ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีเนื้อที่ต่างกับเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ยึดตามข้อตกลงในสัญญา|ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีเนื้อที่ต่างกับเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ยึดตามข้อตกลงในสัญญา

ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีเนื้อที่ต่างกับเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ยึดตามข้อตกลงในสัญญา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีเนื้อที่ต่างกับเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ยึดตามข้อตกลงในสัญญา

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2564

บทความวันที่ 15 พ.ค. 2566, 11:09

มีผู้อ่านทั้งหมด 623 ครั้ง


ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีเนื้อที่ต่างกับเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ยึดตามข้อตกลงในสัญญา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2564

           หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ข้อ 1 มีข้อความระบุถึงที่ดินมีโฉนดแต่ละแปลงที่จะซื้อจะขายที่ดินแต่ละแปลง ข้อ 2 มีความว่า  ผู้จะขายตกลงจะซื้อที่ดินดังกล่าวในข้อ 1 โดยเป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริง  ในราคาไร่ละ 190,000 บาท  รวมเป็นเงิน 19,380,000 บาท  เป็นข้อสัญญาที่กำหนดจำนวนเนื้อที่ดินแต่ละแปลงและราคาที่ดินต่อไร่ไว้ชัดเจน  แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยว่าความประสงค์จะซื้อขายที่ดินกันตามจำนวนเนื้อที่ดินที่แท้จริง  มิใช่เป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดินหรือขายเหมาแปลง  เนื้อที่ดินแต่ละแปลงตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจึงเป็นสาระสำคัญของสัญญาแม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมิได้กำหนดว่าจะต้องมีการรังวัดที่ดินก่อน  ก็ไม่มีผลทำให้การซื้อขายที่ดินดังกล่าวกลับเป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดินไปได้โจทก์ซึ่งรับโอนที่ดินชอบที่จะรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ดินมีจำนวนเนื้อที่ครบตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือไม่
          ที่ดินโฉนดที่จะขายบางส่วนมีสภาพเป็นคลองชลประทานเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 8.6 ตารางวา  อันเป็นทางสาธารณะตามกฎหมายก่อนที่มารดาจำเลยยกที่ดินให้จำเลยและก่อนที่จำเลยจะขายที่ดินแก่โจทก์   การที่โจทก์ทำเรื่องอุทิศที่ดินให้เป็นคลองสาธารณะภายหลังซื้อขายแล้ว  ไม่ได้ทำให้ที่ดินนั้นตกเป็นคลองสาธารณะในวันที่ทำเรื่องอุทิศให้ถือว่าจำเลยส่งมอบที่ดินแก่โจทก์น้อยกว่าที่ตกลงไว้ในสัญญา 2 ไร่ 1 งาน 8.6 ตารางวา
         จำเลยส่งมอบที่ดินแก่โจทก์น้อยกว่าจำนวนที่จำเลยตกลงไว้ในสัญญา  โจทก์ซึ่งรับเอาไว้ต้องใช้ราคาตามส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466 วรรคหนึ่ง  การที่โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินแก่จำเลยเกินไป 431,585 บาท จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าที่ดินจำนวนที่เกินคืนแก่โจทก์
          โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง แต่ไม่ได้สั่งคืนค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ลดลงแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นสมควรสั่งคืนค่าขึ้นศาลแก่โจทก์
#ทนายคลายทุกข์ #สัญญาจะซื้อจะขาย #ที่ดิน
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก