คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดค่าเสียหายหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย|คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดค่าเสียหายหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดค่าเสียหายหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดค่าเสียหายหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 3242/2533 

บทความวันที่ 12 พ.ค. 2566, 13:54

มีผู้อ่านทั้งหมด 315 ครั้ง


คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดค่าเสียหายหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามกฎหมาย
คำพิพากษาฎีกาที่ 3242/2533 

           โจทก์ว่าจ้างจำเลยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เมื่อสัญญาครบกำหนดแล้วจำเลยยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต่อมาจำเลยทำบันทึกยอมรับว่าจำเลยไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามสัญญา จำเลยขอเลิกสัญญาและยอมใช้ค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่โจทก์ โจทก์จึงคงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าว จึงมิใช่เบี้ยปรับเพราะมิได้เป็น ค่าเสียหายที่คู่ความตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการไม่ชำระหนี้ 
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 379
ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้อันจะพึงทำนั้นได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น
#ทนายคลายทุกข์ #เบี้ยปรับ #สัญญา #หนี้
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก