ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊คถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายแล้ว|ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊คถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายแล้ว

ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊คถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายแล้ว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊คถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายแล้ว

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6757/2560

บทความวันที่ 12 มิ.ย. 2566, 11:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 388 ครั้ง


ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊คถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายแล้ว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6757/2560

           ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊คมีใจความว่า เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืนให้แล้ว ยกให้หมดไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้   จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สินติดตัว การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544  มาใช้บังคับ ซึ่งตามมาตรา 7 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุใดที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และมาตรา 8 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง  ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว  ดังนั้น ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทก์ก็ตาม  แต่การส่งข้อความของโจทก์ทางเฟสบุ๊คจะปรากฎชื่อผู้ส่งด้วยและโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความทางเฟสบุ๊คถึงจำเลยจริง  ข้อความการสนทนาจึงรับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยฌโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 แล้ว หนี้ตามสัญญากู้ยืมย่อมระงับ  โจทก์ไม่อาจยกเหตุว่าโจทก์ไม่มีเจตนาที่จะปลดหนี้ให้จำเลยแต่ทำไปเพราะความเครียดต้องการประชดประชันจำเลยขึ้นอ้างเพื่อให้เจตนาที่แสดงออกไปตกเป็นโมฆะ  เพราะไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้รู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ภายในของโจทก์
#ทนายคลายทุกข์  #กู้ยืม #การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

We have a site for sports games. You must be interested.

โดยคุณ OKBet 9 ก.ย. 2566, 12:39

ความคิดเห็นที่ 1

Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site:  

โดยคุณ american football 4 ก.ค. 2566, 13:55

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก