ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร|ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

  • Decha Image Slide

บทความวันที่ 26 มี.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 237245 ครั้ง


ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                 มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

 ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

[ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                 (1) ตาย

                 (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

               ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

[ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

               จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

               ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

               นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

[ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

               มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

               หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 390

เคยส่งมาตรา 39 ประมาณ 10ปี และหยุดส่งต้องทำยังไงจะส่งต่อได้


โดยคุณ Lonesome (183.89.xxx.xxx) 12 เม.ย. 2560, 00:10

ความคิดเห็นที่ 389

 ขาดส่งประกันมาตรา39มา5ปีมีสิทธิกับไปส่งต่อไหมค่ะ

โดยคุณ Na (171.5.xxx.xxx) 5 เม.ย. 2560, 23:11

ความคิดเห็นที่ 388

 จะส่งประกันสังคมต่อเป็นส่งเองแต่ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดสามารถทำเรื่องได้ไหมค่ะ ถ้าได้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง.ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ น้ำผึ้ง (223.207.xxx.xxx) 31 มี.ค. 2560, 17:08

ความคิดเห็นที่ 387

 เราสามารถยื่นประสังคมต่อเองได้ไหม.ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดค่ะ

โดยคุณ (223.207.xxx.xxx) 31 มี.ค. 2560, 16:41

ความคิดเห็นที่ 386

 แฟนลาออกจากงานที่ทำและไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อจนเกินกำหนดที่ประกันสังคมต่อให้อีก6เดือน จนตอนนี้ประกันสังคมขาดแล้วค่ะ แบบนี้จะสามารถทำประกีนตนเองได้ไหมค่ะ

ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

โดยคุณ (49.230.xxx.xxx) 18 ม.ค. 2560, 23:27

ตอบความคิดเห็นที่ 386

 แนะนำให้สอบถามที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 3 ก.พ. 2560, 10:55

ความคิดเห็นที่ 385

 แนะนำให้สอบถามที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 3 ก.พ. 2560, 10:55

ความคิดเห็นที่ 384

 มาตรา40  สิทธิประโยชน์

โดยคุณ สมบัติ นิคาโม (119.76.xxx.xxx) 14 ม.ค. 2560, 15:31

ความคิดเห็นที่ 383

 ออกจากงานมา2ปีแล้วและยังไม่แจ้งอะไรเลย

ยังมีสิทยุปะค้ะ

โดยคุณ ณภัทร (27.55.xxx.xxx) 13 ม.ค. 2560, 00:19

ความคิดเห็นที่ 382

หากลาออกจากงานที่เพิ่งทำเเละส่งเงินสมทบประกันสังคมไปเเค่3เดือนจะยื่นประกันตนเองมาตรา 39ได้หรือไม่ 

โดยคุณ ชัญญา (27.55.xxx.xxx) 12 ธ.ค. 2559, 08:28

ความคิดเห็นที่ 381

 ถ้าอายุ จะถึง58-59หรือ60สามารถทำประกันสังคมได้อยุ่ไหมค่ะ  และไม่เคยทำประกันสังคมมาก่อน ไม่มีนายจ้าง คือต้องการทำเรื่องประกันสังคมให้คุณแม่ เลยอยากทราบข้อมูล ว่าจะสามารถทำได้หรือป่าว

ช่วยตอบด่วนน่ะค่ะ  

โดยคุณ อรวรา (171.6.xxx.xxx) 11 ธ.ค. 2559, 00:40

ความคิดเห็นที่ 380

สอบถามค่ะ น้องสาวมีประวัติส่งประกันสังคมปี2553-2558 ปี2559ได้เปลี่ยนงานใหม่ แต่ที่ทำงานไม่ได้ทำเรื่องต่อประดับสังคมให้ มารู้ตอนที่ป่วยและไปหาหมอ และรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แบะเสียชีวิต กรณีนี้สามารถเบิกในส่วนของเงินสะสมส่วนชราภาพได้ไหมคะ 

โดยคุณ ธนัญญา (124.122.xxx.xxx) 19 พ.ย. 2559, 19:32

ความคิดเห็นที่ 379

 ผมทำงานและได้ส่งเงินเข้าระบบประกันสังคมทุกเดือนมาตลอดเกิบ 15 ปี แต่เมื่อ 3เดือนที่แล้วผมเปลี่ยนงานทำเลยไม่ได้ส่งประกันสังคมครับ  แต่ผมพึ่งมาส่งเดือนที่แล้วได้แค่เดือนเดียวครับ ผมเลยอยากทราบว่าผมจะสามารถยื้นรับเงินกรณีว่างงานได้ปล่าวครับ และสิทธิ์ที่ผมควรจะได้รับมีอะไรบ้างครับ

โดยคุณ นาย ดัสสัน แน่นอุดร (180.183.xxx.xxx) 12 พ.ย. 2559, 10:58

ความคิดเห็นที่ 378

 อยากทราบว่าตนเองเป็นผู้ประกันตนตามมาตราใดมีสิิทธิอย่างไรบ้าง

เลขที่บัตร3401700430484

โทร.0632545499
 
 
โดยคุณ ทัศนวรรณ อุดมศิลป์ (223.204.xxx.xxx) 25 ต.ค. 2559, 13:31

ความคิดเห็นที่ 377

 ไม่ได้ค่ะ ในกรณีต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องสมัครภายใน 6 เดือนหลังจากออกจากงานค่ะ

โดยคุณ เบียร์ (124.120.xxx.xxx) 22 ก.ย. 2559, 09:58

ความคิดเห็นที่ 376

 เคยส่งประกันสังคมมา 6 ปี ทีนี้ลาออกจากงานมา 2-3 ปี อยากส่งแบบ มาตรา 39 ได้มั้ยค่ะ

โดยคุณ อารยา (182.232.xxx.xxx) 7 มิ.ย. 2559, 15:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก