อบรมสัมมนา/การตรวจสอบเอกสารการให้สินเชื่อ/ ฮีโน่ นครสวรรค์|อบรมสัมมนา/การตรวจสอบเอกสารการให้สินเชื่อ/ ฮีโน่ นครสวรรค์

อบรมสัมมนา/การตรวจสอบเอกสารการให้สินเชื่อ/ ฮีโน่ นครสวรรค์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อบรมสัมมนา/การตรวจสอบเอกสารการให้สินเชื่อ/ ฮีโน่ นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม

บทความวันที่ 9 ธ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 7740 ครั้ง


อบรมสัมมนา/การตรวจสอบเอกสารการให้สินเชื่อ/ ฮีโน่ นครสวรรค์

           เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553  อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบเอกสารการให้สินเชื่อ ให้กับบจก.ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) ซึ่งยึดถือจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 
           1. นโยบายอันยั่งยืนประการหนึ่งของบริษัทฯ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและระบียบข้อบังคับทั้งมวลที่ใช้กับธุรกิจการค้าต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
          2.บริษัทฯ พิจารณาและคำนึงเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานที่พนักงานได้มานั้นได้มาอย่างไร มิใช่คำนึงแต่เพียงให้ได้มาซึ่งผลงานเท่านั้น โดยบริษัทฯ ปราถนาให้พนักงานทุกคนทุกระดับชั้นตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้กับ บริษัทฯ โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง รวมทั้งพร้อมที่จะรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ
          3. บริษัทฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือองค์กรใดๆ ที่เชื่อว่าดำเนินธุรกิจการค้าอย่างผิดกฎหมาย
          3.1พนักงานพึงระมัดระวังและห้ามให้เงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ แก่กลุ่มหรือองค์กรที่เชื่อว่าดำเนินธุรกิจการค้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อการ ติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทฯ
          3.2 ห้ามพนักงานรับหรือตกลงที่จะรับข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากกลุ่มหรือองค์กรที่เชื่อว่าดำเนินธุรกิจการค้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อการ ติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การต่อต้านการผูกขาด 
           1.บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อันเกี่ยวกับการต่อการผูกขาดทางธุรกิจการค้าทั้งของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
           2. ในกรณีที่พนักงานเกิดความสงสัยในการแปลความหมายหรือตีความของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาด ให้พนักงานนำเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อขอคำปรึกษาที่ถูกต้อง
 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า 
           1.บริษัทฯ จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับหรือเหนือกว่าลักษณะจำเพาะของ ผลิตภัณฑ์นั้น หรือตามที่ลูกค้าต้องการภายใต้สภาพการณ์ที่สมเหตุสมผล
           2. บริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการที่เชื่อถือได้ภายใต้มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและกริยาที่สุภาพอ่อนโยน
           3. บริษัทฯ จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการ ของบริษัทฯ รวมทั้งรายละเอียดของการรับประกันและการรับรองของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
          4. บริษัทฯ จะให้ความจริงในการโฆษณาและการให้ข่าวสารทุกชนิด
          5. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ขายไปสู่ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าอิสระ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการให้ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ค้าอิสระเหล่า นั้นได้ให้บริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
          บจก.ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรจึงจัดการอบรมขึ้นมา  ทนายคลายทุกข์จึงขอนำภาพบรรยากาศการสัมมนามาฝากด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก