม้โรงงาน ก็มีคำพิพากษาคล้ายกันที่สนับสนุนและเทียบเคียงกับการเกิดเหตุอุทกภัยครั้ง นี้ เพราะฉะนั้น การที่จะใช้มาตรา 75 นั้นจะต้องเป็นเหตุจำเป็นเท่านั้น ซึ่งถ้าหากเป็นเหตุสุดวิสัยก็ยังต้องจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์

โดยคุณ -_- 14 พ.ค. 2555, 21:52

ความคิดเห็นที่ 17

 GClub Royal เราคือ Web ผู้ให้บริการคาสิโน & SPort ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด GClub-Royal.com เรามีทีมงานมืออาชีพและมากด้วยประสบการณ์ GClub Royal เราคือศูนย์บริการคาสิโนชั้นนำของ Asia มากมายไว้คอยบริการท่าน เราได้คัดสรร คาสิโนออนไลน์ ที่ได้มาตราฐานและเป็นที่เชื่อถือของนักเล่นคาสิโนออนไลน์ เราเปิดบริการทั้ง บาคาร่า รูเลท ไฮโลว์ กำถั่ว สล็อตออนไลน์ Sport ออนไลน์ หวยออนไลน์ Web เดียวที่ท่านสามารถ สนุกได้กับทุกเกมส์ที่ท่านชื่นชอบและถนัด ท่านจะได้สนุกกับคาสิโนชั่นนำ เช่น
-GClub Royal1688 Ruby888 Holiday-Palace Savanvegas999 HTV999 Genting-Crown Reddragon88 Princess-Crown Asia855 และสำหรับคนที่ชื่นชอบหลงไหลกีฬาออนไลน์ เรามีบริการ Sportbetting ชั้นนำไว้คอยบริการ เช่น
-SBOBET IBCBET M8BET WinningFT STSBET
นอกจากนี้ GClub Royal เรายังเปิดบริการใหม่ล่าสุด หวยออนไลน์๋ "สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงทาง หวย ท่านจะได้ แทงหวยออนไลน์ รูปแบบใหม่ ราคาดีสัมผัสกับทุกเกมส์การเดิมพันที่ท่านชื่นชอบ กับเราได้แล้ววันนี้ กับ GClub-Royal.com เว็บที่ท่านเชื่อมั่น มั่นใจ เรายินดีบริการด้วยความเป็นกันเอง เราเปิดบริการท่านสามาชิกตลอด 24 ชม.
Promotion 1 : เติมเงินวันนี้ รับโบนัสเพิ่มอีกทันที 10%
-ทางทีมงานจะขอตรวจสอบบัญชี และยอดการเล่นสำหรับคนที่เติมเงินมาเพื่อหวังเอากำไรจากโบนัสการตรวจสอบนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน ถ้าตรวจสอบมาแล้ว ทางทีมงานพบว่า ผู้เล่นเติมเงินเข้ามาเพื่อหวังกำไรจากโบนัส ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดึงโบนัสคืนโบนัส 10%
Call Center:
-GClub-Royal.com ยินดีให้บริการตอบคำถอมข้อขัดข้อง กฎกติกา หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อเราได้ทุกเวลา เราได้จัดพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่าน ตลอด 24 ชม. ทุกวัน
TEL:
-082-1988880-6
-0807977773 - 6
E-Mail : [email protected]
MSN : [email protected]

Link:

http://gclub-royal.com
http://holiday-palace.gclub-royal.com
http://sbobet.gclub-royal.com
http://reddragon.gclub-royal.com
http://sbobet.gclub-royal.com
http://www.sanookbet.com/ruby888.html
http://www.sanookbet.com/royal1688.html


เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับเรา ให้เราได้บริการท่าน ลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญสำหรับเราเสมอ

โดยคุณ คุณจะเป็นเศรษฐี 15 เม.ย. 2555, 12:32

ความคิดเห็นที่ 16

แทงบอลออนไลน์ 

โดยคุณ suckneed 18 ม.ค. 2555, 02:41

ความคิดเห็นที่ 15

มีปัญหาค่ะ ที่บริษัทหักเงินเดือนไปห้าพันกว่าบาท เนื่องจากหยุดงานเกินระยะเวลาในช่วงน้ำท่วม โดยทำงานที่บ้านส่งทางเมล์ ซึงงานออกได้ตลอดไม่มีปัญหาอะไร แต่ทางฝ่ายบุคคลอ้างว่าคนอื่นมาเช่าบ้านอยู่ ตามกฎหมายแรงงานคือ ถ้าบริษัทน้ำไม่ท่วมก็ต้องมาเข้างานตามปกติ ซึ่งบริษัทก็ได้ช่วยเหลือเป็นเงินให้ผู้ที่บ้านเสียหายจากน้ำท่วมจำนวนไม่เกิน 3,000 บาท แต่ส่วนตัวอยู่คอนโดไม่มีทรัพย์สินอะไรเสียหายก็ไม่ได้แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือ แต่กลับโดนหักเงินทั้งๆ ที่มีงานส่งต่อเนื่องปริมาณงานก็เท่ากับที่ทำที่บริษัทตามปกติ เรื่องนีแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างคะ

โดยคุณ give 19 ธ.ค. 2554, 13:38

ความคิดเห็นที่ 14

กรณีที่เราแจ้งนายจ้างแล้วว่าให้ทำแผนป้องกันภัยรวมถึงให้มีการประชุมแต่นายจ้างไม่เห็นด้วยปรากฎว่าเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมและพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้และบ้านพนักงานก็น้ำท่วม และบริษัทฯยังไม่มีนโยบายแต่อย่างใด แต่พอกลับมาทำงานได้กับแจ้งนโยบายว่าคนที่มาช่วยน้ำท่วมให้

1.คูณ 3 เท่าของเงินเดือน

2ส่วนพนักงานที่หยุดให้จ่าย 75 %

โดยคุณ อรวรรณ 15 ธ.ค. 2554, 15:22

ความคิดเห็นที่ 13

กรณีที่โรงงานโดนน้ำท่วมเข้าภายในโรงงานจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 3.11.54 เป็นต้นมา น้ำท่วมหน้าโรงงาน 1.5ม  น้ำท่วมเข้าโรงงานสูง 90 ซม. จนเป็รอุปสรรคในการทำงาน อย่างนี้นายจ้างไม่จ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างได้หรือไม่??? 

โดยคุณ คนย่านอ้อมน้อย 25 พ.ย. 2554, 21:45

ความคิดเห็นที่ 12

กรณีบริษัทหยุดทำการเนื่องจากผลกระทบในท้องที่น้ำท่วม  แต่บริษัทไม่ได้รับความเสียหาย บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนให้แก่พนักงานหรือไม่

โดยคุณ 24 พ.ย. 2554, 09:31

ความคิดเห็นที่ 11

"น้ำท่วมโรงงาน ทำงานต่อไม่ได้ เจ้านายปิดกิจการชั่วคราว รอน้ำลดแล้วค่อยมาทำงานกันใหม่" นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ถ้าต้องจ่ายนายจ้างต้องจ่ายเท่าไร"

สั้นๆๆง่ายๆๆ จ่ายเท่าไหร่

โดยคุณ ผู้ใหญ่เห็ด 20 พ.ย. 2554, 08:32

ความคิดเห็นที่ 10

ตอบด่วน

โดยคุณ mam 18 พ.ย. 2554, 15:48

ความคิดเห็นที่ 9

ผมเป็นนักเรียนกฎหมายปีสี่ซึ่งบังเอิญได้เข้ามาอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
อ่านมาหลายบทความแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจว่าคนทั่วไปอาจเข้าใจยากสักนิด
ได้เจอบทความหนึ่งที่น่าจะอ่านได้อย่างเข้าใจ และตอบปัญหาของทุกคนได้ค่อนข้างครอบคลุมเลยครับ:D

http://men.mthai.com/work/work-tips/1146.html

โดยคุณ Mr.Codeman 17 พ.ย. 2554, 13:34

ความคิดเห็นที่ 8

เห็นถามกันหลายข้อ อยากรู้เหมือนกัน เอาไงดี มีใครช่วยตอบบ้างไม๊

โดยคุณ นายจ้างคนหนึ่ง 15 พ.ย. 2554, 11:48

ความคิดเห็นที่ 7

เอาง่ายๆนะ พวกนักกฏหมายทั้งหลายครับ ที่เขียนมาตั้งยาวนี่ ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจ เอาง่ายๆว่า "น้ำท่วมโรงงาน ทำงานต่อไม่ได้ เจ้านายปิดกิจการชั่วคราว รอน้ำลดแล้วค่อยมาทำงานกันใหม่" คำถามง่ายๆว่า "เจ้านายต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ถ้าต้องจ่ายนายจ้างต้องจ่ายเท่าไร"

ขอคำตอบแบบที่เด็กโรงงานอย่างผมสามารถเข้าใจได้เลยนะครับ

โดยคุณ ณิชชาอร พันสุข 8 พ.ย. 2554, 20:32

ความคิดเห็นที่ 6

ถามว่ากรณีบริษัทไม่ได้ประสบอุทกภัย แต่บ้านของพนักงานได้ประสบอุทกภัยกรณีนี้ทางบริษัทต้องจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานหรือเปล่าค่ะพนักงานหยุดไม่ได้มาทำงานค่ะ

โดยคุณ น้อง 8 พ.ย. 2554, 13:32

ความคิดเห็นที่ 5

น้ำท่วมขนาดนี้เงินที่จะเอาไปจ่ายค่างวดรถก็เอามาใช้ในการยังชีพระหว่างน้ำท่วมจนหมด งานก็ไม่ได้ทำ ค่าแรงเขาก็ไม่ได้จ่ายเพราะนายจ้างก็คือผู้ประสบภัยเหมือนกัน ค่างวดก็บอกว่าจะช่วย ให้ค้างได้ 2 เดือนไม่คิดค่าติดตามทวงหนี้ แต่ครบกำหนดต้องจ่ายที่ค้าง2ด.เลยเป็นเงินก้อนนี่ช่วยหรือซ้ำกันแน่ รถก็จมน้ำจนเกือบมิดหลังคาเลย ต้องซ่อมเท่าไรก็ไม่รู้ ผ่อนมาตั้งหลายเดือน เสียดายเงินที่ผ่อนไป เรื่องงวดรถเนี่ย มีใครช่วยพวกเราได้บ้างครับ

โดยคุณ มนุษย์รายวัน 6 พ.ย. 2554, 22:26

ความคิดเห็นที่ 4

อยากทราบว่า ในฐานะนายจ้าง เนื่องจาก เกิดมหาอุททกภัย ทำให้ "น้ำท่วมโรงงาน ทำงานต่อไม่ได้ จึงปิดกิจการชั่วคราว รอน้ำลดแล้วค่อยมาทำงานกันใหม่"  คำถามคือว่า

1.การนิคมอุตสาหกรรม และรัฐบาล จะเยียวยาให้หรือไม่ อย่างไร 

2."เจ้านายต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ " เนื่องจากทางบริษัทฯ เองก็เสียหายและขาดรายได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 2-4 เดือนในการฟื้นฟู  ...กลุ้มใจมากแต่ไม่รู้ควรทำอย่างไร

โดยคุณ อัญชลี (สมาชิก) 5 พ.ย. 2554, 19:18

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก