ดอกเบี้ยกับค่าทวงหนี้เป็นคนละส่วนกัน|ดอกเบี้ยกับค่าทวงหนี้เป็นคนละส่วนกัน

ดอกเบี้ยกับค่าทวงหนี้เป็นคนละส่วนกัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ดอกเบี้ยกับค่าทวงหนี้เป็นคนละส่วนกัน

  • Defalut Image

 เมื่อท่านเป็นหนี้สถาบันการเงิน ท่านต้องเสียดอกเบี้ย เช่น ค่าบริการ  และค่าเบี้ยปรับ

บทความวันที่ 5 ก.ค. 2566, 09:53

มีผู้อ่านทั้งหมด 457 ครั้ง


ดอกเบี้ยกับค่าทวงหนี้เป็นคนละส่วนกัน

             เมื่อท่านเป็นหนี้สถาบันการเงิน ท่านต้องเสียดอกเบี้ย เช่น ค่าบริการ  และค่าเบี้ยปรับ หากผิดนัด ผิดสัญญา และท่านยังต้องชำระค่าทวงหนี้นอกจากดอกเบี้ยที่ค้างชำระ เพราะประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เรียกได้
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่  1309/2565
        โจทก์ฟ้องว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายสุรชัย  ศิริปรีชาวิทย์ เป็นผู้ดำเนินคดีแทนนายสุรชัยมอบอำนาจช่วงให้บริษัทกฎหมายสุทธิวรวิทย์ จำกัด และบริษัทดังกล่าวมอบอำนาจให้นายศุภฤกษ์ รพีพัฒนเรศร์ เป็นผู้ดำเนินคดีแทน/เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จำเลยยื่นคำขอให้สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชจากโจทก์ 120,000 บาท ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2559  โจทก์อนุมัติสินเชื่อให้จำเลย 90,000 บาท  คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 28 ต่อปี ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนรวม 60 งวด งวดละไม่น้อยกว่า 2,810 บาท  เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2559  งวดถัดไปชำระทุกวันที่ 5 ของเดือน  นับแต่จำเลยได้รับเงินกู้ไปจากโจทก์  จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์บางส่วนเป็นต้นเงิน 7,541.64 บาท  โดยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่ 28 กันยายน 2560 คงเหลือต้นเงินค้างชำระ 82,458.36 บาท  จึงต้องรับผิดชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัดถึงวันฟ้อง เป็นดอกเบี้ย 32,225.26 บาท  และค่าติดตามทวงถาม 400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,083.62 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 115,083.62 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 28 ต่อปี ของต้นเงิน 82,458.36 บาท  นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
          ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่า “ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  จำเลยยื่นคำขอให้สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช เพื่อกู้เงินจากโจทก์ 120,000  บาท  และวันที่ 30 มิถุนายน 2559  โจทก์อนุมัติสินเชื่อให้จำเลย 90,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี ตกลงผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์เป็นงวดรายเดือน  งวดละไม่น้อยกว่า 2,810 บาท  กำหนดชำระทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และจะชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 งวด  ตามคำขอสินเชื่อเพอร์ซันนัลแคชและสัญญาให้สินเชื่อเพอร์ซันนัลแคช สำเนาหนังสืออนุมัติ และแบบเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 ข พร้อมใบเสร็จ เอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.7 ต่อมาวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โจทก์นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแหลมฉบัง  บัญชีเลขที่ 906-2-03562-2 โดยหักชำระค่าอากรแสตมป์ 45 บาท จากเงิน 90,000 บาท  ที่โจทก์อนุมัติ คงเข้าบัญชี 89,955 บาท ตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของจำเลยและสำเนาหลักฐานการโอนเงินเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9  จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์บางส่วนแล้วผิดนัด  โดยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่ 28 กันยายน 2560 จำนวน 5,720 บาท ตามสำเนารายการคำนวณดอกเบี้ยและแสดงยอดหนี้เอกสารหมาย จ.12
          มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ฎีกาว่า การคิดดอกเบี้ยของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายกำหนดไว้  โดยคิดค่าทวงถามหนี้ด้วยรวม 9 ครั้ง ครั้งละ 100 บาท 200 บาท  และ 400 บาท รวม 1,800 บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า โจทก์เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์  โจทก์จึงมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523  ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศโจทก์เอกสารหมาย จ.13 ถึง จ.15 ซึ่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 83/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ  และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเอกสารหมาย จ.14 ข้อ 5.2.1. (1)  กำหนดให้โจทก์มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ  หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ ค่าบริการต่างๆ  หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้าเกินกำหนดจากจำเลยซึ่งเป็นผู้บริโภค  เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี และข้อ 5.2.1.(2) กำหนดให้โจทก์มีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุอีกส่วนหนึ่งแยกต่างหากจากกัน  ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิคิดค่าติดตามทวงถามจากจำเลยได้ ส่วนค่าติดตามทวงถามที่โจทก์บรรยายฟ้องและนำสืบว่า โจทก์คิดจากจำเลย 400 บาทนั้น  แต่ตามสำเนารายการคำนวณดอกเบี้ยและแสดงยอดหนี้  เอกสารหมาย จ.12 ปรากฏว่าโจทก์คิดจากจำเลยเพียง 2 ครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2560 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งละ 100 บาท  รวมเป็นเงิน 200 บาท มิใช่ 400 บาท ตามที่บรรยายฟ้องและนำสืบทั้งจำเลยมิได้ให้การโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิคิดค่าติดตามทวงถามแต่อย่างใด โจทก์จึงมีสิทธิคิดค่าติดตามทวงถามดังกล่าวจากจำเลย ซึ่งค่าติดตามทวงถามนี้เป็นคนละส่วนกับดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระหรือดอกเบี้ยในระหว่างค้างชำระหรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดตามข้อ 5.2.1(1) จึงไม่อาจนำค่าติดตามทวงถามมารวมกับการคิดดอกเบี้ยของโจทก์ได้ เมื่อโจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 28 ต่อปี การคิดดอกเบี้ยของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"
สรุป การเป็นหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเจ้าหนี้มีสิทธิคิดค่าบริการอื่นนอกเหนือจากดอกเบี้ย  เช่น ค่าทวงหนี้  แตกต่างจากเจ้าหนี้ทั่วไปที่คิดได้แต่ดอกเบี้ยเท่านั้น
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

Excellent to the point article and news.. Well appreciated, My sites: Online Casino laban sa Land Based Casino alin ang mas nakakataas?

โดยคุณ Online Casino laban sa Land Based Casino alin ang mas nakakataas? 7 ก.ย. 2566, 14:20

ความคิดเห็นที่ 1

Excellent to the point article and news.. Well appreciated, My sites: OkBingo

โดยคุณ Ok-Bingo 22 ส.ค. 2566, 10:55

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก