คดีพิพาทเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด|คดีพิพาทเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด

คดีพิพาทเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีพิพาทเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด

ปัจจุบันความต้องการในการพักอาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมมีมากขึ้น เนื่องจากใกล้กับสถานที่ทำงาน

บทความวันที่ 30 ธ.ค. 2559, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 4251 ครั้ง


 คดีพิพาทเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด

 
ปัจจุบันความต้องการในการพักอาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมมีมากขึ้น เนื่องจากใกล้กับสถานที่ทำงาน จึงมีผู้นิยมซื้ออาคารชุดและพักอาศัย เมื่ออยู่ร่วมกันด้วยมีกติการ่วมกัน โดยนิติบุคคลอาคารชุดก็จะมีผู้จัดการ นิติบุคคล มีข้อบังคับ มีระเบียบเกี่ยวกับค่าส่วนกลางที่ต้องชำระ  สถานที่จอดรถ พนักงานรักษาปลอดภัยเพื่อป้องกันโจรผู้ร้าย และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนบุคคลหรือทรัพย์ส่วนกลาง ทำให้มีกรณีพิพาทเป็นจำนวนมาก ผมเองในฐานะประธานนิติบุคคลอาคารชุด ขอนำตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นและศาลได้ตัดสินแล้ว มานำเสนอดังนี้ เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลและลูกบ้าน
1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8512/2553
พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 33 วรรคสอง จำเลยที่ 1 มีสิทธิเพียงจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามมติของเจ้าของร่วมเท่านั้น และหามีอำนาจกระทำการใดเป็นการรบกวนสิทธิหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของร่วมไม่ แม้จะได้ความว่าโจทก์ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวเป็นอีกคดีต่างหาก หาใช่ออกระเบียบเพื่อบังคับโจทก์ให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่จำเลยที่ 1 กำหนดโดยหลีกเลี่ยงการที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายไม่ การออกระเบียบข้อบังคับที่จะไม่ส่งมอบบัตรผ่านประตูนิรภัยให้แก่โจทก์ซึ่งค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางอันทำให้โจทก์เสื่อมเสียสิทธิในการใช้สอยทรัพย์ส่วนบุคคลเช่นนี้ จึงไม่สามารถบังคับเอาแก่โจทก์ได้ 
2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3220/2553
การกระทำอันเป็นละเมิดนั้นต้องเป็นการประทุษกรรมต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย หรือละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำ หรือที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลิ่นเล่อ การละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้กระทำหรือตนไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำนั้นหาเป็นละเมิดไม่ เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่จัดการและดูแลเฉพาะทรัพย์ส่วนกลางซึ่งหมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมตาม พ.ร.บ.อาคารชุดฯ มาตรา 4 วรรคสามเท่านั้น นิติบุคคลอาคารชุดจึงไม่มีหน้าที่ดูแลรักษาห้องชุดซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลตามมาตรา 4 วรรคสองแต่อย่างใด ดังนั้นการที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของนิติบุคคลอาคารชุดจำเลยที่ 1 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลตรวจตราอาคารชุดโดยใกล้ชิดและมีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในห้องชุดของโจทก์จึงถือไม่ได้ว่าการลักทรัพย์เกิดจากการที่จำเลยที่ 1 งดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดฐานละเมิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420
3.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1013/2550
ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 33 บัญญัติว่านิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว การที่จำเลยออกระเบียบกำหนดให้รถยนต์ที่จะเข้ามาจอดในอาคารจอดรถยนต์ของจำเลยจะต้องได้รับสติกเกอร์จากจำเลยเพื่อติดรถยนต์ก่อนอันเป็นการจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางคือสถานที่จอดรถให้อยู่ในระเบียบเดียวกัน จำเลยย่อมสามารถกระทำได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการขอรับสติกเกอร์จอดรถยนต์ในอาคารจอดรถยนต์ ข้อ 1 แต่การที่จำเลยกำหนดในข้อ 2 ว่าเจ้าของร่วมผู้มีสิทธิในการขอรับสติกเกอร์ตามข้อ 1 จะต้องไม่ค้างชำระค่าส่วนกลางเกิน 6 เดือนนั้น ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเรื่องการค้างชำระค่าส่วนกลางถือเป็นหนี้ที่จะต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย การออกระเบียบเช่นนี้ถือเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้สิทธิฟ้องร้องให้ถูกต้อง มีเจตนาที่จะบีบบังคับเอากับโจทก์ให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่จำเลยกำหนดจึงไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 ไม่สามารถบังคับเอาแก่โจทก์ได้
4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4493/2543
พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ต้องการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดอันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิในห้องชุดได้ตามสิทธิของตนแต่ทรัพย์ส่วนกลางถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างเจ้าของห้องชุดซึ่งมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งกฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดล้วนกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดจำเลยที่ 1 ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดเมื่อสาเหตุที่น้ำท่วมห้องชุดของโจทก์เพราะน้ำฝนเอ่อล้นจากท่อรับน้ำภายในอาคารชุดเนื่องจากท่อรวมรับน้ำอุดตัน ซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ดูแลให้ท่อระบายน้ำดังกล่าวระบายน้ำได้ตลอดเวลา แม้โจทก์มิได้นำสืบว่าเหตุใดท่อน้ำจึงอุดตันและจำเลยที่ 1 ได้กระทำอย่างไรกับสิ่งอุดตันนั้นหรือบริเวณที่อุดตันนั้นไม่อาจตรวจพบได้โดยง่าย ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 แล้วเพราะจำเลยที่ 1 ได้เก็บเงินค่าดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง แล้วว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีอาชีพในการบริหารอาคารชุดมาทำหน้าที่แทน เมื่อบริษัทดังกล่าวละเว้นหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ท่อระบายน้ำอุดตันจนน้ำท่วมห้องชุดของโจทก์เช่นนี้ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์
5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4495/2540
แม้ในสัญญาขายห้องชุดระหว่างโจทก์และจำเลยจะระบุพื้นที่ห้องชุดไว้ 86.5 ตารางเมตร แต่เมื่อ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ให้คำนิยาม"ทรัพย์สินส่วนบุคคล" หมายความว่า ห้องชุดและหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย และให้คำนิยาม "ห้องชุด" หมายความว่าส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล ห้องชุดพิพาทจึงต้องถือเอาส่วนของระเบียงจำนวน 5.28 ตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลรวมเข้าด้วยตามบทกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น พื้นที่ห้องชุดที่จำเลยสร้างเสร็จซึ่งมีเนื้อที่79.57 ตารางเมตร จึงถูกต้องตามสัญญาซื้อขายแล้ว
ปัญหาส่วนใหญ่ในอาคารชุด ส่วนใหญ่เกิดจากความเห็นแก่ตัว ความมักง่ายของผู้อยู่อาศัย ไม่ได้เกิดจากระเบียบของนิติบุคคล หากผู้อยู่อาศัยมีจิตสำนึกต่อส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

เรียนสอบถามท่านอาจารย์

กรณีที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดแต่งตั้งทั้ง 9 คนแต่ลงนามฟ้องแค่ 7 คน เพราะกรรมการอีก 2 คนไม่ลงชื่อฟ้องผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุด(จับได้ว่าเอาเงินของนิติบุคคลไปใช้ส่วนตัวและไม่เคยแจงบัญชีรายจ่ายรายรับประจำปีแก่และไม่ตรงกับเอกสารรายรับจ่ายประจำปีที่ให้มา)เนื่องจากมีการยักยอกเงินส่วนกลางไป และมีหลักฐานครบถ้วนชัดเจนในการส่งสำนวณฟ้อง ศาลชั้นไตร่สวนมูลฟ้องตัดสินฟ้องยกฟ้อง เนื่องจากขากอำนาจฟ้องคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฟ้องแค่ 7 คนไม่ครบทั้ง 9 คนแบบจะต้องร่วมกันฟ้องทั้ง9 คน ดิฉันจะทำอย่างไรดีคะเพราะศาลตัดสินเพียงคนเดียวก็ยกฟ้องเลย ดิฉันทำอย่างไรต่อไปดีคะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์คะ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงคะ

โดยคุณ KAN 22 ส.ค. 2561, 16:16

ตอบความคิดเห็นที่ 5

กรณีศาลยกฟ้องคดีแรกเพราะไม่มีอำนาจฟ้อง สามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ เพราะคดีก่อนศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี ปวิพ.148  (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 666/2530)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ส.ค. 2561, 14:02

ความคิดเห็นที่ 4

อยากปรึกษาคุณทนาย

โดยคุณ จิรวุฒิ ชินชนะถาวร 12 เม.ย. 2561, 08:54

ความคิดเห็นที่ 3

เกี่ยวกับคอนโดอาคารชุด

ขอเรียนถามว่า ต้องใช้มติที่ประชุมสามัญใหญ่ และ วิสามัญ เท่าไรครับ? เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคาร เช่น น้ำรั่ว นอกเหนือจาก ค่าส่วนกลางที่ไม่สามารถขึ้นได้ ณ ตอนนี้ เป็นเงินหลายล้าน ประมาณค่าส่วนกลางหนึ่งปีเลยที่เดียว

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ อภิชาติ พัฒนไพรสณฑ์ 29 มี.ค. 2561, 11:13

ตอบความคิดเห็นที่ 3

ทำได้ครับ แต่ถ้าเป็นชื่อผู้เยาว์แล้วจะจำหน่าย โอน ต้องขออนุญาตศาลเท่านั้นครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 10 พ.ค. 2561, 14:53

ความคิดเห็นที่ 2

เกี่ยวกับคอนโดอาคารชุด

ขอเรียนถามว่า มติที่ประชุมสามัญใหญ่ และ วิสามัญ เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคาร เช่น น้ำรั่ว นอกเหนือจาก ค่าส่วนกลางที่ไม่สามารถขึ้นได้ ณ ตอนนี้ เป็นเงินหลายล้าน ประมาณค่าส่วนกลางหนึ่งปีเลยที่เดียว

ขอบคุณล่วงหน้าครับ


โดยคุณ อภิชาติ พัฒนไพรสณฑ์ 29 มี.ค. 2561, 11:10

ความคิดเห็นที่ 1

 อยากปรึกษาคุณทนายค่ะ.อยากฟ้อร้องค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ไม่ได้แต่งงานกัน , เขาเป็นชาวต่างชาติค่ะประเทศฟินแลนท์, อยากจะทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ? ที่ฟ้องเนื่องจากตกลงค่าเลี้ยงดูแล้วแต่ ก็ไม่ค่อยจ่ายค่าเลึ้ยงดูทึ่ตกลงกันไว้. ซึ่งมีความจำเป็นมากกับค่าเรียนและค่าเช่าบ้าน.

ได้โปรดแนะนำหน่อยนะค่ะคุณทนาย

โดยคุณ มณีรัตน์ นักบุญ (สมาชิก) 24 ก.พ. 2560, 15:37

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก