ผู้พิพากษายกฟ้องคดี จึงฟ้องผู้พิพากษากลับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157  มีความผิดฐานดูหมิ่นผู้พิพากษาแต่ไม่ผิดฟ้องเท็จ|ผู้พิพากษายกฟ้องคดี จึงฟ้องผู้พิพากษากลับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157  มีความผิดฐานดูหมิ่นผู้พิพากษาแต่ไม่ผิดฟ้องเท็จ

ผู้พิพากษายกฟ้องคดี จึงฟ้องผู้พิพากษากลับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157  มีความผิดฐานดูหมิ่นผู้พิพากษาแต่ไม่ผิดฟ้องเท็จ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้พิพากษายกฟ้องคดี จึงฟ้องผู้พิพากษากลับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157  มีความผิดฐานดูหมิ่นผู้พิพากษาแต่ไม่ผิดฟ้องเท็จ

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4302/2563

บทความวันที่ 29 พ.ค. 2566, 15:04

มีผู้อ่านทั้งหมด 701 ครั้ง


ผู้พิพากษายกฟ้องคดี จึงฟ้องผู้พิพากษากลับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157  มีความผิดฐานดูหมิ่นผู้พิพากษาแต่ไม่ผิดฟ้องเท็จ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4302/2563

        จำเลยฟ้องโจทก์ร่วม จำเลยบรรยายฟ้องในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้่นตามกระบวนพิจารณาซึ่งรวมทั้งได้คัดใจความที่โจทก์ร่วมในฐานะผู้พิพากษามีคำสั่งในสำนวนความคดีอาญาตรงตามความเป็นจริง  แต่จำเลยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของโจทก์ร่วมในปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วยการออกคำสั่งงดไต่สวนมูลฟ้องและมีคำพิพากษายกฟ้อง  รวมทั้งคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เป็นการระบุบทกฎหมายในฐานความผิดจากข้อเท็จจริงตามฟ้อง  ข้อความดังกล่าวมิใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงให้แตกต่างจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามกระบวนการพิจารณาในคดีดังกล่าว  แต่เป็นการยืนยันความเห็นที่แตกต่างในข้อกฎหมายตามความเข้าใจของจำเลยซึ่งไม่อาจถือว่าเป็นความเท็จ  การฟ้องคดีอาญาของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175
         โจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณามีคำสั่ง  ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง  ย่อมเป็นการยืนยันถึงการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ร่วมว่า เป็นการมีคำสั่งภายในขอบอำนาจตามกฎหมายบัญญัติไว้  มิได้เป็นการสั่งโดยไม่มีเหตุผลรองรับตามกฎหมายที่จะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  จำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีและมีความรู้ทางกฎหมายย่อมทราบและเข้าใจถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาว่าโจทก์ร่วมใช้ดุลพินิจมีคำสั่งในคดีตามบทบัญญัติของกฎหมาย  มิใช่เป็นการมีคำสั่งโดยอคติและไม่ยุติธรรมแก่จำเลย  แต่จำเลยกลับนำคดีมาฟ้องกล่าวหาโจทก์ร่วมว่าการที่โจทก์ร่วมมีคำสั่งงดไต่สวนมูลฟ้องและพิพากษายกฟ้องโจทก์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรง  กรณีเช่นนี้แม้จำเลยมิได้กล่าวก้าวล่วงโจทก์ร่วมมาในคำฟ้อง  แต่การกระทำดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าโจทก์ร่วมมีเจตนากระทำโดยมิชอบด้วยหน้าที่และข้อกล่าวหาในฟ้องย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่าการใช้ดุลพินิจของโจทก์ร่วมไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการบั่นทอนและลดคุณค่าในการพิจารณาพิพากษาคดีในหน้าที่ของผู้พิพากษาคดีในหน้าที่ผู้พิพากษาของโจทก์ร่วม  ทำให้ประชาชนทั่วไปซึ่งมิได้รู้ข้อเท็จจริงในเชิงลึกของคดี  ขาดความเชื่อมั่นหรือเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมของศาลยุติธรรม จำเลยจะอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิทางศาลและได้รับ ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญย่อมเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้  เพราะการใช้สิทธิทางศาลนั้นจะต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย  และต้องกระทำโดยสุจริตที่บุคคลทั่วไปพึงกระทำ  เมื่อไม่ปรากฎว่าโจทก์ร่วมใช้อำนาจในทางที่มิชอบผิดไปจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้  จึงฟังได้ว่าการฟ้องคดีของจำเลยเป็นการฟ้องแกล้งกล่าวหาโจทก์ร่วมตามอำเภอใจโดยอาศัยเหตุที่จำเลยเสียประโยชน์ในผลแห่งคดี  หาใช่เป็นการใช้สิทธิทางศาลตามปกติและโดยสุจริตหรือไม่  จำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198(เดิม)
#ทนายคลายทุกข์  #หมิ่นประมาท
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก