ผู้ขายที่ดินปกปิดความจริงเรื่องที่ดินพิพาทที่ทำสัญญาจะซื้อขายมีภาระจำยอมติดอยู่ ถือว่าผู้ซื้อสำคัญผิดในคุณสมบัติทรัพย์ เป็นโมฆียะ (บอกล้างได้ภายหลัง)|ผู้ขายที่ดินปกปิดความจริงเรื่องที่ดินพิพาทที่ทำสัญญาจะซื้อขายมีภาระจำยอมติดอยู่ ถือว่าผู้ซื้อสำคัญผิดในคุณสมบัติทรัพย์ เป็นโมฆียะ (บอกล้างได้ภายหลัง)

ผู้ขายที่ดินปกปิดความจริงเรื่องที่ดินพิพาทที่ทำสัญญาจะซื้อขายมีภาระจำยอมติดอยู่ ถือว่าผู้ซื้อสำคัญผิดในคุณสมบัติทรัพย์ เป็นโมฆียะ (บอกล้างได้ภายหลัง)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ขายที่ดินปกปิดความจริงเรื่องที่ดินพิพาทที่ทำสัญญาจะซื้อขายมีภาระจำยอมติดอยู่ ถือว่าผู้ซื้อสำคัญผิดในคุณสมบัติทรัพย์ เป็นโมฆียะ (บอกล้างได้ภายหลัง)

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 16115/2557

บทความวันที่ 23 มี.ค. 2566, 11:55

มีผู้อ่านทั้งหมด 554 ครั้ง


ผู้ขายที่ดินปกปิดความจริงเรื่องที่ดินพิพาทที่ทำสัญญาจะซื้อขายมีภาระจำยอมติดอยู่ ถือว่าผู้ซื้อสำคัญผิดในคุณสมบัติทรัพย์ เป็นโมฆียะ (บอกล้างได้ภายหลัง)
คำพิพากษาฎีกาที่ 16115/2557
    ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีข้อความชัดแจ้งว่าที่ดินที่จำเลยทั้งสองจะขายให้แก่โจทก์นั้นมีภาระติดพันเพียงการจำนองที่ดินไว้แก่ธนาคารเท่านั้น และจำเลยทั้งสองรับรองว่าที่ดินที่จะขายให้แก่โจทก์ไม่มีภาระติดพันหรือการรอนสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหมายรวมถึงที่ดินของจำเลยทั้งสองนั้นไม่มีภาระจำยอมในที่ดินพิพาท ถือว่าขณะมีการตกลงทำสัญญาซื้อขายกันนั้นจำเลยทั้งสองปกปิดความจริงว่าที่ดินพิพาทที่มีการทำสัญญาจะซื้อขายรวมกับที่ดินแปลงอื่นมีภาระจำยอมติดอยู่ แต่จำเลยทั้งสองปกปิดไม่ยอมแจ้งเรื่องดังกล่าวให้โจทก์ทราบ ถือว่าจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ หากจำเลยทั้งสองแจ้งให้โจทก์ทราบว่าที่ดินพิพาทมีภาระติดพัน คือภาระจำยอมอยู่ในที่ดินดังกล่าว โจทก์ย่อมไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อขายกับจำเลยทั้งสอง นิติกรรม จึงตกเป็นโมฆียะ ป.พ.พ. 157 โจทก์จึงมีสิทธิในการบอกล้างนิติกรรมการทำสัญญาจะซื้อขายดังกล่าวได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง (3)
    ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    มาตรา 175 โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้
    (1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
    (2) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์
    (3) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่
    (4) บุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว
    ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียกรรมนั้นได้
#ทนายคลายทุกข์ #ที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน #ภาระจำยอม #โมฆียะ #บอกล้าง #สำคัญผิด
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก