ทวงหนี้เหนื่อย เบี้ยวเพิ่ม10%|ทวงหนี้เหนื่อย เบี้ยวเพิ่ม10%

ทวงหนี้เหนื่อย เบี้ยวเพิ่ม10%

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทวงหนี้เหนื่อย เบี้ยวเพิ่ม10%

ข่าวทนายคลายทุกข์วันนี้ขอนำเสนอความเคลื่อนไหวของธุรกิจทวงหนี้ ซึ่งธุรกิจติดตามหนี้ไตรมาสแรกฝืด

บทความวันที่ 23 เม.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10875 ครั้ง


ทวงหนี้เหนื่อย เบี้ยวเพิ่ม10%

ทวงหนี้เหนื่อย เบี้ยวเพิ่ม10%

 

ข่าวทนายคลายทุกข์วันนี้ขอนำเสนอความเคลื่อนไหวของธุรกิจทวงหนี้  ซึ่งธุรกิจติดตามหนี้ไตรมาสแรกฝืด เจอลูกหนี้ปฏิเสธเพิ่ม 10% สั่งฟ้องดำเนินคดีพุ่ง 30-40%

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนี้  โดนทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์ มีดังนี้

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 5  บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้  ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการให้กู้ยืมเงินที่ผู้เสมือนไร้ความสามารถได้กระทำขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

การปฏิเสธการชำระหนี้ของลูกหนี้

มาตรา 193/10  สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้

 

การฟ้องร้องลูกหนี้ที่ถึงแก่ความตาย

มาตรา 193/23  อายุความสิทธิเรียกร้องอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ตาย ถ้าจะครบกำหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันตาย  อายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันตาย

 

การชำระหนี้ที่ขาดอายุความแล้วเรียกคืนไม่ได้

มาตรา 193/28  การชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้นไม่ว่ามากน้อยเพียงใดจะเรียกคืนไม่ได้ แม้ว่าผู้ชำระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตาม

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่การที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือโดยการให้ประกันด้วย  แต่จะอ้างความข้อนี้ขึ้นเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันเดิมไม่ได้

 

อายุความการฟ้องร้องคดีบัตรเงินด่วน

มาตรา 193/33  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความห้าปี

(1)  ดอกเบี้ยค้างชำระ

(2)  เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ

 

อายุความการฟ้องร้องคดีบัตรเครดิต

มาตรา 193/34  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้  ให้มีกำหนดอายุความสองปี

(7)  บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่างๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

การบังคับคดียึดทรัพย์สินลูกหนี้ต้องดำเนินการภายใน 10 ปี

มาตรา 271  ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา)มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น

 

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีล้มละลายลูกหนี้

มาตรา 9 เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ

(๑1) ลูกหนี้มีหนี้สินพ้นตัว

(2) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ

(3) หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม

 

รายละเอียดรายงานข่าว

นายประชา ชัยสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชฎฐ์คอลเลคชั่น แมนเนจเมนท์ ในฐานะประธานชมรมผู้ติดตามหนี้ที่เป็นธรรม เปิดเผยว่า การติดตามหนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีการติดตามหนี้ได้ยากขึ้น หรือลูกหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้ 5-10% แต่ในทางกลับกันปริมาณยอดลูกค้าที่ส่งเข้ามาติดตามหนี้มากขึ้นจึงทำให้ภาพรวมธุรกิจนี้ยังทรงตัวอยู่

 

ขณะเดียวกันในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้ลูกหนี้ที่เคยเจรจากับเจ้าหนี้ ที่จะยอมลดหนี้ให้ (แฮร์คัต) และมีข้อตกลงให้ชำระหนี้หมดภายในเวลาที่กำหนด 3-6 เดือน ปัจจุบันพบว่า ลูกหนี้ได้ขอขยายเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้นเป็น 10-12 เดือน เพื่อผ่อนภาระการชำระหนี้แต่ละเดือนให้ลดลง

 

ลูกหนี้ที่เข้ามาเจรจาส่วนใหญ่เจ้าหนี้ก็ตกลง ดีกว่าที่จะยอมให้ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้เลย และผิดสัญญาจนถึงขั้นต้องฟ้องร้องดำเนินคดีนายประชา กล่าว

 

นอกจากนั้น ขณะนี้มีปริมาณการส่งฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น 30-40% เนื่องจากปัจจุบันมีศาล ผู้บริโภคโดยตรงทำให้กระบวนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีเร็วขึ้นเพียง 2-3 เดือน ศาลก็มีคำพิพากษา ต่างจากเมื่อก่อนที่ใช้ระยะเวลาเป็นปีๆ

 

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เจ้าหนี้ต้องการเจรจาและไม่ต้องการฟ้องร้องดำเนินคดี เพราะ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง รวมทั้งยอดหนี้ที่จะฟ้องร้องเต็มจำนวนและบวกดอกเบี้ยค้างชำระและค่าปรับ รวมถึงค่าใช้จ่ายการติดตามทวงหนี้ ซึ่งหากลูกหนี้เจรจากับ เจ้าหนี้ได้ก็อาจจะมีส่วนลดหนี้ 30-50% ของยอดหนี้

 

นายประชา กล่าวว่า ในช่วงที่รัฐบาลแจกเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ไม่มีผลให้ ลูกหนี้นำมาชำระหนี้มากขึ้น เพราะเป็นคนละกลุ่มกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีบัตรเครดิตจะมีรายได้สูงกว่า 1.5 หมื่นบาท และ ส่วนใหญ่กลุ่มที่ไดรับเช็คช่วยชาติจะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากกว่านำมาชำระหนี้ และเป็นเรื่องปกติที่ลูกหนี้จะยอมชำระหนี้ค่าบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ และจะชำระหนี้ค่าบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอันดับสุดท้าย

 

ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจสภาพหนี้ภาคครัวเรือนทั่วประเทศไทย พบว่า หนี้สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ หนี้จากบัตรเครดิต คิดเป็นสัดส่วนถึง 72.01% รองลงมาเป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์ 69.26% ภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 143,476.32 บาท แบ่งเป็นหนี้ในระบบ 57.40% หนี้นอกระบบ 42.60% ยอดผ่อนชำระ ต่อเดือนอยู่ที่ 9,416.50 บาท ด้านความสามารถในการชำระหนี้ พบว่าประชาชน 66.8% มีปัญหา และที่ไม่มีปัญหามีเพียง 33.17%

 

ก่อนหน้านี้ นายประชา ระบุว่า นอกจากสถาบันการเงินและบริษัทบัตรเครดิตแล้ว ยังมีธุรกิจหลายแห่งที่นิยมใช้บริการบริษัทติดตามทวงหนี้ บริษัทร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทลีสซิงรถจักรยานยนต์ ก็หันมาใช้บริการบริษัทติดตามหนี้เช่นกัน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประจำด้านพนักงาน ค่าจ้างทนายหรือเจ้าหน้าที่นิติกร การว่าจ้างบริษัทติดตามทวงหนี้จะประหยัด และคุ้มค่ากว่า

 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินเป็นห่วงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ทำให้ลูกค้ามีความเสี่ยงมากขึ้น จึงมีการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยลูกค้าค้างชำระเพียง 30 วัน ก็จะส่งเรื่องมาให้บริษัทติดตามหนี้ เพื่อไม่ให้ปัญหาคั่งค้าง

 

อีกทั้งสถาบันการเงินยอมที่จะตัดหรือลดยอดหนี้ให้ลูกค้ามากขึ้น เพื่อที่จะปิดบัญชีปัญหาให้จบเร็วขึ้น และลดภาระ ค่าใช้จ่ายการติดตามหนี้ ด้วยการยอมขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้น เพื่อลดภาระแก่ลูกค้า

ขอขอบคุณ รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก