รถป้ายแดงมีปัญหาตลอด|รถป้ายแดงมีปัญหาตลอด

รถป้ายแดงมีปัญหาตลอด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รถป้ายแดงมีปัญหาตลอด

ดิฉันเช่าซื้อรถยนต์ป้ายแดง สัปดาห์แรกรถดับกลางถนนเข้าศูนย์

บทความวันที่ 28 มี.ค. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 16083 ครั้ง


รถป้ายแดงมีปัญหาตลอด

           ดิฉันเช่าซื้อรถยนต์ป้ายแดง สัปดาห์แรกรถดับกลางถนนเข้าศูนย์บอกขั้วแบตหลวม ประมาณ 1 เดือนครึ่งขับได้ประมาณ 2 สัปดาห์ เกิดอาการดับกลางถนน เข้าศูนย์บอกกล่องดำตัวควบคุมระบบทำงานผิดปกติ เปลี่ยนกล่องดำรถก็ยังดับเหมือนเดิม ต่อมาขับรถไปดับที่ธ. กรุงไทย จึงโทรให้ช่างที่ศูนย์มาขับเอารถไปซ่อม ดิฉันไม่มีที่พึ่งจริงๆ คะไม่รู้จะทำอย่างไร ถ้าซ่อมรอบนี้ออกมายังดับอีกดิฉันก็ไม่กล้าขับเพราะขนาดทำความเร็วอยู่ก็ดับ  ดิฉันจะพอมีทางยกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ไหม  จะเป็นหนี้ส่วนเกินเท่าไหร่ ถ้าไม่มากนักดิฉันยินดีจ่ายเพราะซื้อมาได้แต่ซ่อม แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร  ดิฉันใช้สิทธิ์ กบข.ซื้อและจ่ายล่วงหน้าไว้ 6 งวด จะเริ่มจ่ายอีก 1 มิย.56 ดิฉันไม่รู้จะทำอย่างไร  บางที่คิดว่าพอถึง มิย.จะไม่จ่ายงวดให้มันเสียเครดิตไปเลยขอความกรุณาช่วยแนะนำทางออกหน่อยคะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
        1. สัญญาเช่าซื้อเป็นกรณีผู้ขอสินเชื่อจากผู้ให้เช่าซื้อเพื่อนำมาชำระค่าสินค้าเท่านั้น ผู้ให้เช่าซื้อส่วนใหญ่มักมีข้อสัญญายกเว้นความรับผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้และสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จะตกลงกันอย่างไรก็ได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถยกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้
        2. ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ศาลจะเป็นคนวินิจฉัยเมื่อมีการฟ้องร้องคดี
        3. สินค้าที่ชำรุดบกพร่องจนไม่สามารถซ่อมแซมได้และหากใช้ต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายผู้บริโภคขอเปลี่ยนสินค้าได้ ตามพรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551 มาตรา 41 และผู้บริโภคยังสามารถที่จะเรียกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนด หากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม หรือจงใจให้ได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำพาต่อความเสียหาย
        4. แนะให้ให้เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ เพื่อฟ้องเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ขายรถยนต์คันดังกล่าวต่อไป
        5. ศาลที่ท่านจะฟ้องคดีได้คือมูลคดีเกิดและผู้ประกอบธุรกิจจะมีสำนักทำการงานตั้งอยู่ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 4(1)
        6. การฟ้องคดีผู้บริโภคได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา 18

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
มาตรา 18 
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีผู้บริโภคซึ่งดำเนินการโดยผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด
          ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม่เรียบร้อย ดำเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป็นการประวิงคดีหรือที่ไม่จำเป็น หรือมีพฤติการณ์อื่นที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลนั้นชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดก็ได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ศาลมีอำนาจสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
        ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคู่ความทั้งสองฝ่าย ให้ศาลพิพากษาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมโดยสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นชำระต่อศาลในนามของผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั้นได้รับยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา 41  ในคดีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้า หากศาลเชื่อว่าความชำรุดบกพร่องดังกล่าวมีอยู่ในขณะส่งมอบสินค้านั้นและไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากนำไปใช้บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้น ให้ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดบกพร่องนั้นก็ได้  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะของสินค้าที่อาจเปลี่ยนทดแทนกันได้ พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนความสุจริตของผู้บริโภคประกอบด้วย และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้านั้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้บริโภคชดใช้ค่าใช้ทรัพย์หรือค่าเสียหาย แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
      การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ถูกฟ้องมิใช่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้านั้น ให้ศาลมีคำสั่งเรียกผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าดังกล่าวเข้ามาในคดีตามมาตรา 57 (3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมีอำนาจพิพากษาให้บุคคลดังกล่าวร่วมรับผิดในหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 4
ว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น
(1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

Excellent to the point article and news.. Well appreciated, My sites: golf betting odds comparison

โดยคุณ golf betting 13 ก.ค. 2566, 15:00

ความคิดเห็นที่ 7

ซื้อรถMG ZSป้ายแดงมา รับรถ4/11/63ตั้งแต่ต.ค.-พ.ย.64รถมีปัญหาดับ สตาร์ทไม่ติด4-5ครั้งแล้วต้องตามให้ศูนย์ช่วยด่วนมาพ่วงแบตให้ พอเราเอารถเข้าศูนย์แล้วตรวจสอบระบบข้อมูลรถ เจ้าหน้าที่แจ้งว่ารถคุณ 1ปี 6เดือนแล้วไม่อยู่ในเคลมแบตได้ เราโกรธมากที่โดนเซลโกหก เอาเปรียบผู้บริโภค และไม่มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยของลูกค้าเลย เอาแต่ได้ เราคือลูกค้ารับรถป้ายแดงมาแต่ขับรถไม่เคยสบายใจเลย เราสามารถร้องเรียนได้ในข้อไหนบ้างคะขอบคุณค่ะ

ขอบคุนมากค่ะ

โดยคุณ กชพร 12 พ.ย. 2564, 07:36

ตอบความคิดเห็นที่ 7

แล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่า รถเราออกมาแล้วกี่วันกี่เดือน
เพราะว่าตอนนี้พึงซื้อMGมาก็มีปัญหาเหมือนกัน สีเป็นด่างๆ
โดยคุณ ชล 29 เม.ย. 2565, 21:15

ความคิดเห็นที่ 6

 
โดยคุณ พงษ์สัญ สะโรชะมาศ (สมาชิก) 25 เม.ย. 2558, 00:55

ตอบความคิดเห็นที่ 6

 ซื้อรถอีซูซุดีแมกซ์1.9ตัวใหม่มาใช้ได้4เดือนกว่าสีพ่องขึ้นถ้าศูนย์อีซูซุไม่รับผิดชอบบอกว่ารถไปโดนสารเคมีบางตัวไม่ได่เปนที่เขาเองแล้วแบบนี้จะทำไงดี

โดยคุณ 6 ก.ย. 2559, 17:55

ตอบความคิดเห็นที่ 6

 เรื่อง   รถยนต์กระบะมิตซู ป้ายแดง ชำรุด

ข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง ซื้อรถยนต์กระบะใหม่ป้ายแดง มิตซูไทรตัน ตอนเดียว เครื่อง 3.2 ขับสี่ เกียร์ออโต้ สีขาว ป้ายแดง ต 3752 กทม. จาก บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 เพื่อมาใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่รถยนต์มีปัญหาต่างๆ และที่หนักหนาเรื่องซีนน้ำมันเกียร์รั่วซึม และน้ำมันรั่วซึ่มตรงข้อต่อเพลาขับหลัง ตลอดเวลา 4 เดือน หรือหลักจากเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คระยะ 1000 กิโลเมตร ถึง เลขไมล์ 3879 จะพบน้ำมันรั่วซึมมาตลอด โดยยืนยันได้จากภาพถ่าย,หัวหน้าช่าง และเจ้าหน้าที่รับรถ ประจำศูนย์บริการมิตซู ทั้ง 4 ,คนใกล้ชิดที่พักอาศัย, คนใกล้ชิดที่ทำงาน

โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทมิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัดทราบตลอดระยะเวลา ผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ ซึ่งทั้งสองแจ้งเพียงว่าเป็นสารหล่อลื่นของอะไหล่  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร้องขอกับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดมาตลอด ให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อม กับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ แต่ก็ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ       โดยข้าพเจ้านำรถยนต์เข้ารับบริการ ตรวจเช็ค ดังนี้

1. ศูนย์บริการ บ.มิตซู ออโต้ ซิตี้ ทั้งจอดค้างคืน  จำนวน 2 ครั้ง รวมเวลามากกว่า 4 วัน

2.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู พีพีเอส กม.4  จำนวน 2 ครั้ง 2วัน

3.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ลาดพร้าว 122 จำนวน 1 ครั้ง ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลากว่า 3 วัน

***ทั้ง 3 ศูนย์บริการข้างต้น ช่างทำได้แค่ทำความสะอาดหยดน้ำมัน และคราบใต้ท้องรถยนต์ หรือข้อมูลจากการปรึกษาหัวหน้าช่างประจำศูนย์บริการ และผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ สรุป เชื่อว่า อะไหล่ซีนชำรุดทั้ง 2 จุด ที่เกิดจากการประกอบจากโรงงาน  เพราะศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ตรวจเช็คพบว่า น้ำมันเกียร์ขาดหายไปเกือบ 2 ลิตร ***

     *กระทั่งข้าพเจ้าจนมุม ไม่มีทางออกที่ดีแล้ว เพราะ 1.ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ จากเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้ร้องขอให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อมกับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ    2.หัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์ฯไม่กล้าดำเนินการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เนื่องจาก เป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ,จุดที่ชำรุด มีความเสี่ยงสูง

     *ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวข้างต้นลงใน สื่อโซเซียล ซึ่งเป็นผลให้ เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ยินยอมจะส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมาร่วมตรวจสอบให้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้า

4. นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8 วันที่ 21/01/59 แต่เจ้าหน้าที่เทคนิคจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เข้ามาตรวจเช็ควันที่ 03/02/59 ตรวจสอบร่วมกับช่างประจำศูนย์บริการ พร้อมได้ถอดอะไหล่(ฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง) ผลสรุป ซีนรั่ว หรือชำรุด ทั้ง 2 จุด  อันเกิดจากการประกอบจากทางโรงงาน

*วันที่ 5/02/59 ข้าพเจ้าเข้าไปตรวจดูรถยนต์ พบว่าอะไหล่หายไป ไม่มีฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง จึงได้ทวงถามบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับคำตอบครับ และ รถยนต์ก็ยังจอดค้างอยู่ที่ศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8

        จึงใคร่กราบเรียนถึงผู้บริหาร คุณโมะริคาซุ ชกคิ และคุณง้วน แซ่ลิ้ม ว่าข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง เป็นลูกค้าที่ภักดีของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่พร้อมใช้งานจากศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย แต่รถยนต์ประกอบมาไม่ได้คุณภาพ /ชำรุด  ทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียเวลาอย่างมาก ,ความรู้สึกหดหู่ ,กระทบโดยตรงต่อหน้าที่การงาน รายได้ และไม่ได้รับการให้บริการที่ดี  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่มีธรรมมาภิบาล การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ จริงใจ จึงใคร่อยากทราบว่าท่านจะรับผิดชอบตามข้อเรียกร้องของข้าพเจ้าได้หรือไม่ ซึ่งข้อเรียกร้องที่ข้าพเจ้าอยากให้บริษัทรับผิดชอบมีดังนี้

1.ซื้อรถยนต์คืน       2.เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่    พร้อมเยี่ยวยาค่าเสียประโยชน์การใช้รถยนต์

จึงหวังว่าจะได้รับการพิจารณาและดูแลจากบริษัทฯของท่านเป็นอย่างดี

 

 

 

                                                                                                              ด้วยความภักดี มิตซูบิชิ

                                                                                                              นายพิพัฒน์  เพชรจง  

                                                                                                              092-4541578 / 02-9635555

โดยคุณ พิพัฒน์ เพชรจง (สมาชิก) 5 พ.ย. 2559, 11:38

ความคิดเห็นที่ 5

 ซื้อรถอีซูซุดีแมกซ์1.9ตัวใหม่มาใช้ได้4เดือนกว่าสีพ่องขึ้นถ้าศูนย์อีซูซุไม่รับผิดชอบบอกว่ารถไปโดนสารเคมีบางตัวไม่ได่เปนที่เขาเองแล้วแบบนี้จะทำไงดี

โดยคุณ 6 ก.ย. 2559, 17:55

ความคิดเห็นที่ 4

 เรื่อง   รถยนต์กระบะมิตซู ป้ายแดง ชำรุด

ข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง ซื้อรถยนต์กระบะใหม่ป้ายแดง มิตซูไทรตัน ตอนเดียว เครื่อง 3.2 ขับสี่ เกียร์ออโต้ สีขาว ป้ายแดง ต 3752 กทม. จาก บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 เพื่อมาใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่รถยนต์มีปัญหาต่างๆ และที่หนักหนาเรื่องซีนน้ำมันเกียร์รั่วซึม และน้ำมันรั่วซึ่มตรงข้อต่อเพลาขับหลัง ตลอดเวลา 4 เดือน หรือหลักจากเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คระยะ 1000 กิโลเมตร ถึง เลขไมล์ 3879 จะพบน้ำมันรั่วซึมมาตลอด โดยยืนยันได้จากภาพถ่าย,หัวหน้าช่าง และเจ้าหน้าที่รับรถ ประจำศูนย์บริการมิตซู ทั้ง 4 ,คนใกล้ชิดที่พักอาศัย, คนใกล้ชิดที่ทำงาน

โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทมิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัดทราบตลอดระยะเวลา ผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ ซึ่งทั้งสองแจ้งเพียงว่าเป็นสารหล่อลื่นของอะไหล่  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร้องขอกับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดมาตลอด ให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อม กับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ แต่ก็ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ       โดยข้าพเจ้านำรถยนต์เข้ารับบริการ ตรวจเช็ค ดังนี้

1. ศูนย์บริการ บ.มิตซู ออโต้ ซิตี้ ทั้งจอดค้างคืน  จำนวน 2 ครั้ง รวมเวลามากกว่า 4 วัน

2.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู พีพีเอส กม.4  จำนวน 2 ครั้ง 2วัน

3.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ลาดพร้าว 122 จำนวน 1 ครั้ง ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลากว่า 3 วัน

***ทั้ง 3 ศูนย์บริการข้างต้น ช่างทำได้แค่ทำความสะอาดหยดน้ำมัน และคราบใต้ท้องรถยนต์ หรือข้อมูลจากการปรึกษาหัวหน้าช่างประจำศูนย์บริการ และผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ สรุป เชื่อว่า อะไหล่ซีนชำรุดทั้ง 2 จุด ที่เกิดจากการประกอบจากโรงงาน  เพราะศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ตรวจเช็คพบว่า น้ำมันเกียร์ขาดหายไปเกือบ 2 ลิตร ***

     *กระทั่งข้าพเจ้าจนมุม ไม่มีทางออกที่ดีแล้ว เพราะ 1.ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ จากเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้ร้องขอให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อมกับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ    2.หัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์ฯไม่กล้าดำเนินการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เนื่องจาก เป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ,จุดที่ชำรุด มีความเสี่ยงสูง

     *ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวข้างต้นลงใน สื่อโซเซียล ซึ่งเป็นผลให้ เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ยินยอมจะส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมาร่วมตรวจสอบให้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้า

4. นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8 วันที่ 21/01/59 แต่เจ้าหน้าที่เทคนิคจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เข้ามาตรวจเช็ควันที่ 03/02/59 ตรวจสอบร่วมกับช่างประจำศูนย์บริการ พร้อมได้ถอดอะไหล่(ฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง) ผลสรุป ซีนรั่ว หรือชำรุด ทั้ง 2 จุด  อันเกิดจากการประกอบจากทางโรงงาน

*วันที่ 5/02/59 ข้าพเจ้าเข้าไปตรวจดูรถยนต์ พบว่าอะไหล่หายไป ไม่มีฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง จึงได้ทวงถามบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับคำตอบครับ และ รถยนต์ก็ยังจอดค้างอยู่ที่ศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8

        จึงใคร่กราบเรียนถึงผู้บริหาร คุณโมะริคาซุ ชกคิ และคุณง้วน แซ่ลิ้ม ว่าข้าพเจ้านายพิพัฒน์  เพชรจง เป็นลูกค้าที่ภักดีของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่พร้อมใช้งานจากศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย แต่รถยนต์ประกอบมาไม่ได้คุณภาพ /ชำรุด  ทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียเวลาอย่างมาก ,ความรู้สึกหดหู่ ,กระทบโดยตรงต่อหน้าที่การงาน รายได้ และไม่ได้รับการให้บริการที่ดี  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่มีธรรมมาภิบาล การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ จริงใจ จึงใคร่อยากทราบว่าท่านจะรับผิดชอบตามข้อเรียกร้องของข้าพเจ้าได้หรือไม่ ซึ่งข้อเรียกร้องที่ข้าพเจ้าอยากให้บริษัทรับผิดชอบมีดังนี้

1.ซื้อรถยนต์คืน       2.เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่    พร้อมเยี่ยวยาค่าเสียประโยชน์การใช้รถยนต์

จึงหวังว่าจะได้รับการพิจารณาและดูแลจากบริษัทฯของท่านเป็นอย่างดี

 

 

 

                                                                                                              ด้วยความภักดี มิตซูบิชิ

                                                                                                              นายพิพัฒน์  เพชรจง  

                                                                                                              092-4541578 / 02-9635555

โดยคุณ พิพัฒน์ เพชรจง (สมาชิก) 5 พ.ย. 2559, 11:38

ความคิดเห็นที่ 3

 ซื้อมิตซูมาใช้ วิ่งได้3000กิโล เครื่องพังสตาร์ดไม่ติด ถ้าติดเร่งไม่ขึ้น เอาเข้าศูนย์ ผู้จัดการ เซล ทำเฉย ช่างบอกจะเช็กให้ รอ2ชั่วโมง ช่างไม่ทำอะไรเลย ป้ายแดงอยู่เลย อยากจะเทิร์นคันใหม่ พอจะทำได้ใหม ใครรู้ช่วยบอกที ขอบคุณครับ

โดยคุณ รถห่วยๆ 7 ธ.ค. 2557, 06:30

ความคิดเห็นที่ 2

 ของผมซื้อมาวิ่งได้ประมาณ 1000  กม ล้อดังเหมือนเหล็กสีกัน เข้าศูนย์เข็คเบรค ผ้าเบรค จานเบรค 3 รอบไม่หาย ช่างมาดูที่บ้านดูสิ่งแวดล้อมของที่จอดรถ อากาศ ความชื้น ส่งข้้อมูลให้ผู้ผลิตรถ สุดท้ายเปลี่ยนจานเบรค คาลิิบเปอร์เบรค แจ้งว่าวัดค่าทางเทคนิคแล้วผิดไปจากสเปค วิ่งได้ 2 วัน เป็นอีก ช่างเทคนิคประจำศูนย์ประสานกับผู้ผลิตแล้นำรถเข้าไปตรวจสอบประมาณ 3 อาทิตย์ แล้วนำมาส่งแจ้งว่าได้เปลี่ยนดุมล้อหลังให้ แต่ไม่บอกเกิดจากอะไร จึงขอให้ช่างขอผู้ผลิตช่วยแจ้งสาเหตุความบกพร่อง และชิ้นส่วนที่เปลี่ยนโดยทำหนังสือให้หน่อย ชึ่งก็รับปากว่าจะทำมาให้จนปัจจุบันผ่านมา3-4 เดือนทวงถามหลายรอบก็รับปากแต่ก็เงียบ สุดท้ายทวงอีกไม่พบคนเก่าทางผู้ผลิตให้คนใหม่มาติดต่อแทน แจ้งว่าต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วไม่ติดต่อกลับ สรุปป้ายแดงเข้าศูนย์ 6-7 รอบเปลี่ยนหลายอย่างยังไม่หาย หลักฐานไม่มีเนื่องจากตอนเข้าศูนย์จะมีใบรับรถ ระบุสาเหตุที่เข้าซ่อมแต่พอรับรถเค้าจะเอาเอกสารคืนหมด 

    เหนื่อยใจเสียเวลารถไม่ค่อยกล้าใช้ทางไกล ตั้งแต่เข้าซ่อมครั้งจนผ่านมาประมาณ15 เดือนยังไม่รู้สาเหตุแท้จริง แก้ไม่หายขาด   แนะนำว่าเวลานำรถเข้าซ่อมพยามถ่ายสำเนาใบรับรถหรือหลักฐานไว้ทุกครั้ง เนื่องจากซ่อมระหว่างประกันจะไม่มีใบเสร็จหรือหลักฐานการซ่อม  เผื่อจะนำมาเป็นหลัฐานเวลาฟ้องศาลคุ้มครองผู้้บริโบค อายุความ 3ปี

โดยคุณ lek 3 ส.ค. 2556, 20:43

ความคิดเห็นที่ 1

 รถผมก็ป้ายแดง ซื้อมาขับยังไม่ถึง3000ก.ม สีหลังคารถหลุดร่อนและมีลอยสีเป็นฟองอากาศอีกหลายจุด แจงศูนรถที่ออกก็ใด้รับคำตอบว่าจะแค่ทำสีให้แค่นั้น รถผมซื้อป้ายแดงมือหนึ่งราคาร่วม700,000บาท ขับไม่ถึงสามเดือน รถมีปัญหาแต่บริษัทแสดงความรับผิดชอบใด้แค่นี้หรือคับ รถยนกระบะยี่ห้อดังที่นักร้องคนดังขวัญใจขวัยรุ่นโฆษณาอยู่ตอนนี้ ผมอย่าทราบว่าผมจะเรียกร้องอะไรใด้มากกว่านี้บ่างคับ ช้วยตอบผมที ขอบคุณคับ

โดยคุณ ไพทูรย์ 30 ก.ค. 2556, 17:45

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก