ทายาทโดยธรรมยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ทายาทคนหนึ่ง ไม่เป็นการสละมรดก|ทายาทโดยธรรมยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ทายาทคนหนึ่ง ไม่เป็นการสละมรดก

ทายาทโดยธรรมยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ทายาทคนหนึ่ง ไม่เป็นการสละมรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทายาทโดยธรรมยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ทายาทคนหนึ่ง ไม่เป็นการสละมรดก

  • Defalut Image

ทายาทโดยธรรมของผู้ตายทำข้อตกลงยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ทายาทคนหนึ่ง

บทความวันที่ 21 มิ.ย. 2560, 15:03

มีผู้อ่านทั้งหมด 9950 ครั้ง


ทายาทโดยธรรมยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ทายาทคนหนึ่ง ไม่เป็นการสละมรดก

           ทายาทโดยธรรมของผู้ตายทำข้อตกลงยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ทายาทคนหนึ่ง ไม่เป็นการสละมรดกเพราะมีเงื่อนไขว่าให้แก่ผู้ร้องอันเป็นการตัดสิทธิผู้สืบสันดานของผู้คัดค้านซึ่งถ้าหากมีหรือทายาทอื่นของผู้ตายจึงขัดต่อมาตรา 1613 วรรคแรกและมาตรา 1615 วรรคสองและมาตรา 1618 เงินช่วยเหลือผู้ตายที่ทางราชการให้แก่ทายาทไม่ใช่มรดกเพราะเป็นทรัพย์ได้มาภายหลังการตายของผู้ตาย เทียบเคียงฎีกาที่ 6364/2556

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1613
 การสละมรดกนั้น จะทำแต่เพียงบางส่วน หรือทำโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาไม่ได้
การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได้
มาตรา 1618  ถ้าทายาทโดยธรรมผู้ที่ได้สละมรดกไม่มีผู้สืบสันดานที่จะรับมรดกได้ หรือผู้รับพินัยกรรมได้สละมรดก ให้ปันส่วนแบ่งของผู้ที่ได้สละมรดกนั้น ๆ แก่ทายาทอื่นของเจ้ามรดกต่อไป

คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาฎีกาที่ 6342/2556

การสละมรดกจะทำแต่เพียงบางส่วนหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1613 วรรคแรก และเมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได้ตามสิทธิของตนตามมาตรา 1615 วรรคสอง และถ้าทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดกแก่ทายาทอื่นของเจ้ามรดกต่อไปตามมาตรา 1618 การที่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายทำข้อตกลงยกทรัพย์สินของผู้ตายให้แก่ผู้ร้อง จึงขัดต่อมาตรา 1613 วรรคแรก มาตรา 1615 วรรคสอง และมาตรา 1618 เพราะมีเงื่อนไขว่าให้แก่ผู้ร้อง อันเป็นการตัดสิทธิผู้สืบสันดานของผู้คัดค้านถ้าหากมีหรือทายาทอื่นของผู้ตาย ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการสละมรดก


 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก