เขตคันนายาวสั่งปิดอู่ซ่อมรถ|เขตคันนายาวสั่งปิดอู่ซ่อมรถ

เขตคันนายาวสั่งปิดอู่ซ่อมรถ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เขตคันนายาวสั่งปิดอู่ซ่อมรถ

วันนี้เจ้าของอู่สมาชิกทนายคลายทุกข์ เข้าร้องทุกข์ว่า เปิดอู่ซ่อมรถยนต์อยู่ในซอยปัญจมิตร ท้องที่คันนายาว ปรากฏว่าอู่ข้างเคียงเป็นอู่ซ่อมรถแท็กซี่ มีปัญหากับขาใหญ่ในซอย

บทความวันที่ 25 ส.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 4277 ครั้ง


เขตคันนายาวสั่งปิดอู่ซ่อมรถ

เขตคันนายาวสั่งปิดอู่ซ่อมรถ

            วันนี้เจ้าของอู่สมาชิกทนายคลายทุกข์  เข้าร้องทุกข์ว่า  เปิดอู่ซ่อมรถยนต์อยู่ในซอยปัญจมิตร  ท้องที่คันนายาว  ปรากฏว่าอู่ข้างเคียงเป็นอู่ซ่อมรถแท็กซี่  มีปัญหากับขาใหญ่ในซอย 

 

            ต่อมาไปร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็น  สำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ปิดอู่ทั้ง 2 อู่  ส่วนอู่ของสมาชิกไม่ได้ถูกร้องเรียน  แต่เขตจำเป็นจะต้องสั่งปิดเนื่องจากกลัวอู่แท็กซี่  ข้าง ๆ กล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิด  และมีใบอนุญาตจากตามกฎหมาย 

 

            ขั้นตอนต่อไป  อู่ของสมาชิกจะต้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้อำนวยการเขตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายใน  30 วัน  ตามตัวบทกฎหมายข้างล่างนี้  ในระหว่างนี้ห้ามประกอบกิจการ  ยกเว้นมีเหตุตามกฎหมาย  มิฉะนั้น  มีโทษจำคุก  6 เดือน 

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มาตรา 45  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที และต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ดำเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี

 

มาตรา80  ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

 
นำรถนิสสันสีดำ เข้าซ่อมในเดือนมีนาคม 2557 กับอู่ หจก. ต.บุนนาค 2008
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 บางแวก 2 (ซอยสถานีตำรวจบางกอกน้อย) โทร 02-8658457, 081-4243163
เจ้าของอู่ คือ นายนนทนัตถ์ บุนนาค เลขที่บัตรประชาชน 310080070145 ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2557
ทั้งยังทยอยจ่ายค่าอะไหล่ ตามที่เจ้าของอู่เรียกร้อง 100,000 แต่ อู่ก็ยังไม่ยอมซ่อมอ้างรออะไหล่ จนกระทั้ง
เดือนมีนาคม 2559 ได้นำ ทนายเข้าไปเจรจรและให้เซ็นต์เอกสาร ทั้งเจ้าของอู่ก็ยังขอเงินอีก 10000 บาท ค่าคอนโซล
และรับปากว่าจะซ่อมให้เสร็จในเดือนกรกฏาคม 2559 แต่เมื่อถึม่ได้งเวลาก็ยังไม่ซ่อมให้สถาพรถเหมือนเดิม และติดตามตัวไม่ได้

https://www.facebook.com/aprilmallshop/videos/pcb.1830413857188427/1830404417189371/?type=3&theater

โดยคุณ ศิริเพ็ญ โฉมศิริ 18 ส.ค. 2559, 14:29

ความคิดเห็นที่ 2

ถูกแล้วครับ ถ่าเกิดมันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจริงๆ แต่ถ้าจะทำต่อ ก็ต้องทำให้มิดชิด มีระบบบ้องกัน ผุ่น กลิ่น เสียง ให้ดี และไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ที่สำคัญต้องปลอดภัยต่อบ้านข้างเคียงด้วยนะครับ แค่นี้ก็น่าจะได้ แต่ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่ทำอะไรให้มันถูกสุขลักษณะก็ปิดไปเถอะครับ ปล.เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับเนี่ย

โดยคุณ k tin 27 พ.ค. 2552, 11:35

ความคิดเห็นที่ 1

บริเวณนี้มีอู่ที่สร้างความเดือดร้อนในลักษณนี้อยู่มาก ผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับความรำคาญมาก ผู้ประกอบการขาดความรับผิดชอบ คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ใส่ใจดูแลระบบป้องกันกลิ่นและการฟุ้งกระจายฝุ่น น่าจะสั่งปิดถาวรหรือให้ย้ายไปอยู่ในที่ๆเหมาะสมเสียเลย
โดยคุณ อัมรินทร์ 30 พ.ย. 542, 00:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก